رومانی

بازارها آخرین مرجع
پول 4.2 2019-06
بازار سهام 8504 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.59 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-03
نرخ بیکاری 4 2019-04
نرخ تورم 4.1 2019-05
نرخ بهره 2.5 2019-05
موازنه تجاری -1383 2019-04
حساب جاری -1239 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-04
نرخ مالیات شرکت 16 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 212 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42388 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10627 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3066 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2243 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10083 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1725 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12805 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-04
افراد شاغل 4979 2019-03
افراد بیکار 262 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 15.4 2018-12
هزینه های کار 161 2019-03
پست های خالی شغلی 1.18 2019-03
دستمزد 5105 2019-04
حداقل دستمزد 446 2019-06
دستمزد در تولید 4401 2019-04
جمعیت 19.52 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-03
نرخ اشتغال 64.5 2018-12
استخدام تمام وقت 7807 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 54.4 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2160 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1300 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 496 2018-12
بهره وری 123 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.1 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-04
اندازه اصل تورم 3 2019-04
قیمت تولید 112 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 5.59 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-05
تورم مواد غذایی 5.24 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.46 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 3.07 2019-06
عرضه پول M0 70251 2019-04
عرضه پول M1 241702 2019-04
عرضه پول M2 390090 2019-04
عرضه پول M3 390090 2019-04
ترازنامه بانک 496178 2019-04
ذخایر ارزی 36716 2019-05
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 197506 2019-04
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-05
نرخ وام 3.5 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1383 2019-04
حساب جاری -1239 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 5533 2019-04
واردات 6915 2019-04
بدهی خارجی 103082 2019-04
حواله 861 2019-03
ذخایر طلا 104 2019-06
تولید نفت خام 70 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 88.29 2019-04
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 139818 2019-01
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -9800 2019-04
هزینه های دولت 2273 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2018-12
درآمدهای دولت 49185 2019-04
بدهی های دولت 315933 2018-12
هزینه های مالی 58985 2019-04
درخواست پناهندگی 100 2019-02
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 4258 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.4 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2019-04
تولید صنعتی 3.8 2019-03
استفاده از ظرفیت 75.2 2019-06
تغییرات موجودی انبار -24.7 2019-03
ثبت خودرو 149498 2019-03
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -0.2 2019-05
شاخص رقابتی 63.46 2018-12
رتبه رقابتی 52 2018-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 52 2018-12
تولید الکتریسیته 5171 2019-02
سفارشات کارخانه 2.4 2019-03
استخراج معدن 1.6 2019-03
میزان سفارشات جدید 157 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.8 2019-04
هزینه های مصرف کننده 41138 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 46192 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.9 2019-05
قیمت گازوئیل 1.37 2019-05
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 24.9 2019-03
شاخص مسکن 120 2018-12
جواز ساختمان 3665 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 96.8 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.