فیلیپین

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 52.06 52.31 52.5 52.69 52.89 53.28
بازار سهام 7924.83 7884 7762 7643 7525 7295
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.38 6.71 7.04 7.38 7.74 8.51
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.5 1.7 1.6 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 6.5 6.6 6.8 6.9 6.6
نرخ بیکاری 5.10 5.4 5.5 5.2 5.4 5.2
نرخ تورم 4.40 4 3.9 3.9 3.7 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2
نرخ بهره 4.75 5 5 4.5 4.5 3.75
موازنه تجاری -3752000.00 -1510000 -1445000 -1610000 -2440000 -2440000
حساب جاری -1254.49 -182 -385 153 367 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 40 40 39
بودجه دولت -2.20 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2
اطمینان کسب و کار 27.20 38 42 43 45 50
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.50 -5.8 2.1 3.4 5.6 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.5 1.7 1.6 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 6.5 6.6 6.8 6.9 6.6
تولید ناخالص داخلی 313.60 325 325 325 325 330
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2486518.00 2209993 2434423 2296869 2374616 2531340
تولید ناخالص ملی 2790598.07 2782205 2818971 2879171 2976628 3173086
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 751768.94 699663 718376 727988 752630 802304
تولید ناخالص داخلی سرانه 2891.36 3063 3063 3063 3063 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7599.19 7900 7900 7900 7900 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 182999.00 161774 180078 169366 175099 186656
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 272511.86 208337 277587 248733 248966 265398
تولید ناخالص داخلی از ساخت 598370.00 549279 542614 444857 459915 490269
تولید ناخالص داخلی از معادن 19574.00 21991 30117 18377 18394 19608
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 104258.00 88504 116869 103040 103136 109943
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1397922.00 1256192 1426452 1361020 1407089 1499957
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 177329.00 73478 186161 151877 157018 167381
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71189.00 67260 76805 85544 88439 94276
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.4 5.5 5.2 5.4 5.2
افراد شاغل 41329.00 41650 41960 42550 43200 43700
افراد بیکار 2202.00 2520 2560 2585 2600 2700
نرخ مشارکت نیروی کار 60.56 62 62.4 63 63.7 64
دستمزد 10458.00 12000 12000 12000 12000 12500
دستمزد در تولید 1686.41 1300 1450 1600 1720 1950
جمعیت 104.90 106 106 106 106 107
نرخ اشتغال 94.94 94.1 94.6 94.7 94.5 94.3
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.40 4 3.9 3.9 3.7 3.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.10 122 122 124 124 128
قیمت مصرف کننده اصلی 117.50 118 119 121 122 127
اندازه اصل تورم 4.40 3.5 3.4 3.6 3.7 4.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 199.00 183 185 188 192 193
قیمت تولید 132.90 135 134 134 133 134
تغییر قیمت تولید کننده 0.80 1.1 0.7 0.8 0.5 0.3
تورم مواد غذایی 5.60 5.5 4.9 4.5 4.2 3.9
قیمت صادرات 107.55 105 95.8 93.5 110 111
CPI مسکن آب و برق 111.90 115 115 116 116 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.90 108 109 111 113 117
قیمت واردات 119.32 117 118 122 124 128
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.75 5 5 4.5 4.5 3.75
عرضه پول M0 1233502.92 1056000 1062000 1075000 1081000 1109000
عرضه پول M1 3887379.42 4050000 4130000 4270000 4350000 4560000
عرضه پول M2 11065704.62 11030000 11140000 11270000 11350000 11880000
عرضه پول M3 11612149.07 11250000 11360000 11450000 11580000 12100000
ذخایر ارزی 82130.00 79100 79300 79700 80800 82500
ترازنامه بانک 1230.40 1122 1134 1145 1185 1280
نرخ بهره سپرده 4.25 4.5 4.5 4 4 4
نرخ وام 5.25 5.5 5.5 5 5 5
وام به بانک 252759.94 228000 241000 263000 275000 299000
وام به بخش خصوصی 7395572.61 7370000 7550000 7810000 8150000 9300000
نسبت ذخیره نقدی 18.00 18 18 18 17.9 17.7
ترازنامه بانک مرکزی 4613.29 4900 4915 4934 4958 5090
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -3752000.00 -1510000 -1445000 -1610000 -2440000 -2440000
حساب جاری -1254.49 -182 -385 153 367 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2
واردات 8473220.00 8870000 8780000 9150000 9210000 9580000
صادرات 4720880.00 5850000 5890000 5930000 5970000 6100000
بدهی خارجی 73097.87 73000 73000 73000 73000 73500
گردش سرمایه 2.07 12.1 7.3 6.5 8.1 12
حواله 2849065.80 2520000 2590000 2650000 2730000 2900000
ورود توریست 687726.00 677000 615000 643000 677000 691000
ذخایر طلا 197.90 196 196 197 197 197
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 531.00 750 790 900 950 1050
تولید نفت خام 13.00 12.98 12.98 12.98 15 30
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 40 40 40 39
بودجه دولت -2.20 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.2
ارزش بودجه دولت -81040.00 -46000 -60000 13000 -86000 -87000
هزینه های دولت 236547.70 252128 328354 267186 267436 285087
درآمدهای دولت 259702.00 242000 235000 275000 269000 265000
هزینه های مالی 298820.00 288000 295000 262000 311000 319000
مخارج نظامی 4507.80 5000 5000 5000 5000 6200
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 27.20 38 42 43 45 50
تولید صنعتی -9.30 6.6 7.5 7.9 8.2 5.3
استفاده از ظرفیت 84.27 84.7 84.3 83.9 83.7 83.9
تغییرات موجودی انبار -6995.67 24500 19600 -6800 15700 19300
مجموع فروش خودرو 9301.00 6600 6900 7100 7500 8900
شاخص PMI تولید 52.30 52.3 52.7 53 53.6 54.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.50 -5.8 2.1 3.4 5.6 7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 4.2 3.9 3.5 3.2 4
هزینه های مصرف کننده 1791823.92 1524895 1608345 1530149 1581943 1686351
پس انداز های شخصی 4665755.56 4810000 4890000 4940000 5300000 5660000
نرخ وام بانکی 7.02 6.85 6.85 6.35 6.35 6.35
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 0.4 0.6 0.8 -0.1 0.1
تسهیلات اعتباری خریدار 329.44 345 353 362 358 375
قیمت گازوئیل 0.90 0.89 0.87 0.84 0.82 0.82
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 9249.00 11400 10880 10690 12100 14000
جواز ساختمان 42111.00 38900 39400 40100 40250 41000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.