قطر

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
بازار سهام 9940.42 9794 9691 9589 9489 9291
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.57 3.06 3.12 3.18 3.24 3.37
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60 1.1 1.3 1.1 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 2.6 2.5 2.8 2.9 3
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
نرخ تورم -0.60 0.5 1.1 2.5 2.3 2.8
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5 4.75
موازنه تجاری 13954.00 0 15820 14550 14550 15770
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.70 4.8 4.8 4.3 4.3 4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 52.7 52.7 51 51 51
بودجه دولت 2.20 10 10 15 15 15
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60 1.1 1.3 1.1 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 2.6 2.5 2.8 2.9 3
تولید ناخالص داخلی 192.01 201 201 215 215 215
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78618.00 81188 82150 82390 82390 84614
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222.10 66600 66600 67100 67100 67100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112531.50 118500 118500 120000 120000 120000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 202334.00 213511 216040 216673 216673 222521
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.60 0.5 1.1 2.5 2.3 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.22 109 110 110 111 113
تورم مواد غذایی 0.60 -0.5 0.2 0.8 1.2 1.5
CPI مسکن آب و برق 105.16 107 108 109 108 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.35 127 130 125 132 134
قیمت تولید 63.60 88.03 79.58 76.21 68.46 87.53
تغییر قیمت تولید کننده -6.10 -3.2 0.5 4.2 4 3.8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5 4.75
نرخ بهره سپرده 2.50 2.25 2.25 2 2 2.25
میزان رشد وام 5.90 7.4 7.5 7.5 7.5 7.9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 13954.00 0 15820 14550 14550 15770
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.70 4.8 4.8 4.3 4.3 4.3
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 52.7 52.7 51 51 51
بودجه دولت 2.20 10 10 15 15 15
هزینه های دولت 110645.00 60729 61449 61629 61629 63292
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 45.20 52.9 53.2 52.5 51 52
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 153620.00 152574 154381 154833 154833 159013
قیمت گازوئیل 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.42


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.