عمان

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2019-12
بازار سهام 4029 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12 2018-12
نرخ بیکاری 16 2017-12
نرخ تورم -0.15 2019-10
نرخ بهره 2.3 2019-10
موازنه تجاری 607 2019-06
حساب جاری -1671 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12 2018-12
تولید ناخالص داخلی 79.29 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 29334 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7418 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36831 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 670 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3576 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14438 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1649 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 567 2018-12
تولید ناخالص ملی 28452 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 2017-12
جمعیت 4.83 2018-12
حداقل دستمزد 400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.15 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-10
CPI مسکن آب و برق 105 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2019-10
تورم مواد غذایی 1.38 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 2019-10
قیمت تولید 126 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -5.4 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.3 2019-10
عرضه پول M0 1579 2019-09
عرضه پول M1 5036 2019-09
عرضه پول M2 17391 2019-09
ذخایر ارزی 6632 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7566 2019-09
میزان رشد وام 2.7 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 607 2019-06
حساب جاری -1671 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
صادرات 1293 2019-06
واردات 686 2019-06
گردش سرمایه 2949 2018-12
ذخایر طلا 0.02 2019-06
تولید نفت خام 971 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1122 2017-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 229 2019-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -9 2018-12
ارزش بودجه دولت -166 2019-09
هزینه های دولت 5649 2018-12
درآمدهای دولت 811 2019-09
بدهی های دولت 14492 2018-12
هزینه های مالی 977 2019-09
ارزیابی اعتبار 48 2019-12
مخارج نظامی 6611 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -25.6 2018-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
ثبت خودرو 4526 2019-01
شاخص رقابتی 63.61 2019-12
رتبه رقابتی 53 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 68 2019-12
تولید الکتریسیته 3804 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18976 2019-09
قیمت گازوئیل 0.53 2019-11
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1535 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.