عمان

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2019-04
بازار سهام 3940 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2017-12
نرخ بیکاری 16 2017-12
نرخ تورم 0.43 2019-03
نرخ بهره 2.99 2019-03
موازنه تجاری 709 2018-11
حساب جاری -4137 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2017-12
بودجه دولت -7.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی 72.64 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27750 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7848 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16144 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37961 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 529 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2109 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2663 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 152 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3652 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14255 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1624 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 572 2017-12
تولید ناخالص ملی 26098 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 2017-12
جمعیت 4.64 2017-12
حداقل دستمزد 400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.43 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-03
CPI مسکن آب و برق 105 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-03
تورم مواد غذایی 2.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.04 2019-03
قیمت تولید 136 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 29.5 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.99 2019-03
عرضه پول M0 1599 2019-02
عرضه پول M1 5019 2019-02
عرضه پول M2 16793 2019-02
ذخایر ارزی 6486 2019-02
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7360 2019-02
میزان رشد وام 4.1 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 709 2018-11
حساب جاری -4137 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.8 2017-12
صادرات 1556 2018-11
واردات 847 2018-11
گردش سرمایه 3481 2017-12
ذخایر طلا 0.02 2018-12
تولید نفت خام 992 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1122 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 268 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2017-12
بودجه دولت -7.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -195 2018-12
هزینه های دولت 5572 2017-12
درآمدهای دولت 962 2018-12
بدهی های دولت 11151 2017-12
هزینه های مالی 1157 2018-12
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 8417 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 994 2017-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
ثبت خودرو 4526 2019-01
شاخص رقابتی 64.4 2018-12
رتبه رقابتی 47 2018-12
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 78 2018-12
تولید الکتریسیته 2051 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18858 2019-02
قیمت گازوئیل 0.51 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1309 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.