رواندا

بازارها آخرین مرجع
پول 898 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.7 2018-09
نرخ بیکاری 16 2018-02
نرخ تورم 0.2 2019-01
نرخ بهره 5.5 2019-02
موازنه تجاری -99.53 2018-09
حساب جاری -622 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12
بودجه دولت -4.8 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.7 2018-09
تولید ناخالص داخلی 9.14 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 634 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 765 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1854 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1854 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 479 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 137 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 62 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 90 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 913 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 2018-02
جمعیت 12.2 2017-12
هزینه زندگی خانواده 219000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-01
اندازه اصل تورم 1.6 2019-01
تورم مواد غذایی -6.8 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2019-01
CPI مسکن آب و برق 120 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-01
قیمت تولید 122 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده -1.5 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 5.67 2018-12
نرخ بهره سپرده 5.95 2017-12
نرخ وام 16.14 2018-12
عرضه پول M1 954 2018-12
عرضه پول M2 1558 2018-12
عرضه پول M3 2072 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -99.53 2018-09
حساب جاری -622 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.1 2017-12
صادرات 86.9 2018-09
واردات 186 2018-09
گردش سرمایه -366 2017-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 293 2017-12
شاخص تروریسم 2.18 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12
بودجه دولت -4.8 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 285 2018-09
مخارج نظامی 114 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 12 2018-09
تولید صنعتی 10 2018-09
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار 10 2018-09
شاخص رقابتی 50.94 2018-12
رتبه رقابتی 108 2018-12
شاخص فساد مالی 56 2018-12
رتبه فساد مالی 48 2018-12
آسانی کسب و کار 29 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1335 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 1622 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.