عمان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 4053.94 4133 4100 4067 4035 3971
پول 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 5 5 5 5 2.5
نرخ بیکاری 16.00 16 16 16 16 16
نرخ تورم 0.20 1.6 2.1 2.6 3 3.3
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 2.5
موازنه تجاری 493.20 743 719 741 190 280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.80 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 45 45 45 45 40
بودجه دولت -13.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 16.00 16 16 16 16 16
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.20 1.6 2.1 2.6 3 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10 108 108 109 110 113
قیمت تولید 132.70 130 139 146 148 165
تغییر قیمت تولید کننده 26.90 9.5 9.8 10 11.3 12
تورم مواد غذایی -0.50 0.8 1 1.1 1.2 1.4
CPI مسکن آب و برق 105.00 107 107 108 108 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.00 116 119 119 120 124
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 2.5
نرخ بهره سپرده 3.45 3.61 3.86 3.86 4.11 4.11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 493.20 743 719 741 190 280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.80 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1.6
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 45 45 45 45 40
بودجه دولت -13.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
ارزش بودجه دولت -194.70 -147 -149 -149 -149 -149
هزینه های دولت 5571.60 5850 5850 5850 5850 5996
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 0.00 5 5 5 5 5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
قیمت گازوئیل 0.51 0.5 0.49 0.48 0.47 0.47


عمان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.