رومانی

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 4.30 4.36 4.38 4.4 4.42 4.46
بازار سهام 9779.39 9719 9554 9392 9231 8920
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.75 4.74 4.83 4.92 5 5.19
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1 1 0.9 0.9 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6
نرخ بیکاری 4.00 4.1 3.8 3.7 4.1 4
نرخ تورم 3.80 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.75 3 3
موازنه تجاری -1968.90 -1790 -990 -1350 -1350 -1700
حساب جاری -765.00 0 -620 -980 -650 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -3.4 -3 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 37.3 39.5 39.5 39.5 39.5
بودجه دولت -3.00 -3.9 -4 -4 -4 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.5 0.9 0.1 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1 1 0.9 0.9 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6
تولید ناخالص داخلی 239.55 250 275 275 275 275
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42820.40 42499 44038 44355 44405 44029
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12536.30 10597 10987 12113 13000 10978
تولید ناخالص داخلی سرانه 11534.90 12000 13000 13000 13000 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24543.99 25000 25300 25300 25300 25300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2971.40 2928 3185 3162 3081 3033
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2531.40 2196 2332 2600 2625 2275
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9980.40 10463 10491 10420 10350 10840
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1743.10 1719 1801 1815 1808 1781
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12815.70 12777 13319 13329 13290 13237
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.00 4.1 3.8 3.7 4.1 4
دستمزد 5041.00 4400 5382 5454 5486 4800
دستمزد در تولید 4317.00 3550 4721 4702 4724 3650
حداقل دستمزد 446.02 446 500 520 535 542
جمعیت 19.52 19.56 19.44 19.44 19.44 19.44
سن بازنشستگی زنان 60.92 61.17 61.42 61.42 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00 1400 1559 1544 1530 1480
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 2850 3139 3110 3082 2900
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2300 2354 2333 2311 2400
نرخ اشتغال 66.40 65.5 65.8 68.7 69 68.3
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.80 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.90 104 104 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 106.21 107 108 109 109 112
اندازه اصل تورم 2.90 3.6 3.8 3.7 3.6 3.5
قیمت تولید 111.60 112 112 114 113 116
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 3.3 3 2.6 2.4 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.12 104 104 104 104 107
تورم مواد غذایی 4.16 4.6 4.5 4.4 4.4 4.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.75 3 3
نرخ بهره بین بانکی 2.91 2.83 2.83 3.08 3.33 3.33
نرخ وام 3.50 3.5 3.5 3.75 4 4
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1968.90 -1790 -990 -1350 -1350 -1700
حساب جاری -765.00 0 -620 -980 -650 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -3.4 -3 -3 -3 -3
واردات 8299.90 7850 8081 7313 8471 8580
صادرات 6331.00 5850 6669 6049 7245 6365
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 37.3 39.5 39.5 39.5 39.5
بودجه دولت -3.00 -3.9 -4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 2555.40 2396 2340 2358 2650 2483
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 36 38 38 38 38
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -7.70 -4.5 2.1 3.4 3.6 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.10 1 0.5 0.4 0.5 0.6
تولید صنعتی -5.10 0.1 3.3 3.5 3.6 3.8
اطمینان کسب و کار -0.20 -0.8 0.5 1.2 0.3 1.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.5 0.9 0.1 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 9.2 5.5 3.8 3.6 3.5
هزینه های مصرف کننده 41667.60 41311 42832 42772 43209 42799
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.80 -7.2 -7.5 -7 -7.2 -6.3
قیمت گازوئیل 1.29 1.18 1.15 1.12 1.08 1.02


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.