پاکستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 138.60 139 140 141 143 145
بازار سهام 39861.68 40232 39673 39123 38576 37511
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.07 13.42 13.6 13.78 13.97 14.35
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79 5.4 5.4 5.4 5.4 4.5
نرخ بیکاری 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7
نرخ تورم 7.19 7.1 6.5 6.8 7.4 6
نرخ بهره 10.25 10.25 10.5 10.5 10.5 10
موازنه تجاری -341272.00 -630050 -662750 -628800 -395228 -365207
حساب جاری -4082.00 -4300 -4200 -4000 -3800 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.70 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20 73.5 73.5 73.5 73.5 74
بودجه دولت -5.80 -7 -7 -7 -7 -6.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.82 46.5 47.2 46.1 46.3 45.8
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.79 5.4 5.4 5.4 5.4 4.5
تولید ناخالص داخلی 304.95 335 335 335 335 360
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12416918.00 13087432 13087432 13087432 13087432 13676366
تولید ناخالص ملی 13081028.00 13787404 13787404 13787404 13787404 14407837
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00 2082637 2082637 2082637 2082637 2176355
تولید ناخالص داخلی سرانه 1222.52 1410 1410 1410 1410 1520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5034.70 5269 5269 5269 5269 5328
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2284561.00 2407927 2407927 2407927 2407927 2516284
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 320769.00 338091 338091 338091 338091 353305
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1572948.00 1657887 1657887 1657887 1657887 1732492
تولید ناخالص داخلی از معادن 339747.00 358093 358093 358093 358093 374208
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6970204.00 7346595 7346595 7346595 7346595 7677192
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1551714.00 1635507 1635507 1635507 1635507 1709104
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.7
افراد شاغل 62230.00 58500 58500 58500 58500 62000
جمعیت 200.16 221 221 221 193 185
هزینه زندگی خانواده 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
هزینه زندگی انفرادی 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 7.19 7.1 6.5 6.8 7.4 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 236.11 236 241 245 236 251
اندازه اصل تورم 8.70 7.1 6.8 7.2 7.1 7.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262.55 280 280 280 280 300
قیمت تولید 247.21 250 261 265 276 309
قیمت صادرات 755.20 733 735 734 736 740
قیمت واردات 1309.40 1315 1350 1370 1380 1450
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.4 0.5 0.3 -0.1 0.2
تورم مواد غذایی 1.58 2.7 2.8 2.9 2.9 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 209.96 200 207 219 193 205
تغییر قیمت تولید کننده 9.90 11.1 11.3 11.4 11.5 12
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 10.25 10.25 10.5 10.5 10.5 10
نرخ بهره بین بانکی 10.35 7.85 7.85 8.1 8.35 8.35
عرضه پول M0 5618802.37 5450000 5470000 5510000 5530000 5750000
عرضه پول M1 13470941.00 14500000 14800000 15000000 15600000 16400000
عرضه پول M2 16352719.00 16700000 17100000 17500000 18200000 19500000
عرضه پول M3 20075978.07 20500000 20900000 21000000 21200000 21500000
نرخ بهره سپرده 4.48 4.48 4.48 4.73 4.98 4.98
وام به بخش خصوصی 5101436.00 4710000 4725000 4780000 4795000 5000000
ذخایر ارزی 13752.90 17250 17350 17450 17500 17200
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -341272.00 -630050 -662750 -628800 -395228 -365207
حساب جاری -4082.00 -4300 -4200 -4000 -3800 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.70 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2 -5
صادرات 283372.00 24950 23250 21200 22700 24500
واردات 624644.00 655000 686000 650000 632000 650000
بدهی خارجی 99108.00 102000 105000 107000 115000 123000
رابطه مبادله 57.10 55.74 54.44 53.58 53.33 51.03
حواله 5420.00 5050 5080 5120 5150 5200
گردش سرمایه -2919.00 -1800 -1750 -1600 -1400 -980
تولید نفت خام 85.00 95 95 96 97 98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3434.90 3900 3900 3900 3900 4100
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 67.20 73.5 73.5 73.5 73.5 74
بودجه دولت -5.80 -7 -7 -7 -7 -6.8
ارزش بودجه دولت -1863.80 -1450 -1450 -1450 -1450 -1400
هزینه های دولت 1587677.00 1673412 1673412 1673412 1673412 1748715
درآمدهای دولت 4936.70 5900 5900 5900 5900 6100
بدهی های دولت 26452.60 24900 25150 25700 26000 27000
هزینه های مالی 6800.50 7350 7350 7350 7350 7500
مخارج نظامی 10378.20 11000 11000 11000 11000 13000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -10.10 5.2 5.3 5.4 5.6 6.2
تولید صنعتی -0.60 6.1 6.3 6.6 6.5 7
تغییرات موجودی انبار 209611.00 214000 214000 214000 214000 221000
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.25 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
تولید سیمان 3226.00 3300 3350 3380 3400 3700
تولید الکتریسیته 14647.00 7180 7070 9180 10500 12300
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.82 46.5 47.2 46.1 46.3 45.8
هزینه های مصرف کننده 10626857.00 11200707 11200707 11200707 11200707 11704739
تسهیلات اعتباری خریدار 639946.00 678000 701000 72000 75000 76500
قیمت گازوئیل 0.65 0.64 0.62 0.61 0.59 0.59
اعتبار بخش خصوصی 6002962.00 5690000 5720000 5740000 5780000 6800000


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.