پورتوریکو

بازارها آخرین مرجع
پول 96.51 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2017-12
نرخ بیکاری 8.5 2018-12
نرخ تورم 0.6 2018-12
موازنه تجاری 205 2018-10
حساب جاری 10527 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2016-09
نرخ مالیات شرکت 39 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 2017-12
تولید ناخالص داخلی 105 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27309 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35045 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2018-12
جمعیت 3.73 2017-12
افراد شاغل 1000 2018-12
نرخ اشتغال 37 2018-09
اشتغال دولتی 208 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 40.8 2018-12
صورت های پرداخت توليد 70.7 2018-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 874 2018-12
افراد بیکار 93 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2018-12
CPI مسکن آب و برق 114 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2018-12
تورم مواد غذایی 0.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2018-12
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 65889 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 205 2018-10
حساب جاری 10527 2017-12
صادرات 5516 2018-10
واردات 5311 2018-10
گردش سرمایه -5143 2017-12
ورود توریست 164 2018-11
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 0
درآمدهای دولت 794 2018-10
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 39 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12367 2017-03
آدرس های IP 444657 2017-03
ورشکستگی 279 2018-09
شاخص رقابتی 4.64 2015-12
رتبه رقابتی 32 2015-12
شاخص فساد مالی 63 2014-12
رتبه فساد مالی 31 2014-12
آسانی کسب و کار 64 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 15.5 2018-10
شاخص PMI تولید 54.2 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2016-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.8 2018-08
قیمت گازوئیل 0.67 2019-01
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 146 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پورتوریکو - شاخص های اقتصادی.