پرتغال

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
بازار سهام 5359.75 5152 5098 5044 4992 4887
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.19 1.29 1.33 1.36 1.4 1.48
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.1 1.9 1.7 1.6 1.8
نرخ بیکاری 6.70 6.4 5.6 6.5 6.8 6
نرخ تورم 0.80 1 1 1.2 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 -0.2 0.6 0.5 0.6 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1504.00 -940 -1180 -1400 -880 -1460
حساب جاری -740.83 51 551 -110 -100 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121.50 119 119 119 117 117
بودجه دولت -0.50 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
اطمینان کسب و کار 2.30 2.2 2.5 1.5 1.4 1.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.50 -16.2 -10 -7 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00 -0.7 -1.6 0.8 1 -1.2
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.1 1.9 1.7 1.6 1.8
تولید ناخالص داخلی 217.57 232 232 232 240 240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46184.70 46224 46309 46970 46924 47815
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8147.80 8190 8250 8286 8278 8435
تولید ناخالص داخلی سرانه 23116.58 24500 24500 24500 25100 25100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27936.90 29100 29100 29100 29600 29600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 832.70 847 841 847 846 862
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1667.60 1675 1635 1696 1694 1726
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5666.00 5628 5669 5762 5757 5866
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8673.50 8652 8636 8821 8812 8980
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3322.00 3311 3353 3378 3375 3439
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1254.00 1215 1239 1275 1274 1298
تولید ناخالص ملی 51423.00 50941 51648 52297 52246 53239
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.70 6.4 5.6 6.5 6.8 6
افراد بیکار 361.80 312 306 295 291 275
نرخ اشتغال 55.10 55.6 55.8 55.4 55.2 55.7
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10 59.1 59.5 59.2 59.1 59.4
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 2.7 2.5 2.5 2.4 2.2
نرخ بیکاری جوانان 16.40 16.5 16 15.4 15 14.2
هزینه های کار 112.00 106 98.92 115 115 117
دستمزد 1166.86 1179 1177 1179 1181 1205
رشد دستمزد 2.90 2.5 2.3 2.5 2.6 2.2
دستمزد در تولید 104.55 122 106 150 107 154
حداقل دستمزد 700.00 700 700 700 725 725
جمعیت 10.29 10.28 10.28 10.27 10.25 10.25
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1374 1371 1466 1467 1498
تغییر نرخ بیکاری 4138.00 -20500 -6600 -3400 -7800 -2600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 642 640 675 676 690
هزینه زندگی خانواده 990.00 984 982 1015 1016 1037
هزینه زندگی انفرادی 670.00 666 665 687 687 702
تغییر اشتغال 0.50 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.80 1 1 1.2 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 -0.2 0.6 0.5 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.00 105 106 105 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 104.22 106 106 106 104 107
اندازه اصل تورم 0.70 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
قیمت تولید 103.30 106 107 106 105 108
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 1.9 2.1 1.8 2 1.9
CPI مسکن آب و برق 108.27 109 109 110 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.55 102 103 102 102 104
تورم مواد غذایی 1.16 0.8 0.8 1 1.2 1.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
عرضه پول M2 223691.00 261200 268800 274100 274100 293300
ترازنامه بانک 364739.00 408100 411200 415200 415200 429200
وام به بخش خصوصی 69362.00 88440 89950 91111 91111 98200
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257.50 248 248 248 244 244
میزان رشد وام 0.10 0.7 0.7 1 1.5 1.7
ترازنامه بانک مرکزی 111131.00 125200 128500 132600 132600 151250
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1504.00 -940 -1180 -1400 -880 -1460
حساب جاری -740.83 51 551 -110 -100 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
واردات 6325.00 6190 6250 5910 6420 6110
صادرات 4821.00 5250 5070 4510 5540 4650
بدهی خارجی 412765.99 415900 416800 418300 419100 423300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1044.16 450 360 250 380 120
درآمد گردشگری 851.02 1410 1950 1250 1200 1400
ذخایر طلا 382.50 383 383 383 383 383
ورود توریست 1779897.00 4722000 4750000 1853000 3120000 2153000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 121.50 119 119 119 117 117
بودجه دولت -0.50 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
هزینه های دولت 8540.40 8574 8567 8686 8677 8842
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.90 44.7 44.7 44.7 44.2 44.2
بدهی های دولت 244906.00 259100 261900 264000 267000 271000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 2.30 2.2 2.5 1.5 1.4 1.1
تولید صنعتی -2.50 0.5 1.7 1.5 2 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50 -0.2 -2.6 0.3 2.7 0.5
تولید صنعتی 0.20 1 1.9 1.7 2.2 2
تغییرات موجودی انبار 342.87 150 45 75 55 88
ثبت خودرو 18858.00 25150 16200 19580 29400 22420
شاخص اقتصادی مقدم 1.70 1.8 1.9 2.2 2.1 2.4
استخراج معدن 1.40 1.7 2.2 1.8 1.5 2
تولید خودرو 26000.00 23400 25900 19500 24100 21200
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.50 -16.2 -10 -7 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00 -0.7 -1.6 0.8 1 -1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.50 3 2.8 2.6 2.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 29848.90 29474 29667 30356 30326 30903
تسهیلات اعتباری خریدار 115107.00 115784 116017 117274 116949 119385
هزینه های شخصی 1.20 1.7 1.8 2 2.1 2
نرخ وام بانکی 2.71 2.76 2.76 2.76 3.01 3.01
درآمد قابل تصرف شخص 41778.90 41208 40982 42489 42447 43254
قیمت گازوئیل 1.68 1.63 1.58 1.55 1.51 1.51
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.20 61.1 61.1 61.1 57.8 57.8
بدهی خانوار به درآمد 100.95 95.1 95.1 95.1 91.9 91.9
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 1.80 3 2.6 2.2 2 2
شاخص مسکن 132.34 140 142 144 145 149
جواز ساختمان 2038.00 1720 1970 1450 1720 1620
نرخ مالکیت مسکن 74.70 74 74 74 73.8 73.8


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.