لهستان

بازارها آخرین مرجع
پول 3.79 2019-06
بازار سهام 59092 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.4 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-03
نرخ بیکاری 5.6 2019-04
نرخ تورم 2.4 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
نرخ بهره 1.5 2019-06
موازنه تجاری 279 2019-04
حساب جاری 718 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 6.2 2019-05
شاخص PMI تولید 48.8 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.3 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-04
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 525 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 512504 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68309 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2019-04
افراد شاغل 16274 2019-03
افراد بیکار 907 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 10.6 2019-04
هزینه های کار 104 2018-12
بهره وری 123 2019-03
پست های خالی شغلی 88.8 2019-04
دستمزد 5015 2019-03
حداقل دستمزد 523 2019-06
رشد دستمزد 7.1 2019-04
دستمزد در تولید 4957 2019-04
جمعیت 37.98 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
تغییر اشتغال 2.9 2019-04
نرخ اشتغال 67.3 2018-12
استخدام تمام وقت 15040 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.1 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1006 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 179 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-04
اندازه اصل تورم 1.7 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 2019-03
قیمت تولید 106 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2019-04
قیمت صادرات 100 2019-02
قیمت واردات 103 2019-02
تورم مواد غذایی 3.3 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 1.62 2019-06
عرضه پول M0 273073 2019-04
عرضه پول M1 1020812 2019-04
عرضه پول M2 1453095 2019-04
عرضه پول M3 1467094 2019-04
ترازنامه بانک 2038293 2019-03
ذخایر ارزی 118619 2019-05
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 3.5 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 454811 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 122 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 279 2019-04
حساب جاری 718 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-12
صادرات 19440 2019-04
واردات 19161 2019-04
بدهی خارجی 358789 2018-12
رابطه مبادله 94.3 2019-02
گردش سرمایه 3769 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053 2017-12
حواله 607 2018-12
ذخایر طلا 129 2019-06
تولید نفت خام 21 2019-02
شاخص تروریسم 0.72 2017-12
فروش اسلحه 21 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 75.1 2019-04
هزینه های دولت 92341 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2018-12
درآمدهای دولت 129966 2019-04
بدهی های دولت 978997 2019-03
هزینه های مالی 130041 2019-04
درخواست پناهندگی 240 2019-03
ارزیابی اعتبار 67.17
مخارج نظامی 10749 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.12 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6.2 2019-05
شاخص PMI تولید 48.8 2019-05
تولید صنعتی 9.2 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2019-04
تولید صنعتی 9.6 2019-04
استفاده از ظرفیت 81.4 2019-06
میزان سفارشات جدید 116 2019-04
تغییرات موجودی انبار 11029 2019-03
تولید خودرو 43.4 2019-04
ثبت خودرو 46379 2019-04
سرعت اینترنت 12610 2017-03
آدرس های IP 6362131 2017-03
تولید سیمان 1830 2019-04
شاخص رقابتی 68.16 2018-12
رتبه رقابتی 37 2018-12
سود شرکت سهامی 43049 2019-03
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 33 2018-12
تولید الکتریسیته 14168 2019-03
استخراج معدن 3.3 2019-04
تولید فولاد 870 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.3 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.6 2019-04
هزینه های مصرف کننده 321818 2019-03
پس انداز های شخصی 0.73 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 735780 2019-04
قیمت گازوئیل 1.37 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.2 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 59.96 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 13.4 2019-03
شاخص مسکن 116 2018-12
جواز ساختمان 30592 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 84.2 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لهستان - شاخص های اقتصادی.