ساموآ

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 0.86 0.9 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089.30 6200 6400 6400 6400 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.30 4000 4100 4100 4100 4100
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 0.86 0.9 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6089.30 6200 6400 6400 6400 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه 3894.30 4000 4100 4100 4100 4100
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.00 27 27 27 27 27


ساموآ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.