نروژ

بازارها آخرین مرجع
پول 8.73 2019-06
بازار سهام 966 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.44 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
نرخ بیکاری 3.5 2019-03
نرخ تورم 2.5 2019-05
نرخ بهره 1 2019-05
موازنه تجاری 11344 2019-05
حساب جاری 67779 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
اطمینان کسب و کار 6.9 2019-03
شاخص PMI تولید 54.4 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2019-04
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 399 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 815323 2019-03
تولید ناخالص ملی 900014 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 211997 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 91219 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5357 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51364 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53009 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1290 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49428 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5076 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-03
افراد شاغل 2717 2019-03
افراد بیکار 77793 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 69.9 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 9.6 2019-03
هزینه های کار 122 2019-03
بهره وری 103 2019-03
پست های خالی شغلی 75700 2019-03
رشد دستمزد 3.35 2019-03
دستمزد در تولید 108 2019-03
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 67.2 2019-03
استخدام تمام وقت 1916 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 673 2018-12
دستمزد 47220 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-05
اندازه اصل تورم 2.3 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-03
قیمت تولید 114 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 2019-05
قیمت صادرات 140 2019-03
قیمت واردات 146 2019-03
تورم مواد غذایی 1 2019-05
CPI مسکن آب و برق 115 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 1.51 2019-06
عرضه پول M0 75239 2019-04
عرضه پول M1 2107837 2019-04
عرضه پول M2 2279171 2019-04
ذخایر ارزی 599415 2019-05
وام به بخش خصوصی 1802993 2019-04
نرخ بهره سپرده 0 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 9828466 2019-04
نرخ وام 2 2019-05
میزان رشد وام 5.7 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 11344 2019-05
حساب جاری 67779 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
صادرات 77400 2019-05
واردات 66056 2019-05
بدهی خارجی 5482151 2019-03
رابطه مبادله 95.88 2019-03
گردش سرمایه 32462 2019-03
تولید نفت خام 1420 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -11977 2019-03
شاخص تروریسم 0.15 2017-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
ارزش بودجه دولت 2941 2019-03
هزینه های دولت 199131 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
درآمدهای دولت 359889 2019-03
بدهی های دولت 523869 2018-12
هزینه های مالی 356948 2019-03
درخواست پناهندگی 155 2019-04
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6824 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 6.9 2019-03
شاخص PMI تولید 54.4 2019-05
تولید صنعتی -4.2 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2019-04
تولید صنعتی 4.3 2019-04
استفاده از ظرفیت 79.3 2019-03
تغییرات موجودی انبار 31468 2019-03
ورشکستگی 420 2019-04
ثبت خودرو 13421 2019-05
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.16 2018-12
رتبه رقابتی 16 2018-12
شاخص فساد مالی 84 2018-12
رتبه فساد مالی 7 2018-12
خطوط نفت خام 17 2019-03
آسانی کسب و کار 7 2018-12
تولید الکتریسیته 11305 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2019-03
استخراج معدن -2.9 2019-03
تولید فولاد 51.71 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 2019-04
هزینه های مصرف کننده 373833 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 275606 2019-03
پس انداز های شخصی 7 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3504230 2019-04
قیمت گازوئیل 1.83 2019-04
مخارج خانوار -1.2 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 115 2019-03
جواز ساختمان 3094 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 82.6 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 3092 2019-04
فروش خانه جدید 27767 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.