پاناما

بازارها آخرین مرجع
پول 1 2019-10
بازار سهام 458 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-06
نرخ بیکاری 6 2018-12
نرخ تورم -0.6 2019-09
موازنه تجاری -979465 2019-08
حساب جاری -1713 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 65.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11724 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22674 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10498 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 210 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1484 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 553 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 173 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1485 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 430 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6 2018-12
جمعیت 4.16 2018-12
دستمزد 1422 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.6 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-09
CPI مسکن آب و برق 102 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-09
تورم مواد غذایی 1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 2.16 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -979465 2019-08
حساب جاری -1713 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.5 2018-12
صادرات 63098 2019-08
واردات 1042562 2019-08
گردش سرمایه -1324 2019-06
حواله 444 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18.2 2019-06
شاخص تروریسم 0.08 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.48 2018-12
بودجه دولت -2.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 60
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.75 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.8 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 2019-08
سرعت اینترنت 5900 2017-03
آدرس های IP 463691 2017-03
ثبت خودرو 1518 2019-08
شاخص رقابتی 61.64 2019-12
رتبه رقابتی 66 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 79 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.75 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاناما - شاخص های اقتصادی.