قطر

بازارها آخرین مرجع
پول 3.64 2019-12
بازار سهام 10358 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.59 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2019-06
نرخ بیکاری 0.1 2019-06
نرخ تورم -0.8 2019-10
نرخ بهره 4.25 2019-11
موازنه تجاری 11696 2019-10
حساب جاری 6200 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 2.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 192 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71809 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112532 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 200205 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21450 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20446 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 95278 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11128 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14419 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4871 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1122 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2019-06
جمعیت 2.67 2018-12
افراد شاغل 2049387 2019-06
حداقل دستمزد 750 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.8 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 104 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 2019-10
تورم مواد غذایی -1.13 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.83 2019-10
قیمت تولید 61.4 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -17.7 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-11
عرضه پول M0 71502 2019-10
عرضه پول M1 123440 2019-10
عرضه پول M2 559024 2019-10
ترازنامه بانک 1484694 2019-10
ذخایر ارزی 197230 2019-10
نرخ بهره سپرده 2 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 224965 2019-10
میزان رشد وام 8.3 2019-10
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 11696 2019-10
حساب جاری 6200 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.7 2018-12
صادرات 20046 2019-10
واردات 8350 2019-10
گردش سرمایه 12780 2019-06
ذخایر طلا 42.21 2019-12
تولید نفت خام 1520 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1137 2019-06
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 2256 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 15080 2018-12
هزینه های دولت 110645 2018-12
درآمدهای دولت 207915 2018-12
هزینه های مالی 192835 2018-12
ارزیابی اعتبار 85 2019-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 271 2017-12
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.2 2018-09
ثبت خودرو 5921 2019-09
شاخص رقابتی 72.87 2019-12
رتبه رقابتی 29 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2018-12
رتبه فساد مالی 33 2018-12
آسانی کسب و کار 77 2019-12
تولید صنعتی 1.1 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-09
شاخص PMI تولید 48.3 2019-11
تولید صنعتی 6.9 2017-12
استخراج معدن -0.4 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 153620 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 639595 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2019-03
قیمت گازوئیل 0.47 2019-11
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 954 2019-10
شاخص مسکن 227 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قطر - شاخص های اقتصادی.