پاراگوئه

بازارها آخرین مرجع
پول 6245 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2018-12
نرخ بیکاری 5.9 2018-06
نرخ تورم 2.8 2019-03
نرخ بهره 4.75 2019-04
موازنه تجاری -158042 2019-03
حساب جاری -67.2 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.2 2018-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 29.73 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11330247 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3906 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 53679730 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3790535141 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3102907794 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10315204295 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26270577091 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4548953472 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2018-06
حداقل دستمزد 2113 2019-03
جمعیت 6.85 2017-12
افراد شاغل 3285378 2018-06
هزینه زندگی خانواده 2556300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1529700 2018-12
افراد بیکار 207732 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500 2018-12
دستمزد در تولید 275 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-03
اندازه اصل تورم 2.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-03
CPI مسکن آب و برق 105 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-03
تورم مواد غذایی 0.6 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
قیمت تولید 124 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 2 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 2019-04
نرخ بهره سپرده 3.94 2017-12
ذخایر ارزی 7182 2019-03
عرضه پول M0 12156439 2019-02
عرضه پول M1 29105904 2019-02
عرضه پول M2 49377691 2019-02
عرضه پول M3 86418995 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -158042 2019-03
حساب جاری -67.2 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
صادرات 727580 2019-03
واردات 885623 2019-03
ذخایر طلا 8.2 2019-03
گردش سرمایه -153 2018-12
بدهی خارجی 6423685 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68.1 2018-12
شاخص تروریسم 3.44 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.2 2018-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
ارزیابی اعتبار 41.25
بدهی های دولت 8036 2018-12
هزینه های دولت 7880750 2018-12
مخارج نظامی 333 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1375 2017-03
آدرس های IP 206156 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1989453 2018-12
شاخص رقابتی 53.38 2018-12
رتبه رقابتی 95 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 113 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 2018-11
تولید فولاد 3 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 40022302 2018-12
قیمت گازوئیل 0.76 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاراگوئه - شاخص های اقتصادی.