عمان

بازارها آخرین مرجع
پول 0.39 2019-10
بازار سهام 4005 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12 2018-12
نرخ بیکاری 16 2017-12
نرخ تورم 0.4 2019-08
نرخ بهره 2.52 2019-09
موازنه تجاری 527 2019-04
حساب جاری -1671 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12 2018-12
تولید ناخالص داخلی 79.29 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 29334 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7418 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36831 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 670 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3576 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14438 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1649 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 567 2018-12
تولید ناخالص ملی 28452 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 2017-12
جمعیت 4.83 2018-12
حداقل دستمزد 400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-08
CPI مسکن آب و برق 105 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-08
تورم مواد غذایی 1.91 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2019-08
قیمت تولید 124 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -2.2 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.52 2019-09
عرضه پول M0 1620 2019-08
عرضه پول M1 5120 2019-08
عرضه پول M2 17254 2019-08
ذخایر ارزی 6869 2019-08
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7626 2019-08
میزان رشد وام 2.9 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 527 2019-04
حساب جاری -1671 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
صادرات 1227 2019-04
واردات 700 2019-04
گردش سرمایه 2949 2018-12
ذخایر طلا 0.02 2019-06
تولید نفت خام 971 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1122 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 348 2019-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.5 2018-12
بودجه دولت -9 2018-12
ارزش بودجه دولت -378 2019-08
هزینه های دولت 5649 2018-12
درآمدهای دولت 713 2019-08
بدهی های دولت 14492 2018-12
هزینه های مالی 1091 2019-08
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 6611 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -25.6 2018-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
ثبت خودرو 4526 2019-01
شاخص رقابتی 63.61 2019-12
رتبه رقابتی 53 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 78 2018-12
تولید الکتریسیته 4222 2019-07
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18937 2019-08
قیمت گازوئیل 0.52 2019-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1057 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.