رومانی

بازارها آخرین مرجع
پول 4.19 2019-02
بازار سهام 7749 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.88 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 3.8 2018-12
نرخ تورم 3.3 2019-01
نرخ بهره 2.5 2019-02
موازنه تجاری -1716 2018-12
حساب جاری -749 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 16 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 212 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41834 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10357 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3810 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1798 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8985 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1278 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11957 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2018-12
افراد شاغل 4949 2018-11
افراد بیکار 289 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 16.2 2018-09
هزینه های کار 105 2018-09
پست های خالی شغلی 1.3 2018-09
دستمزد 4938 2018-12
حداقل دستمزد 407 2018-12
دستمزد در تولید 4331 2018-12
جمعیت 19.52 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.1 2018-09
نرخ اشتغال 66.2 2018-09
استخدام تمام وقت 7990 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 66.2 2018-09
هزینه زندگی خانواده 2160 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1300 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 537 2018-09
بهره وری 165 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2018-12
اندازه اصل تورم 2.2 2018-12
قیمت تولید 108 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-01
تورم مواد غذایی 3.77 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 3.03 2019-02
عرضه پول M0 67805 2018-12
عرضه پول M1 235233 2018-12
عرضه پول M2 381161 2018-12
عرضه پول M3 381161 2018-12
ترازنامه بانک 486135 2018-12
ذخایر ارزی 35765 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 8 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 190281 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-02
نرخ وام 3.5 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1716 2018-12
حساب جاری -749 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.4 2017-12
صادرات 4604 2018-12
واردات 6320 2018-12
بدهی خارجی 98476 2018-12
حواله 862 2018-09
ذخایر طلا 104 2019-03
تولید نفت خام 70 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 92.5 2018-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
فروش اسلحه 2 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -30662 2018-12
هزینه های دولت 1966 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.4 2017-12
درآمدهای دولت 144012 2018-12
بدهی های دولت 298951 2018-09
هزینه های مالی 174674 2018-12
درخواست پناهندگی 160 2018-06
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 3976 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2018-12
تولید صنعتی -2.2 2018-12
استفاده از ظرفیت 75.7 2019-03
تغییرات موجودی انبار 2452 2018-09
ثبت خودرو 154087 2018-12
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار 0.6 2019-01
شاخص رقابتی 63.46 2018-12
رتبه رقابتی 52 2018-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 52 2018-12
تولید الکتریسیته 5479 2018-12
سفارشات کارخانه 21.9 2018-10
استخراج معدن -8.5 2018-12
میزان سفارشات جدید 122 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2018-12
هزینه های مصرف کننده 39860 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 45386 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.8 2019-01
قیمت گازوئیل 1.25 2019-01
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -7.7 2018-12
شاخص مسکن 119 2018-09
جواز ساختمان 2734 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 96.8 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.