پورتوریکو

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 96.62 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 4 4 4 4 2.3
نرخ بیکاری 8.50 7.7 7.3 7.1 7.1 7.3
نرخ تورم 0.60 0.2 0.6 0.8 1.2 1.4
موازنه تجاری 204.60 -1560 -1410 1000 -250 -150
حساب جاری 10526.60 -200 -200 -200 -200 -80
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 4 4 4 4 2.3
تولید ناخالص داخلی 105.03 107 107 107 107 107
تولید ناخالص داخلی سرانه 27308.99 28500 28500 28500 28500 29200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35044.70 34500 34500 34500 34500 36000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.50 7.7 7.3 7.1 7.1 7.3
نرخ مشارکت نیروی کار 40.80 40.7 40.8 40.52 40.8 41
صورت های پرداخت توليد 70.70 69.2 69.4 70.46 69.2 70.5
اشتغال دولتی 208.00 210 214 216 220 235
افراد شاغل 1000.00 997 995 995 996 1000
نرخ اشتغال 37.00 37.2 37.4 36.94 37.2 37.4
افراد بیکار 93.00 87 85 83 80 90
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.60 0.2 0.6 0.8 1.2 1.4
تورم مواد غذایی 0.70 1.3 1.4 0.36 1.4 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.67 119 120 121 121 123
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ترازنامه بانک 65889.30 62000 65500 68966 70000 75000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 204.60 -1560 -1410 1000 -250 -150
حساب جاری 10526.60 -200 -200 -200 -200 -80
صادرات 5515.70 5240 5150 5300 4200 4350
واردات 5311.10 6800 6560 4300 4450 4500
گردش سرمایه -5142.70 -5700 -5700 -1509 -5700 -4900
ورود توریست 163.70 145 155 105 165 170
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
درآمدهای دولت 794.00 1000 1300 860 900 960
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم 15.50 8.5 6.7 4.4 3.2 2.6
شاخص PMI تولید 54.20 53 58 50.6 54 60
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.61


پورتوریکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.