رواندا

بازارها آخرین مرجع
پول 910 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.6 2018-12
نرخ بیکاری 15.1 2018-12
نرخ تورم -0.4 2019-05
نرخ بهره 5 2019-05
موازنه تجاری -138 2018-12
حساب جاری -736 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12
بودجه دولت -4.8 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 9.14 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 610 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 765 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1854 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1909 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 490 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 145 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 114 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 56 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 92 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 945 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 84 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.1 2018-12
جمعیت 12.2 2017-12
هزینه زندگی خانواده 219000 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.4 2019-05
اندازه اصل تورم 1.5 2019-04
تورم مواد غذایی -3.1 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2019-05
CPI مسکن آب و برق 121 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-05
قیمت تولید 123 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.5 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 5.49 2019-03
نرخ بهره سپرده 5.95 2017-12
نرخ وام 16.8 2019-04
عرضه پول M1 954 2018-12
عرضه پول M2 1558 2018-12
عرضه پول M3 2072 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -138 2018-12
حساب جاری -736 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.1 2017-12
صادرات 78.9 2018-12
واردات 217 2018-12
گردش سرمایه -461 2018-12
بدهی خارجی 3010 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 293 2017-12
شاخص تروریسم 2.18 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 2017-12
بودجه دولت -4.8 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 296 2018-12
مخارج نظامی 120 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 12 2018-09
تولید صنعتی 10 2018-09
سرعت اینترنت 7689 2017-03
آدرس های IP 10599 2017-03
تغییرات موجودی انبار 23 2018-12
شاخص رقابتی 50.94 2018-12
رتبه رقابتی 108 2018-12
شاخص فساد مالی 56 2018-12
رتبه فساد مالی 48 2018-12
آسانی کسب و کار 29 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1410 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 1622 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رواندا - شاخص های اقتصادی.