ساموآ

Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 0.86 0.9 0.9 0.9 0.9 1
GDP Per Capita Ppp 6021.56 6100 6200 6200 6200 6400
GDP per capita 3851.00 3920 4000 4000 4000 4100
Corporate Tax Rate 27.00 27 27 27 27 27
Personal Income Tax Rate 27.00 27 27 27 27 27
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 0.86 0.9 0.9 0.9 0.9 1
GDP Per Capita Ppp 6021.56 6100 6200 6200 6200 6400
GDP per capita 3851.00 3920 4000 4000 4000 4100
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 27.00 27 27 27 27 27
Personal Income Tax Rate 27.00 27 27 27 27 27


ساموآ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.