قطر

بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2019-06
بازار سهام 10386 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.22 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2018-12
نرخ بیکاری 0.1 2018-12
نرخ تورم -0.7 2019-05
نرخ بهره 5 2019-05
موازنه تجاری 13120 2019-04
حساب جاری 16435 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 2.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 168 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78618 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116936 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 207446 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 292 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21998 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21998 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 95312 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10684 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15456 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4588 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 818 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2018-12
جمعیت 2.67 2018-12
افراد شاغل 2115478 2018-12
حداقل دستمزد 750 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 106 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128 2019-05
تورم مواد غذایی -0.7 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-05
قیمت تولید 65.9 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-05
عرضه پول M0 88884 2019-04
عرضه پول M1 132971 2019-04
عرضه پول M2 557944 2019-04
ترازنامه بانک 1408770 2019-04
ذخایر ارزی 190765 2019-04
نرخ بهره سپرده 2.5 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 240338 2019-04
میزان رشد وام 5.3 2019-04
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 13120 2019-04
حساب جاری 16435 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.7 2018-12
صادرات 22131 2019-04
واردات 9011 2019-04
گردش سرمایه -4590 2018-12
ذخایر طلا 37.5 2019-06
تولید نفت خام 1460 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 299 2018-12
شاخص تروریسم 0.06 2017-12
ورود توریست 2256 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 15080 2018-12
هزینه های دولت 110645 2018-12
درآمدهای دولت 207915 2018-12
هزینه های مالی 192835 2018-12
ارزیابی اعتبار 87.42
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 271 2017-12
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.2 2018-09
ثبت خودرو 6245 2019-03
شاخص رقابتی 71.02 2018-12
رتبه رقابتی 30 2018-12
شاخص فساد مالی 62 2018-12
رتبه فساد مالی 33 2018-12
آسانی کسب و کار 83 2018-12
تولید صنعتی -0.1 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2019-01
شاخص PMI تولید 48.1 2019-05
تولید صنعتی 6.9 2017-12
استخراج معدن -0.4 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 153620 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 575872 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2018-12
قیمت گازوئیل 0.54 2019-05
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 743 2019-04
شاخص مسکن 252 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.