پاکستان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 141.35 142 143 144 146 148
بازار سهام 37292.47 38108 37575 37049 36531 35516
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.21 13.51 13.69 13.87 14.05 14.43
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 4 4 4 5 5
نرخ بیکاری 5.90 5.9 5.9 5.9 5.7 5.7
نرخ تورم 9.41 7.5 6.7 6.5 6.5 6
نرخ بهره 10.75 10.75 11 11 10.75 10
موازنه تجاری -302889.00 -452000 -337000 -330000 -340000 -330000
حساب جاری -1973.00 -4200 -4000 -3800 -4000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.2 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 73.5 73.5 73.5 74 74
بودجه دولت -6.60 -7 -7 -7 -8.6 -8.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.16 47.2 46.1 46.3 48 45.8
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 4 4 4 5 5
تولید ناخالص داخلی 304.95 335 335 335 360 360
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711.00 13096982 13096982 13808149 13690243 14429516
تولید ناخالص ملی 13793368.00 13787404 13787404 14538210 14414070 15192429
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00 1970341 1970341 2082637 2064853 2176355
تولید ناخالص داخلی سرانه 1222.52 1410 1410 1410 1520 1520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5034.70 5269 5269 5269 5328 5328
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888.00 2407927 2407927 2463080 2442048 2573919
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183.00 338091 338091 361715 358626 377992
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187.00 1657887 1657887 1756161 1741165 1835188
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832.00 358093 358093 363453 360349 379808
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177.00 7396470 7396470 7824029 7757220 8176110
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112.00 1635507 1635507 1677032 1662712 1752498
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.90 5.9 5.9 5.9 5.7 5.7
جمعیت 200.16 221 221 193 185 185
هزینه زندگی خانواده 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
هزینه زندگی انفرادی 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 9.41 7.5 6.7 6.5 6.5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 240.98 241 244 234 251 248
اندازه اصل تورم 8.50 6.8 7.2 7.1 6.5 7.3
قیمت تولید 253.67 256 262 272 278 305
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.5 0.3 -0.1 0.8 0.2
تورم مواد غذایی 8.22 8.5 7.5 6.5 6 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 221.31 207 219 191 221 202
تغییر قیمت تولید کننده 12.63 9.3 9.8 10 11.5 12
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 10.75 10.75 11 11 10.75 10
نرخ بهره بین بانکی 10.60 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
عرضه پول M2 16321338.00 17100000 17500000 18200000 18200000 19500000
نرخ بهره سپرده 7.48 7.48 7.73 7.73 7.48 6.98
وام به بخش خصوصی 5142126.00 4725000 4780000 4795000 4795000 5000000
ذخایر ارزی 17397.60 17350 17450 17500 17500 17200
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -302889.00 -452000 -337000 -330000 -340000 -330000
حساب جاری -1973.00 -4200 -4000 -3800 -4000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.2 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1
صادرات 275384.00 232000 221000 295000 265000 304000
واردات 578273.00 684000 558000 625000 605000 634000
بدهی خارجی 99108.00 105000 107000 115000 115000 123000
حواله 5473.00 5080 5120 5150 5150 5200
تولید نفت خام 90.00 95 96 97 93 98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3794.70 3900 3900 3900 4100 4100
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 73.5 73.5 73.5 74 74
بودجه دولت -6.60 -7 -7 -7 -8.6 -8.6
ارزش بودجه دولت -2260.40 -1450 -1450 -1450 -1400 -1400
هزینه های دولت 1587677.00 1465942 1465942 1673412 1659122 1748715
درآمدهای دولت 5228.00 5900 5900 5900 6100 6100
بدهی های دولت 27458.30 25150 25700 26000 26000 27000
هزینه های مالی 4788.40 7350 7350 7350 7500 7500
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی -1.52 5.3 5.4 5.6 5 6.2
تولید صنعتی -4.64 6.3 6.6 6.5 3.2 7
تغییرات موجودی انبار 209611.00 214000 214000 214000 221000 221000
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.21 0.5 0.6 0.7 1.5 0.8
تولید سیمان 2881.00 3350 3380 3400 3400 3700
تولید الکتریسیته 8556.00 7070 9180 10500 10500 12300
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.16 47.2 46.1 46.3 48 45.8
هزینه های مصرف کننده 10626857.00 11200707 11200707 11200707 11105066 11704739
تسهیلات اعتباری خریدار 651631.00 638970 656381 674503 668744 704856
قیمت گازوئیل 0.70 0.64 0.62 0.61 0.59 0.6
اعتبار بخش خصوصی 6062291.00 5720000 5740000 5780000 5780000 6800000


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.