قطر

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
بازار سهام 10348.19 10035 9926 9818 9710 9500
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.67 3.69 3.75 3.81 3.88 4.01
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 1 1.1 1.3 1.1 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 2.2 2.6 2.5 2.8 3
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
نرخ تورم -1.30 -0.3 0.5 1.1 2.5 2.8
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری 13800.00 18300 15700 15820 14550 15770
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 4.8 4.8 4.8 4.3 4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 52.7 52.7 52.7 51 51
بودجه دولت -6.60 10 10 10 15 15
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.20 1 1.1 1.3 1.1 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 2.2 2.6 2.5 2.8 3
تولید ناخالص داخلی 167.61 185 185 185 205 205
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80146.00 72754 81188 82150 82390 84614
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696.39 66600 66600 66600 67100 67100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116935.60 118500 118500 118500 120000 120000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 210771.00 204964 213511 216040 216673 222521
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 0.10 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -1.30 -0.3 0.5 1.1 2.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.73 108 109 110 110 113
تورم مواد غذایی -0.60 -1 -0.5 0.2 0.8 1.5
CPI مسکن آب و برق 106.58 107 107 108 109 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.68 127 127 130 125 134
قیمت تولید 67.00 67.94 72.21 68.94 68.46 71.56
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 -3.5 -3.2 0.5 4.2 3.8
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
میزان رشد وام 4.60 3.52 7.4 7.5 7.5 7.9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 13800.00 18300 15700 15820 14550 15770
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 4.8 4.8 4.8 4.3 4.3
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 52.7 52.7 52.7 51 51
بودجه دولت -6.60 10 10 10 15 15
هزینه های دولت 59950.00 60609 60729 61449 61629 63292
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 50.10 52.3 52.9 53.2 52.5 52
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 150616.00 152273 152574 154381 154833 159013
قیمت گازوئیل 0.43 0.42 0.41 0.4 0.39 0.39


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.