پاکستان

بازارها آخرین مرجع
پول 139 2019-02
بازار سهام 40279 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.07 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79 2017-12
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
نرخ تورم 7.19 2019-01
نرخ بهره 10.25 2019-01
موازنه تجاری -341272 2019-01
حساب جاری -4082 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.2 2017-12
بودجه دولت -5.8 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.82 2019-01
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79 2017-12
تولید ناخالص داخلی 305 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12416918 2017-12
تولید ناخالص ملی 13081028 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1223 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5035 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2284561 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 320769 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1572948 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 339747 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6970204 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1551714 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
افراد شاغل 62230 2017-12
افراد بیکار 3790 2017-12
جمعیت 200 2017-12
هزینه زندگی خانواده 29700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.19 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 236 2019-01
اندازه اصل تورم 8.7 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 263 2017-12
قیمت تولید 247 2019-01
قیمت صادرات 755 2018-09
قیمت واردات 1309 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210 2019-01
تورم مواد غذایی 1.58 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 9.9 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10.25 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 10.35 2018-12
عرضه پول M0 5618802 2018-12
عرضه پول M1 13470941 2018-12
عرضه پول M2 16352719 2018-12
عرضه پول M3 20075978 2018-12
نرخ بهره سپرده 4.48 2017-12
ذخایر ارزی 13753 2018-12
وام به بخش خصوصی 5101436 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -341272 2019-01
حساب جاری -4082 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.7 2018-09
صادرات 283372 2019-01
واردات 624644 2019-01
بدهی خارجی 99108 2018-12
رابطه مبادله 57.1 2018-09
حواله 5420 2018-09
ذخایر طلا 64.6 2019-03
گردش سرمایه -2919 2018-12
تولید نفت خام 85 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3435 2017-12
شاخص تروریسم 8.18 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.2 2017-12
بودجه دولت -5.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -1864 2017-12
هزینه های دولت 1587677 2017-12
درآمدهای دولت 4937 2017-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 6800 2017-12
بدهی های دولت 26453 2018-11
مخارج نظامی 10378 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -10.1 2018-12
تولید صنعتی -0.6 2018-11
تغییرات موجودی انبار 209611 2017-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 3226 2018-12
شاخص رقابتی 51.08 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 136 2018-12
تولید الکتریسیته 14647 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.25 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.82 2019-01
هزینه های مصرف کننده 10626857 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 639946 2018-12
قیمت گازوئیل 0.65 2019-01
اعتبار بخش خصوصی 6002962 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.