رواندا

بازارها آخرین مرجع
پول 934 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.2 2019-06
نرخ بیکاری 16 2019-08
نرخ تورم 7.2 2019-10
نرخ بهره 5 2019-11
موازنه تجاری -185 2019-09
حساب جاری -736 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2018-12
بودجه دولت -4.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 9.51 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 805 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 826 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2003 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1966 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 507 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 163 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 45 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 90 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 956 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 2019-08
جمعیت 12.3 2018-12
افراد شاغل 3153 2019-08
نرخ اشتغال 43.9 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 52.3 2019-08
هزینه زندگی خانواده 219000 2018-12
افراد بیکار 601 2019-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 20.6 2019-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.2 2019-10
اندازه اصل تورم 2 2019-10
تورم مواد غذایی 14.2 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 2019-10
CPI مسکن آب و برق 121 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2019-10
قیمت تولید 139 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 9.64 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 5.49 2019-03
نرخ بهره سپرده 5.39 2018-12
نرخ وام 16.8 2019-04
عرضه پول M1 1008 2019-07
عرضه پول M2 1720 2019-07
عرضه پول M3 2206 2019-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -185 2019-09
حساب جاری -736 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.8 2018-12
صادرات 72.7 2019-09
واردات 258 2019-09
گردش سرمایه -461 2018-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 306 2018-12
شاخص تروریسم 2.95 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2018-12
بودجه دولت -4.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 31 2019-12
هزینه های دولت 400 2019-06
مخارج نظامی 120 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -24.2 2019-09
تولید صنعتی 12.6 2019-09
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار 16 2019-06
شاخص رقابتی 52.82 2019-12
رتبه رقابتی 100 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2018-12
رتبه فساد مالی 48 2018-12
آسانی کسب و کار 38 2019-12
استخراج معدن -62.3 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1270 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 1766 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.