نروژ

بازارها آخرین مرجع
پول 8.61 2019-02
بازار سهام 985 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.65 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
نرخ بیکاری 3.8 2018-11
نرخ تورم 3.1 2019-01
نرخ بهره 0.75 2019-02
موازنه تجاری 28774 2019-01
حساب جاری 91780 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
اطمینان کسب و کار 9 2018-12
شاخص PMI تولید 58.3 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 14.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 399 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 815202 2018-12
تولید ناخالص ملی 931640 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 210357 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 91219 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5524 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50479 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53045 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1224 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49190 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5087 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2018-11
افراد شاغل 2710 2018-11
افراد بیکار 79682 2019-01
نرخ مشارکت نیروی کار 70.1 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 10.3 2018-11
هزینه های کار 124 2018-12
بهره وری 121 2018-12
پست های خالی شغلی 68400 2018-09
رشد دستمزد 2.97 2018-12
دستمزد در تولید 104 2018-12
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-12
نرخ اشتغال 67.6 2018-12
استخدام تمام وقت 1916 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 673 2018-12
دستمزد 45380 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-01
اندازه اصل تورم 2.1 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
قیمت تولید 116 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 4.9 2019-01
قیمت صادرات 155 2018-12
قیمت واردات 147 2018-12
تورم مواد غذایی 1.2 2019-01
CPI مسکن آب و برق 117 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 1.28 2019-02
عرضه پول M0 85015 2018-12
عرضه پول M1 2096754 2018-12
عرضه پول M2 2252569 2018-12
ذخایر ارزی 549578 2019-01
وام به بخش خصوصی 1760937 2018-12
نرخ بهره سپرده -0.25 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 9149080 2018-11
نرخ وام 1.75 2019-02
میزان رشد وام 5.4 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 285 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 28774 2019-01
حساب جاری 91780 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.7 2017-12
صادرات 88851 2019-01
واردات 60078 2019-01
بدهی خارجی 5235309 2018-09
رابطه مبادله 105 2018-12
گردش سرمایه 58208 2018-09
تولید نفت خام 1511 2018-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9055 2018-09
شاخص تروریسم 0.15 2017-12
فروش اسلحه 134 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
ارزش بودجه دولت 29995 2018-09
هزینه های دولت 197790 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2017-12
درآمدهای دولت 324043 2018-09
بدهی های دولت 614750 2018-09
هزینه های مالی 294048 2018-09
درخواست پناهندگی 280 2018-08
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6330 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 9 2018-12
شاخص PMI تولید 58.3 2019-01
تولید صنعتی 1.2 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2018-12
تولید صنعتی 2.5 2018-12
استفاده از ظرفیت 79.6 2018-12
تغییرات موجودی انبار 33332 2018-12
ورشکستگی 362 2018-12
ثبت خودرو 11932 2019-01
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.16 2018-12
رتبه رقابتی 16 2018-12
شاخص فساد مالی 84 2018-12
رتبه فساد مالی 7 2018-12
آسانی کسب و کار 7 2018-12
تولید الکتریسیته 13666 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 2018-12
استخراج معدن -0.9 2018-12
تولید فولاد 43.44 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 14.6 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 371659 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 273354 2018-09
پس انداز های شخصی 5.6 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 3449894 2018-12
قیمت گازوئیل 1.73 2018-12
مخارج خانوار -0.1 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 101 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 198 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 112 2018-12
جواز ساختمان 2465 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 82.6 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2701 2018-12
فروش خانه جدید 27368 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.