پرتغال

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 5178.20 5074 5019 4964 4911 4805
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.52 1.68 1.73 1.77 1.82 1.92
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 2.1 1.9 1.7 1.8
نرخ بیکاری 6.70 7 6.4 5.6 6.5 6
نرخ تورم 0.50 0.6 1 1 1.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -1.20 1.9 -0.2 0.6 0.5 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -1615.09 -800 -940 -1180 -1400 -1460
حساب جاری -173.79 -120 51 551 -110 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.70 119 119 119 119 115
بودجه دولت -3.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
اطمینان کسب و کار 2.10 1.9 2.2 2.5 1.5 1.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.20 -12.4 -16.2 -10 -7 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 1.1 -0.7 -1.6 0.8 -1.2
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 2.1 1.9 1.7 1.8
تولید ناخالص داخلی 217.57 232 232 232 232 240
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46195.00 45913 46185 46308 46661 47454
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8154.00 8003 8142 8206 8268 8409
تولید ناخالص داخلی سرانه 23116.58 24500 24500 24500 24500 25100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27936.90 29100 29100 29100 29100 29600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 823.90 848 837 829 835 850
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1610.30 1680 1689 1641 1633 1661
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5643.50 5661 5628 5679 5723 5820
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8585.40 8592 8652 8640 8706 8854
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3332.30 3247 3311 3353 3379 3436
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1231.60 1227 1215 1239 1249 1270
تولید ناخالص ملی 51323.13 48431 50941 51648 52042 52926
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.70 7 6.4 5.6 6.5 6
افراد شاغل 4807.90 4910 4920 4940 4950 4990
افراد بیکار 354.20 300 285 275 255 260
قسمت مدت زمان اشتغال 516.10 570 575 580 580 600
استخدام تمام وقت 4367.00 4400 4420 4440 4460 4510
نرخ اشتغال 55.10 54.9 55 55.2 55.5 55.9
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10 59.9 60 60 60 60.1
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 3.7 3.6 3.6 3.4 3.2
نرخ بیکاری جوانان 17.60 19.2 18.8 18.4 17.5 16.5
هزینه های کار 96.70 102 97.4 98.5 108 108
پست های خالی شغلی 6171.00 16100 14300 12300 10225 10412
دستمزد 1148.29 1280 1290 1320 1340 1410
دستمزد در تولید 146.58 109 119 108 151 157
رشد دستمزد 6.50 3.2 2.5 2.3 2.5 2.6
حداقل دستمزد 700.00 700 700 700 700 725
جمعیت 10.29 10.28 10.28 10.28 10.27 10.25
سن بازنشستگی زنان 66.33 66.42 66.42 66.42 66.42 66.5
سن بازنشستگی مردان 66.33 66.42 66.42 66.42 66.42 66.5
تغییر نرخ بیکاری 4138.00 -12100 -20500 -6600 -3400 -2600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 700 700 700 700 750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1500 1500 1500 1500 1650
بهره وری 108.70 99.7 104 110 104 104
هزینه زندگی خانواده 990.00 1150 1150 1150 1150 1205
هزینه زندگی انفرادی 670.00 700 700 700 700 850
تغییر اشتغال 0.50 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.50 0.6 1 1 1.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -1.20 1.9 -0.2 0.6 0.5 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.41 105 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.73 104 106 107 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.40 105 106 106 105 107
اندازه اصل تورم 0.77 1.2 1.5 1.6 1.6 1.8
قیمت تولید 103.20 110 106 107 114 119
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 2.2 2.3 2.1 2.2 2.4
CPI مسکن آب و برق 107.87 109 110 110 111 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.41 101 103 104 103 105
تورم مواد غذایی 0.24 1.9 2 1.9 2.2 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.10 1.7 1.7 1.9 2 2.2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
عرضه پول M0 28772.00 30900 31600 32200 32800 34500
عرضه پول M1 130573.00 159700 165100 184100 193900 244400
عرضه پول M2 221094.00 256100 261200 268800 274100 293300
ترازنامه بانک 368291.00 405100 408100 411200 415200 429200
وام به بخش خصوصی 70846.00 85900 88440 89950 91111 98200
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257.50 248 248 248 248 244
میزان رشد وام 0.10 0.5 0.7 0.7 1 1.7
ترازنامه بانک مرکزی 111063.00 122500 125200 128500 132600 151250
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1615.09 -800 -940 -1180 -1400 -1460
حساب جاری -173.79 -120 51 551 -110 -90
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
واردات 5971.54 6480 6190 6250 5910 6110
صادرات 4356.45 5680 5250 5070 4510 4650
بدهی خارجی 407313.05 414100 415900 416800 418300 423300
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 472.48 340 450 360 250 120
گردش سرمایه 109.87 480 -280 320 268 287
حواله 322.93 285 307 295 399 402
درآمد گردشگری 1048.39 1000 1410 1950 1250 1400
ذخایر طلا 382.50 383 383 383 383 383
ورود توریست 1779897.00 2990000 4722000 4750000 1853000 2153000
فروش اسلحه 56.00 80 80 80 80 50
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125.70 119 119 119 119 115
بودجه دولت -3.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
ارزش بودجه دولت -3289.00 -1670 -3900 -2810 -2360 -2310
هزینه های دولت 8504.70 8655 8687 8666 8624 8770
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.90 44.7 44.7 44.7 44.7 44.2
درآمدهای دولت 43078.00 10050 22050 35400 46800 47250
بدهی های دولت 248934.00 257400 259100 261900 264000 271000
هزینه های مالی 46367.00 11720 25950 38210 49160 49560
درخواست پناهندگی 60.00 50 51 60 40 35
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 2.10 1.9 2.2 2.5 1.5 1.1
تولید صنعتی -0.30 2.7 2.5 2.7 2.6 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 2.9 -0.2 -2.6 0.3 0.5
تولید صنعتی -0.60 2.5 2.2 2.6 2.5 2.3
استفاده از ظرفیت 77.32 81 81.5 81.4 81.2 81.4
تغییرات موجودی انبار 366.18 163 150 45 75 88
ثبت خودرو 15684.00 28600 25150 16200 23580 25420
شاخص اقتصادی مقدم 1.70 1.7 1.8 1.9 2.2 2.4
استخراج معدن 20.60 2.5 1.7 2.2 1.8 2
تولید الکتریسیته 4859.00 4950 4700 4750 4670 4720
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.20 -12.4 -16.2 -10 -7 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 1.1 -0.7 -1.6 0.8 -1.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20 3.2 3 2.8 2.6 2.2
هزینه های مصرف کننده 29467.80 29416 29458 29654 29880 30388
پس انداز های شخصی 4.00 4.2 4.4 4.9 5.1 5.8
تسهیلات اعتباری خریدار 115897.00 115500 115600 115700 115800 116900
هزینه های شخصی 1.20 1.8 1.7 1.8 2 2
نرخ وام بانکی 2.65 2.81 2.81 2.86 2.91 2.91
درآمد قابل تصرف شخص 40723.90 43250 43860 44150 44540 46120
قیمت گازوئیل 1.61 1.59 1.55 1.51 1.47 1.47
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.70 61.1 61.1 61.1 61.1 57.8
بدهی خانوار به درآمد 100.95 95.1 95.1 95.1 95.1 91.9
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 1.80 3.2 3 2.6 2.2 2
شاخص مسکن 129.72 138 140 142 144 149
جواز ساختمان 1897.00 1690 1720 1970 1450 1620
نرخ مالکیت مسکن 74.70 74 74 74 74 73.8


پرتغال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.