رومانی

بازارها آخرین مرجع
پول 4.27 2019-04
بازار سهام 8416 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.02 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 3.8 2019-02
نرخ تورم 4 2019-03
نرخ بهره 2.5 2019-04
موازنه تجاری -1152 2019-02
حساب جاری -638 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-02
نرخ مالیات شرکت 16 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 212 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41779 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10271 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2929 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2112 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10305 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1705 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12559 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-02
افراد شاغل 4960 2019-01
افراد بیکار 289 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 15.4 2018-12
هزینه های کار 108 2018-12
پست های خالی شغلی 1.2 2018-12
دستمزد 4819 2019-02
حداقل دستمزد 446 2019-06
دستمزد در تولید 4070 2019-02
جمعیت 19.52 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.1 2018-09
نرخ اشتغال 64.5 2018-12
استخدام تمام وقت 7807 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 66.2 2018-09
هزینه زندگی خانواده 2160 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1300 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 496 2018-12
بهره وری 172 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-03
اندازه اصل تورم 2.7 2019-03
قیمت تولید 110 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 4.8 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-03
تورم مواد غذایی 4.45 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.49 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 3.23 2019-04
عرضه پول M0 68808 2019-02
عرضه پول M1 234203 2019-02
عرضه پول M2 384994 2019-02
عرضه پول M3 384994 2019-02
ترازنامه بانک 493514 2019-02
ذخایر ارزی 35865 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 190842 2019-02
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-04
نرخ وام 3.5 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1152 2019-02
حساب جاری -638 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 5892 2019-02
واردات 7044 2019-02
بدهی خارجی 99610 2019-02
حواله 797 2018-12
ذخایر طلا 104 2019-03
تولید نفت خام 70 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 658 2019-02
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 139818 2019-01
فروش اسلحه 2 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -1994 2019-02
هزینه های دولت 2368 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.4 2017-12
درآمدهای دولت 24141 2019-02
بدهی های دولت 315933 2018-12
هزینه های مالی 26135 2019-02
درخواست پناهندگی 175 2018-12
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 3976 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.8 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-02
تولید صنعتی 3.7 2019-02
استفاده از ظرفیت 75.7 2019-03
تغییرات موجودی انبار -731 2018-12
ثبت خودرو 154087 2018-12
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار 1.1 2019-03
شاخص رقابتی 63.46 2018-12
رتبه رقابتی 52 2018-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 52 2018-12
تولید الکتریسیته 5171 2019-02
سفارشات کارخانه 6.8 2019-02
استخراج معدن -1.3 2019-02
میزان سفارشات جدید 143 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.5 2019-02
هزینه های مصرف کننده 40597 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 45296 2019-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.7 2019-03
قیمت گازوئیل 1.31 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 10.5 2019-02
شاخص مسکن 120 2018-12
جواز ساختمان 2853 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 96.8 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.