پاکستان

بازارها آخرین مرجع
پول 141 2019-04
بازار سهام 37292 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.21 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-12
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
نرخ تورم 9.41 2019-03
نرخ بهره 10.75 2019-03
موازنه تجاری -302889 2019-03
حساب جاری -3851 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -6.6 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.16 2019-03
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 305 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711 2018-12
تولید ناخالص ملی 13793368 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1223 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5035 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
افراد شاغل 62230 2017-12
افراد بیکار 3790 2017-12
جمعیت 200 2017-12
هزینه زندگی خانواده 29700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.41 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 241 2019-03
اندازه اصل تورم 8.5 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 263 2017-12
قیمت تولید 254 2019-03
قیمت صادرات 796 2018-12
قیمت واردات 1334 2018-12
CPI مسکن آب و برق 226 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 221 2019-03
تورم مواد غذایی 8.22 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 12.63 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 10.6 2019-02
عرضه پول M0 6208509 2019-02
عرضه پول M1 13504192 2019-02
عرضه پول M2 16321338 2019-02
عرضه پول M3 20229589 2019-02
نرخ بهره سپرده 7.48 2019-01
ذخایر ارزی 17398 2019-03
وام به بخش خصوصی 5142126 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -302889 2019-03
حساب جاری -3851 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-06
صادرات 275384 2019-03
واردات 578273 2019-03
بدهی خارجی 99108 2018-12
رابطه مبادله 59.6 2018-12
حواله 5473 2018-12
ذخایر طلا 64.6 2019-03
گردش سرمایه -2845 2018-12
تولید نفت خام 90 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3795 2018-12
شاخص تروریسم 8.18 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -6.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -2260 2018-12
هزینه های دولت 1587677 2018-12
درآمدهای دولت 5228 2018-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 4788 2018-12
بدهی های دولت 27458 2019-02
مخارج نظامی 10378 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.74 2019-01
تولید صنعتی -4.64 2019-01
تغییرات موجودی انبار 209611 2017-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 3317 2019-01
شاخص رقابتی 51.08 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 136 2018-12
تولید الکتریسیته 8556 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.93 2019-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.16 2019-03
هزینه های مصرف کننده 10626857 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 651631 2019-02
قیمت گازوئیل 0.7 2019-04
اعتبار بخش خصوصی 6062291 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.