قطر

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3.64 3.65 3.66 3.66 3.67 3.69
بازار سهام 10377.26 10040 9934 9828 9725 9520
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.59 2.67 2.73 2.79 2.85 2.98
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 1.3 1.1 1.3 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 2 2.8 2.9 3.1 3
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ تورم -0.80 0.1 2.5 2.7 2.9 3.2
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4 4 4
موازنه تجاری 11696.00 15820 14550 14550 14550 15770
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.70 4.8 4.3 4.3 4.3 4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 52.7 47 47 47 47
بودجه دولت 2.20 5.5 7 7 7 7
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 1.3 1.1 1.3 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 2 2.8 2.9 3.1 3
تولید ناخالص داخلی 192.01 201 215 215 215 215
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71809.00 80190 80819 80898 81055 82596
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222.10 66600 67100 67100 67100 67100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112531.50 118500 120000 120000 120000 120000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 200205.00 211908 207782 206011 206411 218265
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.80 0.1 2.5 2.7 2.9 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.52 111 110 110 111 114
تورم مواد غذایی -1.13 0.9 0.8 1.2 1.4 1.5
CPI مسکن آب و برق 104.33 109 109 109 108 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.87 132 124 125 133 136
قیمت تولید 61.40 79.58 76.21 68.67 64.58 87.53
تغییر قیمت تولید کننده -17.70 0.5 4.2 4 3.8 3.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.25 4.25 4.25 4 4 4
نرخ بهره سپرده 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
میزان رشد وام 8.30 7.5 7.5 7.5 7.9 7.9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 11696.00 15820 14550 14550 14550 15770
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.70 4.8 4.3 4.3 4.3 4.3
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 52.7 47 47 47 47
بودجه دولت 2.20 5.5 7 7 7 7
هزینه های دولت 110645.00 112858 113743 113854 114075 116244
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 48.30 48 50.5 51 52 52
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 153620.00 156692 157921 158075 158382 161393
قیمت گازوئیل 0.47 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.