پرو

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 3.29 3.32 3.33 3.34 3.35 3.37
بازار سهام 20938.43 20923 20750 20577 20406 20069
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.43 5.47 5.51 5.55 5.59 5.67
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 1.6 1.4 1.6 1.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 4.2 4.6 4 3.7 4
نرخ بیکاری 8.20 7 6.8 7.2 7.2 7.2
نرخ تورم 2.25 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 3 3.25 4
موازنه تجاری 326.00 1280 1180 1150 1150 1130
حساب جاری -242.13 -1900 -1300 150 150 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.3 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 29 29 29 30 30
بودجه دولت -3.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3
اطمینان کسب و کار 59.60 58 60 63 63 65
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.00 93 95 95 95 98
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 1.6 1.4 1.6 1.6 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 4.2 4.6 4 3.7 4
تولید ناخالص داخلی 211.39 220 220 220 225 225
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141392.38 138447 136783 147048 146624 152930
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 35719.17 29716 30934 37148 37041 38634
تولید ناخالص داخلی سرانه 6172.69 6600 6600 6600 6750 6750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12236.71 14000 14000 14000 15000 15000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6428.00 9657 6698 6685 6666 6953
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9460.00 7664 7866 9838 9810 10232
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18916.00 19556 17136 19673 19616 20460
تولید ناخالص داخلی از معادن 17091.00 17038 17150 17775 17723 18486
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7644.00 6459 7137 7950 7927 8268
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15081.00 14151 14458 15684 15639 16312
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7480.00 7714 7536 7779 7757 8090
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2532.00 2514 2481 2633 2626 2739
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 8.20 7 6.8 7.2 7.2 7.2
افراد بیکار 429.00 325 330 330 330 345
دستمزد 1777.17 1794 1816 1680 1680 1700
حداقل دستمزد 931.00 930 930 930 930 930
جمعیت 31.83 32.54 32.54 32.17 32.51 32.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3830.00 4350 4350 4350 4350 4500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1250.00 1280 1280 1280 1280 1350
هزینه زندگی خانواده 1710.00 1740 1740 1740 1740 1780
هزینه زندگی انفرادی 995.00 950 950 950 950 1000
نرخ اشتغال 91.80 63.5 62.9 63.7 63.7 65
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.25 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.20 132 133 133 133 136
قیمت مصرف کننده اصلی 134.74 133 135 132 132 134
اندازه اصل تورم 2.67 2.27 2.53 2.3 2.3 2.4
قیمت تولید 108.05 108 108 108 108 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.73 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 1.90 2.3 2.5 2.8 2.7 2.5
CPI مسکن آب و برق 135.35 134 135 136 138 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.95 118 119 121 120 124
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 3 3.25 4
نرخ بهره بین بانکی 4.47 4.54 4.54 4.54 4.79 4.79
وام به بخش خصوصی 189244.86 183000 192873 184000 184000 187000
نرخ بهره سپرده 2.65 2.65 2.65 2.65 2.9 2.9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 326.00 1280 1180 1150 1150 1130
حساب جاری -242.13 -1900 -1300 150 150 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.50 -1.3 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4
واردات 3195.40 3350 3500 3500 3500 3670
صادرات 3521.10 4630 4680 4650 4650 4800
بدهی خارجی 78263.00 74772 74973 74744 74744 74736
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 29 29 29 30 30
بودجه دولت -3.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.3 -3.3
هزینه های دولت 19377.66 14488 14471 20153 20095 20959
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 29.50 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 59.60 58 60 63 63 65
تولید صنعتی -5.66 1.4 3.1 2.6 2.6 2.6
شاخص اقتصادی مقدم 2.09 3.7 4.2 3.9 3.7 4.2
تولید مس 201216.52 215000 220000 220000 220000 245000
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.00 93 95 95 95 98
هزینه های مصرف کننده 84719.05 89422 88474 88108 87854 91632
نرخ وام بانکی 0.85 0.85 0.85 0.85 1.1 1.1
قیمت گازوئیل 0.89 0.86 0.84 0.82 0.8 0.8


پرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.