جمهوری کنگو

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 614.07 608 612 616 621 629
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 2.25 2.5 2.37 2 3
نرخ تورم 1.10 2.8 3.1 1.8 3.5 5
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -42.80 -13 -13 -13 -13 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.00 25 25 25 25 28
بودجه دولت -5.10 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 2.25 2.5 2.37 2 3
تولید ناخالص داخلی 8.72 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 2576.40 2650 2650 2650 2650 2700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4881.41 5120 5120 5120 5120 5220
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.10 2.8 3.1 1.8 3.5 5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.50 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -42.80 -13 -13 -13 -13 -10
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.00 25 25 25 25 28
بودجه دولت -5.10 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4


جمهوری کنگو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.