پرو

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.32 3.34 3.35 3.36 3.37 3.39
بازار سهام 20627.41 20013 19838 19662 19490 19149
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 5.47 5.52 5.57 5.62 5.71
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 1.6 1.6 1.4 1.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 4.4 4.2 4.6 4 4
نرخ بیکاری 6.50 6.6 7 6.8 7.2 7.2
نرخ تورم 2.13 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 3 4
موازنه تجاری 1075.70 950 1280 1180 950 850
حساب جاری -1172.00 -2400 -1900 -1300 150 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.50 29 29 29 29 30
بودجه دولت -3.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3
اطمینان کسب و کار 58.00 56 58 60 63 65
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.00 93 93 95 95 98
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 1.6 1.6 1.4 1.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 4.4 4.2 4.6 4 4
تولید ناخالص داخلی 211.39 220 220 220 220 225
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 131738.00 129934 140085 134373 136744 141804
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29341.00 27671 28923 29928 30456 31583
تولید ناخالص داخلی سرانه 6172.69 6600 6600 6600 6600 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12236.71 14000 14000 14000 14000 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6505.00 6153 9683 6635 6752 7002
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7656.00 7326 7815 7962 7947 8241
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16732.00 16576 19548 17067 17368 18010
تولید ناخالص داخلی از معادن 16778.00 16638 17382 17449 17416 18060
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6977.00 6478 6592 7256 7242 7510
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14133.00 12862 14151 14416 14670 15213
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7368.00 7660 7710 7515 7648 7931
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2416.00 2470 2503 2464 2508 2601
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.50 6.6 7 6.8 7.2 7.2
افراد شاغل 4982.50 4850 4810 4800 4850 4950
افراد بیکار 325.20 335 325 330 330 345
دستمزد 1693.40 1740 1794 1816 1680 1700
حداقل دستمزد 930.00 930 930 930 930 930
جمعیت 31.83 32.54 32.54 32.54 32.17 32.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830.00 4350 4350 4350 4350 4500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250.00 1280 1280 1280 1280 1350
هزینه زندگی خانواده 1710.00 1740 1740 1740 1740 1780
هزینه زندگی انفرادی 995.00 950 950 950 950 1000
نرخ اشتغال 93.90 63.7 63.5 62.9 63.7 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.13 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.08 131 132 133 133 136
قیمت مصرف کننده اصلی 133.36 132 133 135 132 134
اندازه اصل تورم 2.53 2.24 2.27 2.53 2.3 2.4
قیمت تولید 108.51 108 108 108 108 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4
تورم مواد غذایی 1.53 3.6 2.6 2.5 2.8 2.5
CPI مسکن آب و برق 134.26 135 134 135 136 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.92 116 118 119 120 123
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 3 4
نرخ بهره بین بانکی 4.92 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68
وام به بخش خصوصی 191296.22 182000 183000 192873 184000 187000
نرخ بهره سپرده 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1075.70 950 1280 1180 950 850
حساب جاری -1172.00 -2400 -1900 -1300 150 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.1
واردات 3151.50 3600 3350 3500 3500 3670
صادرات 4227.30 4550 4630 4680 4650 4800
بدهی خارجی 75267.00 76500 74772 74973 74744 74736
رابطه مبادله 95.99 90.31 90.31 90.29 90.29 90.29
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.50 29 29 29 29 30
بودجه دولت -3.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3
ارزش بودجه دولت 3688.59 3000 1200 1100 1400 1150
هزینه های دولت 16481.00 16619 17022 17140 17107 17740
درآمدهای دولت 11339.50 10300 9600 9750 9800 9850
هزینه های مالی 6686.50 7300 8400 8650 8400 8700
مخارج نظامی 1945.90 1920 1920 1920 1920 1850
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 58.00 56 58 60 63 65
تولید صنعتی 11.97 0.9 1.4 3.1 2.6 2.6
شاخص اقتصادی مقدم 4.73 5 3.7 4.2 3.9 4.2
تولید مس 214252.57 200000 215000 220000 220000 245000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.00 93 93 95 95 98
هزینه های مصرف کننده 86337.00 83945 90403 88064 89618 92934
نرخ وام بانکی 0.82 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
قیمت گازوئیل 0.91 0.9 0.87 0.85 0.83 0.83


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.