لهستان

بازارها آخرین مرجع
پول 3.83 2019-12
بازار سهام 56921 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.01 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2019-09
نرخ بیکاری 5 2019-10
نرخ تورم 2.6 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
نرخ بهره 1.5 2019-12
موازنه تجاری 468 2019-09
حساب جاری 171 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.2 2018-12
اطمینان کسب و کار -3.3 2019-11
شاخص PMI تولید 46.7 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.7 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-10
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 586 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 544165 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 97657 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 16640 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28752 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2019-10
افراد شاغل 16619 2019-09
افراد بیکار 851 2019-11
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 10 2019-10
هزینه های کار 117 2019-06
بهره وری 126 2019-09
پست های خالی شغلی 80.9 2019-10
دستمزد 4932 2019-09
حداقل دستمزد 523 2019-12
رشد دستمزد 5.9 2019-10
دستمزد در تولید 4990 2019-10
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 2.5 2019-10
نرخ اشتغال 68.2 2019-06
استخدام تمام وقت 15102 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.2 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1021 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 180 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-10
اندازه اصل تورم 2.4 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-09
قیمت تولید 106 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2019-10
قیمت صادرات 104 2019-08
قیمت واردات 101 2019-08
تورم مواد غذایی 6.5 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.6 2019-12
عرضه پول M0 285987 2019-10
عرضه پول M1 1089792 2019-10
عرضه پول M2 1511907 2019-10
عرضه پول M3 1523945 2019-10
ترازنامه بانک 2113080 2019-09
ذخایر ارزی 119829 2019-11
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 487945 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 468 2019-09
حساب جاری 171 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 19279 2019-09
واردات 18811 2019-09
بدهی خارجی 352333 2019-06
رابطه مبادله 102 2019-08
گردش سرمایه 520 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199790 2018-12
حواله 639 2019-06
ذخایر طلا 229 2019-12
شاخص تروریسم 0.48 2018-12
فروش اسلحه 21 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -3192 2019-10
هزینه های دولت 98791 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2018-12
درآمدهای دولت 332892 2019-10
بدهی های دولت 978561 2019-09
هزینه های مالی 336084 2019-10
درخواست پناهندگی 260 2019-09
ارزیابی اعتبار 71 2019-12
مخارج نظامی 10749 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 44.69 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.98 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.71 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3.3 2019-11
شاخص PMI تولید 46.7 2019-11
تولید صنعتی 3.5 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2019-10
تولید صنعتی 3.5 2019-10
استفاده از ظرفیت 81.2 2019-12
میزان سفارشات جدید 104 2019-10
تغییرات موجودی انبار 6728 2019-09
تولید خودرو 36.1 2019-10
ثبت خودرو 46895 2019-10
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1801 2019-10
شاخص رقابتی 68.89 2019-12
رتبه رقابتی 37 2019-12
سود شرکت سهامی 133466 2019-09
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 40 2019-12
تولید الکتریسیته 12829 2019-09
استخراج معدن -6.1 2019-10
تولید فولاد 690 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.7 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 2019-10
هزینه های مصرف کننده 320505 2019-09
پس انداز های شخصی -8.99 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 763837 2019-10
قیمت گازوئیل 1.26 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.1 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 58.45 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.2 2019-09
شاخص مسکن 121 2019-06
جواز ساختمان 83487 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 84 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.