نروژ

بازارها آخرین مرجع
پول 9.15 2019-10
بازار سهام 988 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.28 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2019-06
نرخ بیکاری 3.8 2019-07
نرخ تورم 1.5 2019-09
نرخ بهره 1.5 2019-09
موازنه تجاری -1227 2019-09
حساب جاری 30587 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2018-12
بودجه دولت 7.3 2018-12
اطمینان کسب و کار 5.6 2019-06
شاخص PMI تولید 50.4 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.1 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-08
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 435 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 844288 2019-06
تولید ناخالص ملی 870240 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 217462 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 92121 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65441 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5272 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 52709 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56037 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 1211 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51176 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5605 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-07
افراد شاغل 2725 2019-07
افراد بیکار 76541 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 70.7 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10.3 2019-07
هزینه های کار 140 2019-06
بهره وری 105 2019-06
پست های خالی شغلی 75700 2019-03
رشد دستمزد 3.1 2019-06
دستمزد در تولید 110 2019-06
جمعیت 5.3 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-06
نرخ اشتغال 67.8 2019-06
استخدام تمام وقت 1932 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 673 2019-06
دستمزد 47220 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-09
اندازه اصل تورم 2.2 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 107 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -10.7 2019-09
قیمت صادرات 142 2019-09
قیمت واردات 147 2019-09
تورم مواد غذایی 0.8 2019-09
CPI مسکن آب و برق 114 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.8 2019-10
عرضه پول M0 169002 2019-08
عرضه پول M1 2194473 2019-08
عرضه پول M2 2374034 2019-08
ذخایر ارزی 618951 2019-09
وام به بخش خصوصی 1828121 2019-08
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 10059295 2019-07
نرخ وام 2.5 2019-09
میزان رشد وام 5.5 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1227 2019-09
حساب جاری 30587 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 2018-12
صادرات 65716 2019-09
واردات 66943 2019-09
بدهی خارجی 5526407 2019-06
رابطه مبادله 96.4 2019-09
گردش سرمایه 120750 2019-06
تولید نفت خام 1087 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -50633 2019-06
شاخص تروریسم 0.15 2017-12
فروش اسلحه 64 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.3 2018-12
بودجه دولت 7.3 2018-12
ارزش بودجه دولت 28419 2019-06
هزینه های دولت 204763 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
درآمدهای دولت 378600 2019-06
بدهی های دولت 496238 2019-06
هزینه های مالی 350181 2019-06
درخواست پناهندگی 230 2019-08
ارزیابی اعتبار 98.71
مخارج نظامی 6824 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 22.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.2 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5.6 2019-06
شاخص PMI تولید 50.4 2019-09
تولید صنعتی -9.2 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 2019-08
تولید صنعتی 1.7 2019-08
استفاده از ظرفیت 79.3 2019-06
تغییرات موجودی انبار 26908 2019-06
ورشکستگی 358 2019-08
ثبت خودرو 13312 2019-09
سرعت اینترنت 23539 2017-03
آدرس های IP 2663340 2017-03
شاخص رقابتی 78.05 2019-12
رتبه رقابتی 17 2019-12
شاخص فساد مالی 84 2018-12
رتبه فساد مالی 7 2018-12
خطوط نفت خام 17 2019-09
آسانی کسب و کار 7 2018-12
تولید الکتریسیته 10102 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 2019-07
استخراج معدن 6.5 2019-08
تولید فولاد 59.77 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 17.1 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 2019-08
هزینه های مصرف کننده 382040 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 275606 2019-03
پس انداز های شخصی 7 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3570381 2019-08
قیمت گازوئیل 1.75 2019-08
مخارج خانوار 0.3 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 100 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 202 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 118 2019-09
جواز ساختمان 2729 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 82.6 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2647 2019-08
فروش خانه جدید 27158 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نروژ - شاخص های اقتصادی.