رومانی

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 4.26 4.29 4.31 4.34 4.36 4.41
بازار سهام 9144.33 8961 8808 8658 8509 8221
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.13 4.46 4.53 4.61 4.69 4.85
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 1 1 0.9 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3.8 3.9 3.9 3.7 3.6
نرخ بیکاری 4.00 4 4.1 3.8 3.7 4
نرخ تورم 4.10 3.9 4.2 3.6 3.5 3.4
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
موازنه تجاری -1130.90 -1090 -2000 -1412 -1264 -2215
حساب جاری -1110.00 -820 -680 -620 -980 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 37.3 37.3 39.5 39.5 39.5
بودجه دولت -3.00 -3.9 -3.9 -4 -4 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 0.2 0.5 0.9 0.1 0.4
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.7 1 1 0.9 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3.8 3.9 3.9 3.7 3.6
تولید ناخالص داخلی 239.55 250 250 275 275 275
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42385.00 43020 43478 44038 43953 45043
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10574.30 10586 10841 10987 10966 11231
تولید ناخالص داخلی سرانه 11534.90 12000 12000 13000 13000 13000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24543.99 25000 25000 25300 25300 25300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3065.90 3319 2995 3185 3179 3103
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2244.90 2204 2246 2332 2328 2327
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10096.80 10589 10704 10491 10470 11089
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1733.10 1771 1759 1801 1797 1822
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12819.10 12863 13071 13319 13293 13542
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 4.00 4 4.1 3.8 3.7 4
دستمزد 5127.00 4975 5382 5454 5486 5652
دستمزد در تولید 4415.00 4320 4721 4702 4724 4957
حداقل دستمزد 446.02 446 446 500 520 542
جمعیت 19.52 19.45 19.45 19.33 19.33 19.33
سن بازنشستگی زنان 60.92 60.92 61.17 61.42 61.42 61.42
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430.00 1376 1559 1544 1530 1637
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880.00 2542 3139 3110 3082 3296
هزینه زندگی خانواده 2160.00 2442 2354 2333 2311 2472
نرخ اشتغال 64.20 67.3 65.5 65.8 68.7 68.3
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.10 3.9 4.2 3.6 3.5 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.62 104 104 104 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 105.59 106 107 109 109 111
اندازه اصل تورم 3.10 3.5 3.6 3.8 3.7 3.5
قیمت تولید 110.50 111 112 114 113 114
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 3.2 3.3 3 2.6 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.04 105 104 104 104 108
تورم مواد غذایی 5.15 4.9 4.6 4.5 4.4 4.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.75 3
نرخ بهره بین بانکی 2.91 2.91 2.91 2.91 3.16 3.16
نرخ وام 3.50 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1130.90 -1090 -2000 -1412 -1264 -2215
حساب جاری -1110.00 -820 -680 -620 -980 -480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.50 -3.4 -3.4 -3 -3 -3
واردات 6690.50 7750 7850 8081 7313 8580
صادرات 5559.60 6660 5850 6669 6049 6365
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 37.3 37.3 39.5 39.5 39.5
بودجه دولت -3.00 -3.9 -3.9 -4 -4 -4
هزینه های دولت 2252.60 2622 2452 2340 2336 2540
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35.00 36 36 38 38 38
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 16.00 16 16 16 16 16
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25 37.25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35.00 35 35 35 35 35
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -4.10 -1 3 3.2 3.4 3.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 0.6 1 0.5 0.4 0.6
تولید صنعتی -5.30 -2.5 0.1 3.3 3.5 3.8
اطمینان کسب و کار -0.50 -1.1 -1.7 -0.2 0.5 1
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 0.2 0.5 0.9 0.1 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70 10 9.2 5.5 3.8 3.5
هزینه های مصرف کننده 41224.70 41444 42263 42832 42750 43785
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.10 -8.2 -9.5 -7.5 -7 -6.3
قیمت گازوئیل 1.33 1.3 1.26 1.23 1.2 1.2


رومانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.