قطر

بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2019-02
بازار سهام 10192 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.8 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
نرخ بیکاری 0.1 2018-06
نرخ تورم -1.6 2019-01
نرخ بهره 5 2019-01
موازنه تجاری 15884 2018-12
حساب جاری 15732 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2017-12
بودجه دولت -5.8 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 168 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80146 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116936 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 210771 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 299 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25297 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22074 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 98815 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10851 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15041 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4807 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 999 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2018-06
جمعیت 2.64 2017-12
افراد شاغل 1995521 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.6 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 106 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2018-12
تورم مواد غذایی -3.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-01
قیمت تولید 68.6 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 9.9 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 2019-01
عرضه پول M0 82866 2018-12
عرضه پول M1 119076 2018-12
عرضه پول M2 564008 2018-12
ترازنامه بانک 1417956 2018-12
ذخایر ارزی 179404 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.5 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 219039 2018-12
میزان رشد وام 4.8 2018-12
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 15884 2018-12
حساب جاری 15732 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.8 2017-12
صادرات 25425 2018-12
واردات 9541 2018-12
گردش سرمایه -9321 2018-09
ذخایر طلا 31.3 2019-03
تولید نفت خام 609 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1208 2018-09
شاخص تروریسم 0.06 2017-12
ورود توریست 2256 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.4 2017-12
بودجه دولت -5.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -35395 2017-12
هزینه های دولت 59950 2017-12
درآمدهای دولت 160512 2017-12
هزینه های مالی 195907 2017-12
ارزیابی اعتبار 87.42
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 271 2017-12
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.1 2018-06
ثبت خودرو 4951 2018-09
شاخص رقابتی 71.02 2018-12
رتبه رقابتی 30 2018-12
شاخص فساد مالی 62 2018-12
رتبه فساد مالی 33 2018-12
آسانی کسب و کار 83 2018-12
تولید صنعتی 0 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2018-10
شاخص PMI تولید 50.5 2019-01
تولید صنعتی 6.9 2017-12
استخراج معدن -0.4 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 150616 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 541225 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2018-06
قیمت گازوئیل 0.41 2019-01
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 679 2018-11
شاخص مسکن 247 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.