قطر

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
بازار سهام 10010.54 10585 10452 10320 10190 9935
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.77 3.9 3.96 4.03 4.09 4.23
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 0.5 1 1.1 1.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.7 2.3 2.6 2.5 3
نرخ بیکاری 0.10 0.7 0.7 0.7 0.7 1.1
نرخ تورم -1.60 1.2 1.6 1.5 2.5 2.8
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
موازنه تجاری 15884.00 21445 21093 21103 7900 8600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 52.7 52.7 52.7 52.7 51
بودجه دولت -5.80 10 10 10 10 15
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 0.5 1 1.1 1.3 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.7 2.3 2.6 2.5 3
تولید ناخالص داخلی 167.61 185 185 185 185 190
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 80146.00 65969 65839 65936 66717 68719
تولید ناخالص داخلی سرانه 65696.39 66600 66600 66600 66600 67100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 116935.60 118500 118500 118500 118500 120000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 210771.00 203062 206715 207022 209474 215758
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 0.10 0.7 0.7 0.7 0.7 1.1
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -1.60 1.2 1.6 1.5 2.5 2.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.62 110 110 110 111 114
تورم مواد غذایی -3.80 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5
CPI مسکن آب و برق 106.35 110 109 108 109 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.61 126 129 128 130 133
قیمت تولید 68.60 81.72 84.48 88.03 83.87 92.25
تغییر قیمت تولید کننده 9.90 24 20 18 16 10
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.00 5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
میزان رشد وام 4.80 7.5 3.52 7.4 7.5 7.9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 15884.00 21445 21093 21103 7900 8600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.80 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 52.7 52.7 52.7 52.7 51
بودجه دولت -5.80 10 10 10 10 15
ارزش بودجه دولت -35395.00 54649 56506 58363 38535 82047
هزینه های دولت 59950.00 61569 61329 61509 61449 63292
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 50.50 53.5 52.3 52.9 53.2 52
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 150616.00 152649 152348 152574 154381 159013
قیمت گازوئیل 0.41 0.4 0.39 0.38 0.37 0.38


قطر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.