رواندا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 904.19 914 926 939 951 977
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.60 8.8 7.6 7.8 7.5 8
نرخ بیکاری 15.10 15 15 15 16 16
نرخ تورم 1.10 1.7 -1.2 4 -1 5
نرخ بهره 5.50 5 5 5 5 6
موازنه تجاری -99.53 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10 -11 -11 -11 -10.5 -10.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38 38 38 40 40
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 15.10 15 15 15 16 16
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 538400.00 538400 538400 538400 538400 538400
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.10 1.7 -1.2 4 -1 5
تورم مواد غذایی -2.40 3 2.9 3 3 2.5
قیمت تولید 123.31 124 124 126 123 130
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 1.2 1.6 2 -0.3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.16 124 120 122 117 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.26 117 116 121 116 125
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 5.50 5 5 5 5 6
نرخ بهره سپرده 5.95 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -99.53 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.10 -11 -11 -11 -10.5 -10.5
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20 38 38 38 40 40
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
هزینه های دولت 296.00 265 296 319 318 345
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 1410.00 1381 1386 1520 1516 1642


رواندا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.