نروژ

بازارها آخرین مرجع
پول 8.52 2019-04
بازار سهام 1011 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.82 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
نرخ بیکاری 3.9 2019-01
نرخ تورم 2.9 2019-03
نرخ بهره 1 2019-03
موازنه تجاری 13870 2019-03
حساب جاری 46795 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
اطمینان کسب و کار 9 2018-12
شاخص PMI تولید 56.8 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.7 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2019-02
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 399 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 815202 2018-12
تولید ناخالص ملی 931640 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 210357 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 91219 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5524 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50479 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53045 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1224 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49190 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5087 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-01
افراد شاغل 2702 2019-01
افراد بیکار 78316 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 70.1 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 10.6 2019-01
هزینه های کار 124 2018-12
بهره وری 121 2018-12
پست های خالی شغلی 68400 2018-09
رشد دستمزد 2.97 2018-12
دستمزد در تولید 104 2018-12
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-12
نرخ اشتغال 67.6 2018-12
استخدام تمام وقت 1916 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 673 2018-12
دستمزد 45380 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-03
اندازه اصل تورم 2.7 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
قیمت تولید 114 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 5.2 2019-03
قیمت صادرات 155 2018-12
قیمت واردات 147 2018-12
تورم مواد غذایی 2.9 2019-03
CPI مسکن آب و برق 115 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 1.45 2019-04
عرضه پول M0 81896 2019-02
عرضه پول M1 2097243 2019-02
عرضه پول M2 2261116 2019-02
ذخایر ارزی 583534 2019-03
وام به بخش خصوصی 1779235 2019-02
نرخ بهره سپرده 0 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 9149080 2018-11
نرخ وام 2 2019-03
میزان رشد وام 5.7 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 285 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 13870 2019-03
حساب جاری 46795 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
صادرات 79667 2019-03
واردات 65797 2019-03
بدهی خارجی 5425403 2018-12
رابطه مبادله 105 2018-12
گردش سرمایه 54753 2018-12
تولید نفت خام 1535 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -40950 2018-12
شاخص تروریسم 0.15 2017-12
فروش اسلحه 134 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
ارزش بودجه دولت 9453 2018-12
هزینه های دولت 197790 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.3 2017-12
درآمدهای دولت 349381 2018-12
بدهی های دولت 523869 2018-12
هزینه های مالی 339928 2018-12
درخواست پناهندگی 150 2019-02
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6330 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 9 2018-12
شاخص PMI تولید 56.8 2019-03
تولید صنعتی -5.7 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 2019-02
تولید صنعتی 3.1 2019-02
استفاده از ظرفیت 79.6 2018-12
تغییرات موجودی انبار 33332 2018-12
ورشکستگی 410 2019-02
ثبت خودرو 17227 2019-03
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.16 2018-12
رتبه رقابتی 16 2018-12
شاخص فساد مالی 84 2018-12
رتبه فساد مالی 7 2018-12
آسانی کسب و کار 7 2018-12
تولید الکتریسیته 11745 2019-02
شاخص اقتصادی مقدم 0.8 2019-01
استخراج معدن 21.2 2019-02
تولید فولاد 55 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.7 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.3 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.9 2019-02
هزینه های مصرف کننده 371659 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 291126 2018-12
پس انداز های شخصی 6.4 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3471826 2019-02
قیمت گازوئیل 1.76 2019-02
مخارج خانوار 0.1 2019-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 198 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 115 2019-03
جواز ساختمان 2355 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 82.6 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2713 2019-02
فروش خانه جدید 27818 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.