نروژ

بازارها آخرین مرجع
پول 8.96 2019-08
بازار سهام 933 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.12 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
نرخ بیکاری 3.6 2019-06
نرخ تورم 1.9 2019-07
نرخ بهره 1.25 2019-08
موازنه تجاری 6457 2019-07
حساب جاری 67779 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
اطمینان کسب و کار 5.6 2019-06
شاخص PMI تولید 48.4 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.1 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-06
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 435 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 815323 2019-03
تولید ناخالص ملی 900014 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 211997 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5357 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 51364 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53009 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 1290 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49428 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5076 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-06
افراد شاغل 2721 2019-06
افراد بیکار 78600 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 70.7 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 9.4 2019-05
هزینه های کار 122 2019-03
بهره وری 103 2019-03
پست های خالی شغلی 75700 2019-03
رشد دستمزد 3.1 2019-06
دستمزد در تولید 110 2019-06
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 67.8 2019-06
استخدام تمام وقت 1906 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 672 2019-03
دستمزد 47220 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-07
اندازه اصل تورم 2.2 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-03
قیمت تولید 107 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -8.6 2019-07
قیمت صادرات 140 2019-06
قیمت واردات 146 2019-06
تورم مواد غذایی 1.8 2019-07
CPI مسکن آب و برق 114 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.25 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 1.57 2019-08
عرضه پول M0 112844 2019-06
عرضه پول M1 2183270 2019-06
عرضه پول M2 2358949 2019-06
ذخایر ارزی 587460 2019-07
وام به بخش خصوصی 1822177 2019-06
نرخ بهره سپرده 0.25 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 9828466 2019-04
نرخ وام 2.25 2019-08
میزان رشد وام 5.7 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6457 2019-07
حساب جاری 67779 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
صادرات 66060 2019-07
واردات 59592 2019-07
بدهی خارجی 5482151 2019-03
رابطه مبادله 95.35 2019-06
گردش سرمایه 32462 2019-03
تولید نفت خام 1398 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -11977 2019-03
شاخص تروریسم 0.15 2017-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 2017-12
بودجه دولت 4.4 2017-12
ارزش بودجه دولت 2941 2019-03
هزینه های دولت 199131 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
درآمدهای دولت 359889 2019-03
بدهی های دولت 648386 2019-03
هزینه های مالی 356948 2019-03
درخواست پناهندگی 175 2019-06
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6824 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5.6 2019-06
شاخص PMI تولید 48.4 2019-07
تولید صنعتی -8.6 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2019-06
تولید صنعتی 3 2019-06
استفاده از ظرفیت 79.3 2019-06
تغییرات موجودی انبار 31468 2019-03
ورشکستگی 432 2019-06
ثبت خودرو 12808 2019-07
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.16 2018-12
رتبه رقابتی 16 2018-12
شاخص فساد مالی 84 2018-12
رتبه فساد مالی 7 2018-12
خطوط نفت خام 19 2019-07
آسانی کسب و کار 7 2018-12
تولید الکتریسیته 9470 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2019-05
استخراج معدن -7.1 2019-05
تولید فولاد 57.83 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.1 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 2019-06
هزینه های مصرف کننده 373833 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 275606 2019-03
پس انداز های شخصی 7 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3550331 2019-06
قیمت گازوئیل 1.87 2019-06
مخارج خانوار 1.1 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 99.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 119 2019-06
جواز ساختمان 3059 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 82.6 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2752 2019-06
فروش خانه جدید 27767 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.