فیلیپین

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 50.80 51.06 51.29 51.52 51.74 52.2
بازار سهام 7801.72 7643 7549 7455 7362 7181
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.64 4.77 4.84 4.91 4.99 5.14
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.8 1.2 0.8 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6.4 6 6.2 6.1 6.1
نرخ بیکاری 4.50 5.4 5.2 5.2 5.1 5.2
نرخ تورم 1.30 1.8 2.5 3.2 4 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
نرخ بهره 4.00 4 4 4 3.75 3.75
موازنه تجاری -3119474.80 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
حساب جاری 566.76 367 -150 -200 -500 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 38 38 38 39
بودجه دولت -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
اطمینان کسب و کار 37.30 35 40 42 45 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.60 7.5 10 6 5.5 7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1.8 1.2 0.8 1 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.20 6.4 6 6.2 6.1 6.1
تولید ناخالص داخلی 330.91 356 390 390 390 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2357386.00 2573842 2392428 2638332 2501187 2730847
تولید ناخالص ملی 2926854.11 2890855 3001434 3050502 3105392 3067197
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 723340.43 768080 754487 692197 767464 814933
تولید ناخالص داخلی سرانه 3022.00 3063 3170 3170 3170 3170
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7942.50 7900 8400 8400 8400 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139356.00 188564 168140 157518 147857 200067
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 273632.39 279411 216288 280583 290324 296455
تولید ناخالص داخلی از ساخت 500264.00 619004 588130 580377 530780 656763
تولید ناخالص داخلی از معادن 15706.00 19942 23727 34870 16664 21158
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 102490.00 110558 97506 127512 108742 117303
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1406839.00 1449576 1377031 1571400 1492656 1538000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67804.54 67262 81147 90021 71941 71365
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 88701.00 73478 71166 85422 94112 77960
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.50 5.4 5.2 5.2 5.1 5.2
افراد بیکار 2050.00 2300 2260 2260 2200 2200
نرخ مشارکت نیروی کار 61.47 63.7 63.7 63.7 63.7 64
دستمزد در تولید 113.10 112 105 117 129 119
جمعیت 107.00 108 108 108 108 108
حداقل دستمزد 537.00 557 557 557 579 579
نرخ اشتغال 95.46 94.5 94.6 94.6 94.6 94.3
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.30 1.8 2.5 3.2 4 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.10 121 122 124 125 125
قیمت مصرف کننده اصلی 120.50 121 122 123 124 126
اندازه اصل تورم 2.60 3 3.5 3 3.2 4.1
قیمت تولید 134.20 133 142 139 138 136
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 0.5 1.6 2.5 2 2.3
تورم مواد غذایی 0.00 1.2 3.2 3.8 3.8 3.9
CPI مسکن آب و برق 113.50 114 116 117 117 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.20 107 109 110 110 110
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.00 4 4 4 3.75 3.75
عرضه پول M2 11480044.99 11350000 11350000 11350000 11350000 11880000
ذخایر ارزی 86390.00 86500 87300 87900 88000 88500
ترازنامه بانک 2106.70 1290 1320 1340 1330 1360
نرخ بهره سپرده 3.50 3.5 3.5 3.5 3.25 3.25
نرخ وام 4.50 4.5 4.5 4.5 4.25 4.25
وام به بانک 287382.98 275000 265000 265000 255000 299000
وام به بخش خصوصی 7672240.44 7636929 7746006 7915867 8147707 8102782
نسبت ذخیره نقدی 15.00 15 14 14 13 13
ترازنامه بانک مرکزی 5095.96 5058 5100 5050 4750 5100
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -3119474.80 -4140000 -3800000 -2990000 -2350000 -3480000
حساب جاری 566.76 367 -150 -200 -500 589
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.1 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
واردات 9017491.39 8820000 9080000 8500000 990000 8940000
صادرات 5898016.59 4750000 6090000 6150000 615000 4750000
بدهی خارجی 78959.57 73000 73500 73500 84092 73500
حواله 2379042.00 2930000 2630000 2320000 268000 3000000
ورود توریست 606553.00 697000 730000 670000 550000 700000
ذخایر طلا 197.93 197 197 197 197 197
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 416.00 950 800 840 550 1050
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40 38 38 38 39
بودجه دولت -3.20 -3.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
ارزش بودجه دولت -49262.00 -42000 -42000 -42000 -65000 -54000
هزینه های دولت 272139.90 244020 267515 348356 288740 258905
درآمدهای دولت 261553.00 241000 232000 242000 220000 254000
هزینه های مالی 310815.00 321000 326000 307000 307000 336000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 37.30 35 40 42 45 50
تولید صنعتی -4.30 -4.4 4.2 4.5 4.2 5.3
مجموع فروش خودرو 10083.00 9600 9300 9600 9700 9500
شاخص PMI تولید 51.40 52 53.4 52.5 53 54.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.60 7.5 10 6 5.5 7
هزینه های مصرف کننده 1569559.18 1846334 1662790 1748062 1665302 1958961
نرخ وام بانکی 6.99 6.99 6.99 6.99 6.74 6.74
تسهیلات اعتباری خریدار 396.23 371 396 421 420 393
قیمت گازوئیل 1.02 0.93 0.91 0.88 0.86 0.81
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 12232.00 11100 11500 11800 10000 14000
جواز ساختمان 43394.00 42250 41000 43500 44000 42000


فیلیپین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.