قطر

بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2019-04
بازار سهام 10451 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.53 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2018-12
نرخ بیکاری 0.1 2018-12
نرخ تورم -1.3 2019-03
نرخ بهره 5 2019-03
موازنه تجاری 13800 2019-02
حساب جاری 16435 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2017-12
بودجه دولت -6.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 168 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80146 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116936 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 210771 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 292 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21998 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21998 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 95312 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10684 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15456 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4588 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 818 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2018-12
جمعیت 2.67 2018-12
افراد شاغل 2115478 2018-12
حداقل دستمزد 750 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 107 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122 2019-03
تورم مواد غذایی -0.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-03
قیمت تولید 67 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-03
عرضه پول M0 71991 2019-02
عرضه پول M1 132436 2019-02
عرضه پول M2 572504 2019-02
ترازنامه بانک 1410099 2019-02
ذخایر ارزی 180510 2019-02
نرخ بهره سپرده 2.5 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 227750 2019-02
میزان رشد وام 4.6 2019-02
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 13800 2019-02
حساب جاری 16435 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 2017-12
صادرات 22260 2019-02
واردات 8492 2019-02
گردش سرمایه -9321 2018-09
ذخایر طلا 31.3 2019-03
تولید نفت خام 1460 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1208 2018-09
شاخص تروریسم 0.06 2017-12
ورود توریست 2256 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2017-12
بودجه دولت -6.6 2017-12
ارزش بودجه دولت -35395 2017-12
هزینه های دولت 59950 2017-12
درآمدهای دولت 160512 2017-12
هزینه های مالی 195907 2017-12
ارزیابی اعتبار 87.42
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 271 2017-12
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.1 2018-06
ثبت خودرو 5048 2019-02
شاخص رقابتی 71.02 2018-12
رتبه رقابتی 30 2018-12
شاخص فساد مالی 62 2018-12
رتبه فساد مالی 33 2018-12
آسانی کسب و کار 83 2018-12
تولید صنعتی 0.6 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2019-01
شاخص PMI تولید 50.1 2019-03
تولید صنعتی 6.9 2017-12
استخراج معدن -0.4 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 150616 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 546035 2019-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2018-09
قیمت گازوئیل 0.43 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 675 2019-02
شاخص مسکن 247 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.