لهستان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 3.81 3.86 3.89 3.92 3.95 4.01
بازار سهام 60910.11 58934 58212 57496 56786 55400
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.88 2.78 2.82 2.86 2.91 2.99
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3.5 3.3 3 2.9 3
نرخ بیکاری 6.10 5.8 5.5 5.4 5.5 5.7
نرخ تورم 1.70 1.1 1.5 1.4 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 2 2.25 2.5
موازنه تجاری -1327.00 500 -480 600 400 300
حساب جاری -1386.00 -480 250 150 -320 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 47.6 47.6 47.6 45.1 45.1
بودجه دولت -0.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 6.80 4.5 3.6 3.8 4 2.5
شاخص PMI تولید 48.70 50.5 51.2 51 52.5 53
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.20 3.2 3 2.5 2 1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40 -0.4 0.4 0.2 0.3 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3.5 3.3 3 2.9 3
تولید ناخالص داخلی 524.51 564 564 564 575 575
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 587672.00 506829 521915 605302 604714 623461
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 145217.10 82628 92977 149574 149428 154061
تولید ناخالص داخلی سرانه 15751.23 16700 16700 16700 17200 17200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27216.44 27500 27500 27500 28300 28300
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.10 5.8 5.5 5.4 5.5 5.7
نرخ بیکاری جوانان 11.30 11.6 11.5 11.4 11.5 11.5
هزینه های کار 103.50 118 118 118 118 122
دستمزد 5014.94 4752 4773 5274 5254 5432
دستمزد در تولید 4687.53 4867 4798 5027 4856 5178
رشد دستمزد 5.70 5.1 4.2 4 3.6 3
حداقل دستمزد 523.09 523 523 523 575 575
جمعیت 37.98 37.99 37.99 37.99 38 38
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 3.00 2.8 2.7 2.5 2.4 2
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.70 1.1 1.5 1.4 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 175.80 177 177 178 179 181
اندازه اصل تورم 1.40 1.4 1.4 1.6 1.7 1.9
قیمت تولید 105.70 108 108 107 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.50 2.3 2.2 2 2.1 2.2
تورم مواد غذایی 2.60 2.2 2 2.4 2.3 2.3
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 2 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.62 1.62 1.62 1.62 1.87 1.87
ذخایر ارزی 112943.10 115000 116000 117000 117000 121000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 121.70 115 115 115 111 111
نسبت ذخیره نقدی 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1327.00 500 -480 600 400 300
حساب جاری -1386.00 -480 250 150 -320 220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5
واردات 19651.00 17600 18650 15900 19000 16900
صادرات 18324.00 18100 18170 16500 19400 17200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 199053.00 215700 215700 215700 221300 221300
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 47.6 47.6 47.6 45.1 45.1
بودجه دولت -0.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.6 -2.6
هزینه های دولت 113526.50 91531 91759 116932 116819 120440
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.20 41 41 41 40.7 40.7
بدهی های دولت 954636.60 1029000 1046000 1077000 1095000 1152000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12 36.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41 22.41
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 6.80 4.5 3.6 3.8 4 2.5
شاخص PMI تولید 48.70 50.5 51.2 51 52.5 53
تولید صنعتی 5.60 4.4 4.2 4.2 4 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.90 0.5 -0.6 0.6 0.6 0.4
تولید صنعتی 6.30 3.7 3.4 3.2 3 2.5
تولید خودرو 38.50 66 45 34 65 40
ثبت خودرو 43764.00 40500 41500 49900 52900 53900
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.20 3.2 3 2.5 2 1.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40 -0.4 0.4 0.2 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.50 4 3.6 3.2 2.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 293971.70 299723 309595 302791 302497 311875
تسهیلات اعتباری خریدار 728326.03 712946 721652 745150 749447 767505
قیمت گازوئیل 1.28 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز 15.10 5.8 5.1 4.5 4 3.2
شاخص مسکن 116.11 113 112 112 113 115
جواز ساختمان 12606.00 51500 77100 105400 24800 112200


لهستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.