فلسطین

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 8 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1997 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3486 2018-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 97.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 236 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 391 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 18 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 441 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 724 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 62.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39.8 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 816 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 29.1 2018-12
جمعیت 4.95 2017-12
استخدام تمام وقت 938300 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 47.1 2018-12
افراد بیکار 411600 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 49.3 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.42 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.32 2019-03
تورم مواد غذایی 1.77 2018-12
قیمت تولید 100 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده -0.7 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -420 2019-01
حساب جاری -399 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.8 2017-12
صادرات 82.7 2019-01
واردات 503 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2723 2018-09
شاخص تروریسم 5.33 2017-12
ورود توریست 503 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.5 2017-12
بودجه دولت 2.3 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 895 2018-09
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.04 2019-02
سرعت اینترنت 5826 2017-03
آدرس های IP 339971 2017-03
تغییرات موجودی انبار 36.7 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.89 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2534 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فلسطین - شاخص های اقتصادی.