نروژ

بازارها آخرین مرجع
پول 9.03 2019-12
بازار سهام 999 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.49 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
نرخ بیکاری 3.9 2019-09
نرخ تورم 1.6 2019-11
نرخ بهره 1.5 2019-10
موازنه تجاری 5875 2019-10
حساب جاری 23927 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2018-12
بودجه دولت 7.3 2018-12
اطمینان کسب و کار 2.5 2019-09
شاخص PMI تولید 53.7 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2019-10
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 435 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 843944 2019-09
تولید ناخالص ملی 848825 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 228695 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5227 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52708 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 55929 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1354 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51265 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5699 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-09
افراد شاغل 2736 2019-09
افراد بیکار 76672 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 71.3 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 10.2 2019-09
هزینه های کار 127 2019-09
بهره وری 104 2019-09
پست های خالی شغلی 65800 2019-09
رشد دستمزد 3.64 2019-09
دستمزد در تولید 105 2019-09
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-09
نرخ اشتغال 68.6 2019-09
استخدام تمام وقت 1932 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 673 2019-06
دستمزد 45900 2019-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-11
اندازه اصل تورم 2 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-09
قیمت تولید 109 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -9.5 2019-11
قیمت صادرات 142 2019-09
قیمت واردات 147 2019-09
تورم مواد غذایی -0.8 2019-11
CPI مسکن آب و برق 116 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 1.82 2019-12
عرضه پول M0 101313 2019-10
عرضه پول M1 2175376 2019-10
عرضه پول M2 2357947 2019-10
ذخایر ارزی 622124 2019-11
وام به بخش خصوصی 1855215 2019-10
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 10409189 2019-09
نرخ وام 2.5 2019-10
میزان رشد وام 5.6 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5875 2019-10
حساب جاری 23927 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
صادرات 71782 2019-10
واردات 65907 2019-10
بدهی خارجی 5631357 2019-09
رابطه مبادله 96.4 2019-09
گردش سرمایه -23983 2019-09
تولید نفت خام 1392 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27945 2019-09
شاخص تروریسم 0.08 2018-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2018-12
بودجه دولت 7.3 2018-12
ارزش بودجه دولت -8458 2019-09
هزینه های دولت 206207 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
درآمدهای دولت 314098 2019-09
بدهی های دولت 496238 2019-06
هزینه های مالی 322556 2019-09
درخواست پناهندگی 230 2019-09
ارزیابی اعتبار 100 2019-12
مخارج نظامی 6824 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.5 2019-09
شاخص PMI تولید 53.7 2019-11
تولید صنعتی -5.7 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.6 2019-10
تولید صنعتی 1.9 2019-10
استفاده از ظرفیت 79.4 2019-09
تغییرات موجودی انبار 24330 2019-09
ورشکستگی 490 2019-10
ثبت خودرو 11402 2019-11
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2018-12
رتبه فساد مالی 7 2018-12
خطوط نفت خام 18 2019-11
آسانی کسب و کار 9 2019-12
تولید الکتریسیته 10949 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2019-09
استخراج معدن -2.9 2019-10
تولید فولاد 62.71 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.8 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.3 2019-10
هزینه های مصرف کننده 383592 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 388871 2019-09
پس انداز های شخصی 8.5 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 3610084 2019-10
قیمت گازوئیل 1.7 2019-10
مخارج خانوار -1 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 118 2019-09
جواز ساختمان 2586 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 81.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 2399 2019-10
فروش خانه جدید 27115 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.