عمان

بازارها آخرین مرجع
پول 0.38 2019-06
بازار سهام 3916 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2017-12
نرخ بیکاری 16 2017-12
نرخ تورم 0.4 2019-04
نرخ بهره 2.93 2019-05
موازنه تجاری 709 2018-11
حساب جاری -4137 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2017-12
بودجه دولت -7.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی 72.64 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 30489 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7848 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16144 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37961 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 670 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1986 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 171 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3576 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14438 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1649 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 567 2018-12
تولید ناخالص ملی 26098 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16 2017-12
جمعیت 4.64 2017-12
حداقل دستمزد 400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-04
CPI مسکن آب و برق 105 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-04
تورم مواد غذایی 1.6 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-04
قیمت تولید 127 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 7.5 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.93 2019-05
عرضه پول M0 1634 2019-03
عرضه پول M1 5112 2019-03
عرضه پول M2 17075 2019-04
ذخایر ارزی 6356 2019-03
نرخ بهره سپرده 3.45 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7112 2019-03
میزان رشد وام 4.4 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 709 2018-11
حساب جاری -4137 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.8 2017-12
صادرات 1556 2018-11
واردات 847 2018-11
گردش سرمایه 3481 2017-12
ذخایر طلا 0.02 2018-12
تولید نفت خام 971 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1122 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 297 2019-02
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2017-12
بودجه دولت -7.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -195 2018-12
هزینه های دولت 5572 2017-12
درآمدهای دولت 962 2018-12
بدهی های دولت 11151 2017-12
هزینه های مالی 1157 2018-12
ارزیابی اعتبار 77.5
مخارج نظامی 6611 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 994 2017-12
سرعت اینترنت 4927 2017-03
آدرس های IP 210079 2017-03
ثبت خودرو 4526 2019-01
شاخص رقابتی 64.4 2018-12
رتبه رقابتی 47 2018-12
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 78 2018-12
تولید الکتریسیته 2357 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 18920 2019-03
قیمت گازوئیل 0.55 2019-05
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان قبول وام های رهنی 1438 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: عمان - شاخص های اقتصادی.