لهستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.82 3.75 3.78 3.81 3.84 3.9
بازار سهام 60409.30 59583 58810 58043 57289 55811
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.75 2.77 2.81 2.85 2.89 2.98
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3.7 3.5 3.3 3 3
نرخ بیکاری 5.80 6 5.8 5.5 5.4 5.7
نرخ تورم 0.90 0.7 1.1 1.5 1.4 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2.5
موازنه تجاری -1340.00 300 500 -480 600 300
حساب جاری -1400.00 -200 -480 250 150 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 47.6 47.6 47.6 47.6 45.1
بودجه دولت -0.50 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.8
اطمینان کسب و کار 6.40 5.1 4.5 3.6 3.8 2.5
شاخص PMI تولید 48.20 49.5 50.5 51.2 51 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.40 3.6 3.2 3 2.5 1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.4 -0.4 0.4 0.2 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3.7 3.5 3.3 3 3
تولید ناخالص داخلی 524.51 564 564 564 564 575
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 516236.40 488218 506829 522085 530691 547673
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91965.60 82953 81775 93008 94541 97566
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751.23 16700 16700 16700 16700 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216.44 27500 27500 27500 27500 28300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9864.20 10665 9979 9976 10140 10465
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37888.60 23311 39215 39177 38949 40196
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92144.40 93312 93220 93188 94724 97756
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.80 6 5.8 5.5 5.4 5.7
افراد شاغل 16617.00 17200 17300 17400 17500 18000
افراد بیکار 1024.00 932 925 927 936 951
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00 0.8 0.9 0.9 1.1 1.5
نرخ بیکاری جوانان 10.50 8.5 7.8 6.9 6.5 6
هزینه های کار 113.60 106 105 116 105 106
بهره وری 119.90 114 118 115 142 146
پست های خالی شغلی 62.70 115 130 103 80 85
دستمزد 5071.25 4750 4650 4650 4800 4850
دستمزد در تولید 4833.98 4600 4550 4720 4700 4750
رشد دستمزد 7.50 4.5 4.2 4.2 4 3
حداقل دستمزد 480.20 525 525 525 525 575
جمعیت 37.98 38 38 38 37.99 38
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ مشارکت نیروی کار 56.80 56.3 56.6 56.4 56.2 56.2
قسمت مدت زمان اشتغال 1020.80 1190 1200 1200 1250 1320
تغییر اشتغال 2.90 3 2.8 2.7 2.5 2
نرخ اشتغال 68.00 66.9 66.9 67 67 67.5
استخدام تمام وقت 15230.90 15800 15900 16000 16200 16900
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.90 0.7 1.1 1.5 1.4 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 175.70 178 179 180 180 185
قیمت مصرف کننده اصلی 100.60 101 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.60 1.2 1.5 1.9 2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.42 112 113 114 115 120
قیمت تولید 105.20 106 108 108 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.20 2.3 2 2.2 2 2.2
قیمت صادرات 101.40 102 102 102 102 103
قیمت واردات 105.10 103 102 102 102 103
تورم مواد غذایی 0.90 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.10 105 105 105 106 109
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 2 2.5
عرضه پول M0 292144.70 265000 269000 275801 279000 295000
عرضه پول M1 1012353.70 1091000 1141000 1037050 1209000 1400000
نرخ بهره بین بانکی 1.62 1.62 1.62 1.67 1.67 1.67
عرضه پول M2 1428234.10 1810000 1870000 1458667 2020000 2260000
عرضه پول M3 1446093.50 1950000 2030000 1473743 2120000 2450000
ذخایر ارزی 113676.20 114000 115000 111072 117000 125000
ترازنامه بانک 1986164.90 2290000 2330000 2055294 2420000 2620000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121.70 115 115 115 115 111
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ترازنامه بانک مرکزی 466852.20 451000 462000 454126 495000 554000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1340.00 300 500 -480 600 300
حساب جاری -1400.00 -200 -480 250 150 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5
صادرات 16005.00 18900 18100 18170 16500 17200
واردات 17345.00 18600 17600 18650 15900 16900
بدهی خارجی 367245.00 381000 383000 360210 386000 397000
رابطه مبادله 96.50 99.03 99.51 100 100 100
گردش سرمایه 5417.00 -320 910 -120 -410 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053.00 190700 190700 190700 190700 194300
حواله 614.00 710 720 670 750 770
ذخایر طلا 128.60 103 103 112 103 103
فروش اسلحه 3.00 5 5 5 5 5
تولید نفت خام 21.00 21 21 21.02 21 21
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 47.6 47.6 47.6 47.6 45.1
بودجه دولت -0.50 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -0.8
ارزش بودجه دولت -10417.80 -1600 -2900 3000 -15800 -11600
هزینه های دولت 90760.50 86908 94158 93846 93302 96287
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 41 41 41 41 40.7
درآمدهای دولت 380077.10 87500 175100 268000 352000 367000
بدهی های دولت 954136.90 1005000 1029000 1046000 1077000 1152000
هزینه های مالی 390495.00 89100 178000 265000 367800 378600
درخواست پناهندگی 175.00 290 300 250 360 340
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 6.40 5.1 4.5 3.6 3.8 2.5
شاخص PMI تولید 48.20 49.5 50.5 51.2 51 53
تولید صنعتی 6.10 4.5 4.4 4.2 4.2 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.40 -0.4 0.5 -0.6 0.6 0.4
تولید صنعتی 5.30 4 3.7 3.4 3.2 2.5
استفاده از ظرفیت 81.10 82.9 83 83.4 83.2 84
میزان سفارشات جدید 116.60 102 107 105 104 105
تولید خودرو 27.70 62 66 45 34 40
ثبت خودرو 45927.00 51500 40500 41500 49900 53900
تولید فولاد 877.00 890 700 796 582 584
استخراج معدن 0.80 2.5 2.2 1.7 1.5 1.3
تولید سیمان 1247.00 1510 1650 1431 1260 1360
تولید الکتریسیته 15459.00 14600 13200 13924 15200 15400
سود شرکت سهامی 88642.50 49100 99100 132400 172000 179000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.40 3.6 3.2 3 2.5 1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 0.4 -0.4 0.4 0.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.70 4.5 4 3.6 3.2 2.5
هزینه های مصرف کننده 306226.40 290642 298573 309696 314801 324874
پس انداز های شخصی -9.40 -8.1 3 1.8 15.3 15.7
تسهیلات اعتباری خریدار 723446.86 722000 727000 747432 739000 758000
قیمت گازوئیل 1.29 1.27 1.24 1.21 1.18 1.18
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.40 34.4 34.4 34.4 34.4 34.1
بدهی خانوار به درآمد 59.96 56.2 56.2 56.2 56.2 56
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 11.40 6.2 5.8 5.1 4.5 3.2
شاخص مسکن 113.43 112 113 112 112 115
جواز ساختمان 91485.00 27900 61500 95100 125400 132200
نرخ مالکیت مسکن 84.20 82.7 82.7 82.7 82.7 82.5


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.