رومانی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 4.24 4.28 4.3 4.33 4.35 4.4
بازار سهام 8279.83 7907 7771 7637 7506 7250
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.05 4.92 4.99 5.07 5.15 5.31
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.6 1.3 0.7 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3 3.1 3 2.9 2.8
نرخ بیکاری 3.80 3.5 3.5 3.3 3.5 3.2
نرخ تورم 4.00 3.6 2.9 3 3.2 3.1
نرخ بهره 2.50 2.75 3 3 3 3
موازنه تجاری -1152.00 -1330 -1000 -1790 -990 -1700
حساب جاری -638.00 -1160 -820 -680 -620 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -4.6 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 37.3 37.3 37.3 39.5 39.5
بودجه دولت -2.90 -3.9 -3.9 -3.9 -4 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.6 1.3 0.7 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3 3.1 3 2.9 2.8
تولید ناخالص داخلی 211.80 245 245 245 265 265
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41779.40 41207 41869 43325 43242 44712
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10271.40 10234 10368 10660 10639 11001
تولید ناخالص داخلی سرانه 10932.33 12000 12000 12000 13000 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23313.20 23361 25063 25063 25840 25840
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2929.20 3081 3207 3038 3032 3135
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2112.50 2164 2134 2191 2186 2261
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10305.30 10162 10335 10687 10666 11029
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1704.60 1712 1721 1768 1764 1824
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12559.00 12346 12512 13024 12999 13440
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.5 3.5 3.3 3.5 3.2
دستمزد 4819.00 4465 4465 4400 4400 4800
دستمزد در تولید 4070.00 4259 4367 3550 3550 3650
حداقل دستمزد 446.02 446 446 446 500 500
جمعیت 19.52 19.39 19.45 19.4 19.28 19.28
سن بازنشستگی زنان 60.92 60.92 60.92 61.17 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 2507 2578 2850 2850 2900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00 1305 1328 1400 1400 1480
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2163 2156 2300 2300 2400
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.00 3.6 2.9 3 3.2 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.49 103 103 103 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 103.88 105 106 107 108 112
قیمت تولید 109.70 111 112 112 112 116
تغییر قیمت تولید کننده 4.80 4.2 4 3.6 3.4 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.06 104 104 103 103 106
تورم مواد غذایی 4.45 5 3.8 4.2 4.4 4.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.50 2.75 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 3.21 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31
نرخ وام 3.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
نرخ بهره سپرده 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1152.00 -1330 -1000 -1790 -990 -1700
حساب جاری -638.00 -1160 -820 -680 -620 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -4.6 -4.6 -4.6 -4.4 -4.4
واردات 7043.80 7220 6940 6540 7240 6780
صادرات 5891.80 5890 5940 4750 6250 5080
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 37.3 37.3 37.3 39.5 39.5
بودجه دولت -2.90 -3.9 -3.9 -3.9 -4 -4
هزینه های دولت 2367.80 1614 1884 1803 1799 1860
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.40 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 1.80 3.2 2.6 3 3 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 1.5 0.6 1 0.5 0.6
تولید صنعتی 3.70 2.5 2.8 3 3.3 3.6
اطمینان کسب و کار 1.10 0.5 0.3 0.4 0.5 1
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.50 8.1 10 9.2 5.5 3.5
هزینه های مصرف کننده 40597.00 39499 40378 42099 42018 43446
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.70 -16 -15.6 -15.4 -14 -18
قیمت گازوئیل 1.31 1.27 1.24 1.21 1.18 1.18


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.