فلسطین

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.42 1.9 2.4 2.2 2 3.5
تورم مواد غذایی 1.77 2.5 0.51 2.6 2.6 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.88 113 114 113 113 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.32 105 106 106 106 110
قیمت تولید 100.07 108 108 104 103 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.70 3 3.1 2.9 2.9 3
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -376.10 -382 -382 -382 -382 -382
حساب جاری -399.00 -420 -440 -500 -500 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -12.5 -12.5 -12.5 -13 -13
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 18 18 18 17 17
بودجه دولت 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
هزینه های دولت 894.70 846 903 912 914 930
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی -2.04 0.21 0.19 0.23 0.23 0.25


فلسطین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.