عمان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 3980.29 3973 3940 3908 3876 3813
پول 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 1.5 1.5 1.5 5.8 5.8
نرخ بیکاری 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تورم 0.43 0.5 1.1 1.6 3 1.9
نرخ بهره 2.99 3 3 3 2.5 2.5
موازنه تجاری 493.20 540 540 490 620 880
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.80 -8.8 -8.8 -8.8 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 48 48 48 59 59
بودجه دولت -7.70 -9.8 -9.8 -9.8 -6.9 -6.9
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 16.00 16 16 16 16 16
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.43 0.5 1.1 1.6 3 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.60 108 109 109 109 113
قیمت تولید 135.80 139 146 151 151 169
تغییر قیمت تولید کننده 29.50 9.8 10 11.3 12 13
تورم مواد غذایی 2.30 1 1.1 1.2 1.5 1.4
CPI مسکن آب و برق 104.90 107 108 108 108 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.00 119 119 118 116 122
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.99 3 3 3 2.5 2.5
نرخ بهره سپرده 3.45 3.47 3.47 3.47 2.97 2.97
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 493.20 540 540 490 620 880
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.80 -8.8 -8.8 -8.8 -5.5 -5.5
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 48 48 48 59 59
بودجه دولت -7.70 -9.8 -9.8 -9.8 -6.9 -6.9
هزینه های دولت 5571.60 5850 5850 5850 5711 5996
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00 5 5 5 5 5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
قیمت گازوئیل 0.51 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46


عمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.