رواندا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 897.46 909 922 936 950 978
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.80 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.70 10 8.8 7.6 7.8 7.7
نرخ بیکاری 16.00 15 15 15 15 16
نرخ تورم 0.20 1.9 -5.6 -5.6 5.1 5
نرخ بهره 5.50 5 5 5 5 6
موازنه تجاری -99.53 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10 -11 -11 -11 -11 -10.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38 38 38 38 40
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 16.00 15 15 15 15 16
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00 362500 538400 538400 538400 538400
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.20 1.9 -5.6 -5.6 5.1 5
تورم مواد غذایی -6.80 2.2 3 2.9 3 2.5
قیمت تولید 122.17 129 129 126 129 136
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 5 5.3 3.35 5.6 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.70 123 115 115 122 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.10 111 109 110 120 126
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.50 5 5 5 5 6
نرخ بهره سپرده 5.95 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -99.53 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10 -11 -11 -11 -11 -10.5
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38 38 38 38 40
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
هزینه های دولت 285.00 265 273 306 306 327
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 1335.00 1404 1371 1384 1435 1530


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.