رومانی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 4.22 4.27 4.29 4.32 4.34 4.39
بازار سهام 8602.67 8350 8209 8070 7933 7668
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.57 4.9 4.98 5.05 5.13 5.28
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3.5 3 2.5 2.8 3.3
نرخ بیکاری 4.00 3.9 3.5 3.6 3.7 4
نرخ تورم 4.10 4 3.8 3.8 3.3 3
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3
موازنه تجاری -1382.70 -1330 -1000 -1790 -990 -1700
حساب جاری -1239.00 -1160 -820 -680 -620 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -4.6 -4.6 -4.6 -4.7 -4.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 37.3 37.3 37.3 39.5 39.5
بودجه دولت -3.00 -3.9 -3.9 -3.9 -4 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 3.5 3 2.5 2.8 3.3
تولید ناخالص داخلی 211.80 245 245 245 265 265
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42388.00 41176 41814 42824 42949 44237
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10627.30 10300 10443 10528 10559 10876
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932.33 12000 12000 12000 13000 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313.20 27000 27000 27000 29000 29000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3066.30 3078 3203 3002 3011 3102
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2242.80 2163 2131 2165 2172 2237
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10083.20 10154 10322 10563 10594 10912
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1725.00 1710 1719 1747 1752 1805
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12804.70 12337 12496 12873 12911 13298
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 4.00 3.9 3.5 3.6 3.7 4
دستمزد 5105.00 4465 4465 4400 4400 4800
دستمزد در تولید 4401.00 4259 4367 3550 3550 3650
حداقل دستمزد 446.02 446 446 446 500 500
جمعیت 19.52 19.5 19.5 19.5 19.46 19.46
سن بازنشستگی زنان 60.92 60.92 60.92 61.17 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 2507 2578 2850 2850 2900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00 1305 1328 1400 1400 1480
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2163 2156 2300 2300 2400
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.10 4 3.8 3.8 3.3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.46 104 104 104 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 105.29 106 106 107 107 109
قیمت تولید 111.70 111 112 112 112 116
تغییر قیمت تولید کننده 5.59 4.2 4 3.6 3.4 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.10 104 105 104 103 107
تورم مواد غذایی 5.24 5 3.8 4.2 4.4 4.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3
نرخ بهره بین بانکی 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.32
نرخ وام 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.75
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.75
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1382.70 -1330 -1000 -1790 -990 -1700
حساب جاری -1239.00 -1160 -820 -680 -620 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -4.6 -4.6 -4.6 -4.7 -4.7
واردات 6915.30 7220 6940 6540 7240 6780
صادرات 5532.60 5890 5940 4750 6250 5080
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 37.3 37.3 37.3 39.5 39.5
بودجه دولت -3.00 -3.9 -3.9 -3.9 -4 -4
هزینه های دولت 2272.80 2272 2472 2427 2434 2507
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 36 36 36 38 38
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 0.40 0.7 2.6 3 3.1 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 1.5 0.6 1 0.5 0.6
تولید صنعتی 3.80 2.5 2.8 3 3.3 3.6
اطمینان کسب و کار -0.20 0.5 0.3 0.4 0.5 1
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.80 8.1 10 9.2 5.5 3.5
هزینه های مصرف کننده 41137.80 39469 40325 41612 41734 42985
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.90 -10.5 -13.8 -15.4 -14 -18
قیمت گازوئیل 1.37 1.27 1.24 1.21 1.18 1.18


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.