سائو تومه و پرینسیپ

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 21.58 21.33 21.33 21.33 21.33 21.33
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 4.2 4.5 4.7 5 5
نرخ بیکاری 13.50 13.2 13.2 13.2 13.2 13.7
نرخ تورم 9.00 7.5 7 6.5 6 4.5
موازنه تجاری -30.19 -31.04 -30.24 -30.37 -29.51 -29.85
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70 -15 -15 -15 -15 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.50 95 95 95 95 97
بودجه دولت -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 4.2 4.5 4.7 5 5
تولید ناخالص داخلی 0.39 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 1305.62 1362 1362 1321 1321 1322
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3052.71 3185 3185 3088 3088 3092
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 13.50 13.2 13.2 13.2 13.2 13.7
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 9.00 7.5 7 6.5 6 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.37 124 126 130 131 136
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 4.23 4.23 4.23 4.23 6.23 6.23
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -30.19 -31.04 -30.24 -30.37 -29.51 -29.85
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -24.70 -15 -15 -15 -15 -12
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.50 95 95 95 95 97
بودجه دولت -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1


سائو تومه و پرینسیپ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.