رواندا

بازارها آخرین مرجع
پول 918 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.4 2019-03
نرخ بیکاری 15.1 2018-12
نرخ تورم 1.6 2019-07
نرخ بهره 5 2019-08
موازنه تجاری -130 2019-05
حساب جاری -736 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12
بودجه دولت -4.8 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.4 2019-03
تولید ناخالص داخلی 9.51 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 598 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 826 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2003 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1900 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 505 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 156 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 39 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 82 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 934 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 86 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.1 2018-12
جمعیت 12.2 2017-12
هزینه زندگی خانواده 219000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-07
اندازه اصل تورم 1.6 2019-07
تورم مواد غذایی 0.6 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2019-07
CPI مسکن آب و برق 121 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-07
قیمت تولید 139 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 13.75 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 5.49 2019-03
نرخ بهره سپرده 5.39 2018-12
نرخ وام 16.8 2019-04
عرضه پول M1 1033 2019-06
عرضه پول M2 1732 2019-06
عرضه پول M3 2223 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -130 2019-05
حساب جاری -736 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.1 2017-12
صادرات 116 2019-05
واردات 246 2019-05
گردش سرمایه -461 2018-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 293 2017-12
شاخص تروریسم 2.18 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12
بودجه دولت -4.8 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 298 2019-03
مخارج نظامی 120 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 12 2018-12
تولید صنعتی 13 2018-12
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار 16 2019-03
شاخص رقابتی 50.94 2018-12
رتبه رقابتی 108 2018-12
شاخص فساد مالی 56 2018-12
رتبه فساد مالی 48 2018-12
آسانی کسب و کار 29 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1444 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 1754 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.