پورتوریکو

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 97.38 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 -1 -1 -1 -0.5 -0.5
نرخ بیکاری 9.20 7.3 7.1 7.1 7.1 7.3
نرخ تورم -0.70 0.6 0.8 1.2 1 1.4
موازنه تجاری 1058.20 -1410 1000 -250 -250 -150
حساب جاری 10526.60 -200 -200 -200 -80 -80
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 -1 -1 -1 -0.5 -0.5
تولید ناخالص داخلی 105.03 107 107 107 107 107
تولید ناخالص داخلی سرانه 27308.99 28500 28500 28500 29200 29200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35044.70 34500 34500 34500 36000 36000
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 9.20 7.3 7.1 7.1 7.1 7.3
نرخ مشارکت نیروی کار 40.80 40.8 40.52 40.8 40.8 41
صورت های پرداخت توليد 72.60 69.4 70.46 69.2 69.2 70.5
اشتغال دولتی 209.40 214 216 220 220 235
نرخ اشتغال 37.30 37.4 36.94 37.2 37.2 37.4
افراد بیکار 93.00 85 83 80 80 90
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -0.70 0.6 0.8 1.2 1 1.4
تورم مواد غذایی -0.80 1.4 0.36 1.4 1.5 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.36 120 121 120 119 122
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ترازنامه بانک 65889.30 65500 68966 70000 70000 75000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 1058.20 -1410 1000 -250 -250 -150
حساب جاری 10526.60 -200 -200 -200 -80 -80
واردات 3869.30 6560 4300 4450 4450 4500
صادرات 4927.40 5150 5300 4200 4200 4350
ورود توریست 193.30 155 105 165 165 170
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص اقتصادی مقدم 16.10 6.7 4.4 3.2 3.2 2.6
شاخص PMI تولید 47.30 58 50.6 54 54 60
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
قیمت گازوئیل 0.72 0.7 0.68 0.66 0.65 0.65
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات شرکت 39.00 39 39 39 39 39


پورتوریکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.