ساموآ

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.86 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6022 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3851 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 2.61 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1982 2017-03
آدرس های IP 1824 2017-03
آسانی کسب و کار 90 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 27 2018-12


ساموآ - اطلاعات - شاخص های اقتصادی