پورتوریکو

بازارها آخرین مرجع
پول 97.37 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2017-12
نرخ بیکاری 8.9 2019-02
نرخ تورم -0.7 2019-02
موازنه تجاری 1058 2018-11
حساب جاری 10527 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2016-09
نرخ مالیات شرکت 39 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2017-12
تولید ناخالص داخلی 105 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27309 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35045 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2019-02
جمعیت 3.73 2017-12
افراد شاغل 1000 2018-12
نرخ اشتغال 37.3 2018-12
اشتغال دولتی 209 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 40.8 2018-12
صورت های پرداخت توليد 72.6 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 872 2019-02
افراد بیکار 93 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2019-02
CPI مسکن آب و برق 114 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-02
تورم مواد غذایی -0.8 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-02
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 65889 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1058 2018-11
حساب جاری 10527 2017-12
صادرات 4927 2018-11
واردات 3869 2018-11
گردش سرمایه -5143 2017-12
ورود توریست 193 2018-12
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 586 2018-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12367 2017-03
آدرس های IP 444657 2017-03
ورشکستگی 279 2018-09
شاخص رقابتی 4.64 2015-12
رتبه رقابتی 32 2015-12
آسانی کسب و کار 64 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 16.1 2018-12
شاخص PMI تولید 47.3 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2016-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 29.8 2018-10
قیمت گازوئیل 0.72 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 146 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پورتوریکو - شاخص های اقتصادی.