فلسطین

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.45 1.7 1.9 2.4 2.2 3.5
تورم مواد غذایی 1.77 5 2.5 0.51 2.6 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.85 112 113 114 113 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.96 102 105 106 106 110
قیمت تولید 101.42 105 108 108 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.40 2.9 3 3.1 2.9 3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -395.20 -381 -382 -382 -382 -382
حساب جاری -444.70 -480 -420 -440 -500 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -13
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 18 18 18 18 17
بودجه دولت 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
هزینه های دولت 894.70 892 855 911 912 930
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 1.00 0.71 0.21 0.19 0.23 0.25


فلسطین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.