پاراگوئه

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6088.00 6061 6087 6113 6139 6192
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.20 0.4 -1 0.6 5.4 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 3.5 3.3 3.7 4 3.8
نرخ تورم 2.40 3.7 4.3 4.2 4 4
نرخ بهره 5.25 5.5 5.5 5.5 5.5 6.25
موازنه تجاری -279039.00 50000 -195000 -185000 -140000 -105000
حساب جاری -339.00 150 260 -75 -300 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -1 -1 -1 -1 -0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10 23.5 25.3 23.5 23.5 22.8
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.20 0.4 -1 0.6 5.4 6.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 3.5 3.3 3.7 4 3.8
تولید ناخالص داخلی 29.73 33 33 33 33 32
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10800544.00 10410543 10752556 11000354 11232566 11659403
تولید ناخالص داخلی سرانه 3905.93 4300 4300 4300 4300 4400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8827.00 9100 9100 9100 9100 9400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50075362.00 54282011 53709548 51002758 52078376 54057355
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2968456797.00 6238723815 4578255379 3023432617 3087195069 3204508481
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3144232362.00 3166408559 3304530568 3260568959 3270001656 3394261719
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10275217431.00 10357676961 10664160728 10465514458 10686226128 11092302721
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24592922659.00 24202664530 25398767132 25048383587 25576639565 26548551869
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3550193212.00 4831039181 4148348335 3615942790 3692200940 3832504576
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
حداقل دستمزد 2112.56 2113 2113 2113 2113 2180
هزینه زندگی خانواده 2556300.00 2438000 2556300 2556300 2556300 2438000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4899500.00 5038400 4997004 5038558 5038400 5068400
دستمزد در تولید 275.00 290 283 284 292 300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2700600.00 2752000 2653777 2657976 2752000 2800000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.40 3.7 4.3 4.2 4 4
قیمت مصرف کننده اصلی 102.80 104 105 105 106 109
قیمت تولید 123.20 125 125 126 127 132
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 3.2 3.4 3.4 3 3.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.23 110 110 110 110 112
تورم مواد غذایی -1.00 1 1.8 2.5 3 6
CPI مسکن آب و برق 104.40 105 106 108 109 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.60 107 111 113 115 119
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.20 105 106 106 107 112
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 5.25 5.5 5.5 5.5 5.5 6.25
نرخ بهره سپرده 3.94 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -279039.00 50000 -195000 -185000 -140000 -105000
حساب جاری -339.00 150 260 -75 -300 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 -1 -1 -1 -1 -0.6
واردات 925050.00 950000 935000 945000 940000 955000
صادرات 646011.00 1000000 740000 760000 800000 850000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.10 23.5 25.3 23.5 23.5 22.8
بودجه دولت -1.50 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 6246659.00 6085767 6414520 6477785 6496525 6743393
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم 0.60 2.4 0.7 3.1 3.4 3.1
تغییرات موجودی انبار 1820558.00 1158912 3223902 -1377 2815129 2604670
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.77 0.76 0.74 0.72 0.7 0.7
هزینه های مصرف کننده 37266801.00 37715951 37706584 37956237 38757473 40230257


پاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.