سائو تومه و پرینسیپ

بازارها آخرین مرجع
پول 21.78 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 13.5 2017-12
نرخ تورم 9.2 2019-02
نرخ بهره 9 2019-03
موازنه تجاری -30.19 2018-12
حساب جاری -73.15 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 2015-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.5 2017-12
بودجه دولت -2.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 0.39 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1306 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3053 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.5 2017-12
جمعیت 0.2 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.2 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 2019-03
عرضه پول M0 1411 2019-01
نرخ بهره سپرده 3.37 2018-12
ذخایر ارزی 151 2019-02
عرضه پول M1 1799 2019-01
عرضه پول M2 2333 2019-01
عرضه پول M3 3064 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -30.19 2018-12
حساب جاری -73.15 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.7 2015-12
صادرات 4.1 2018-12
واردات 34.32 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.5 2017-12
بودجه دولت -2.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2687 2017-03
آدرس های IP 2079 2017-03
شاخص فساد مالی 46 2018-12
رتبه فساد مالی 64 2018-12
آسانی کسب و کار 170 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 1997 2018-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سائو تومه و پرینسیپ - شاخص های اقتصادی.