نروژ

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 8.62 8.49 8.55 8.61 8.67 8.79
بازار سهام 984.14 934 922 910 898 874
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.67 1.76 1.79 1.82 1.85 1.92
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.4 0.4 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.1 2.3 2.1 1.8 2.6
نرخ بیکاری 3.80 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7
نرخ تورم 3.10 1.9 2 1.8 1.7 1.5
نرخ بهره 0.75 1 1 1 1 1.5
موازنه تجاری 28774.00 18400 13300 19700 23700 18900
حساب جاری 91780.00 55100 60200 59800 45100 34200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.70 8 8 8 8 8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 32 32 32 32 30
بودجه دولت 4.40 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1
اطمینان کسب و کار 9.00 9.5 9.1 9 8.2 6.5
شاخص PMI تولید 58.30 54 54 53.2 53.2 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 14.60 14 14 20.59 14 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.80 1.1 -2 0.5 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.4 0.4 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.1 2.3 2.1 1.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 398.83 450 450 450 450 470
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 815202.00 811523 816037 828434 829876 851452
تولید ناخالص ملی 931640.00 868875 888046 885907 948410 973068
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 210357.00 196957 211407 216449 214143 219711
تولید ناخالص داخلی سرانه 91218.62 92200 92200 92200 92200 93000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800.06 65800 65800 65800 65800 66300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5524.00 5553 5567 4110 5623 5770
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50479.00 49548 50275 51321 51388 52724
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53045.00 51720 52427 53329 54000 55404
تولید ناخالص داخلی از معادن 1224.00 1228 1226 1209 1246 1278
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49190.00 48798 49129 49862 50075 51377
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5087.00 4990 5053 5164 5179 5313
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7
افراد بیکار 79682.00 77250 76200 75900 74750 74250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.10 69.7 70.6 69.9 70.4 70.9
دستمزد در تولید 103.90 156 101 101 157 160
رشد دستمزد 2.97 2.6 2.6 2.8 3.2 3.4
جمعیت 5.30 5.36 5.36 5.36 5.34 5.38
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 45380.00 46000 46000 46000 46000 46600
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.10 1.9 2 1.8 1.7 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.30 109 111 111 112 113
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.00 110 111 112 113 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.40 107 108 109 109 111
اندازه اصل تورم 2.10 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9
قیمت تولید 116.30 262 272 280 280 288
تغییر قیمت تولید کننده 4.90 7.5 4.5 4 3.6 3.2
تورم مواد غذایی 1.20 2.6 2.5 2.8 3.2 3.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.17 0.19 0.19 0.6 0.4
CPI مسکن آب و برق 116.60 114 115 117 117 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.50 109 112 111 112 113
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.75 1 1 1 1 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.27 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25
نرخ وام 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
میزان رشد وام 5.40 5.42 5.31 5.22 5.15 4.97
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 284.60 272 272 272 272 266
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 28774.00 18400 13300 19700 23700 18900
حساب جاری 91780.00 55100 60200 59800 45100 34200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.70 8 8 8 8 8.5
واردات 60078.00 61700 62100 61550 58700 66200
صادرات 88851.00 80100 75400 81210 82400 85100
رابطه مبادله 105.38 109 109 109 109 109
تولید نفت خام 1511.00 1531 1531 1531 1540 1500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 32 32 32 32 30
بودجه دولت 4.40 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1
ارزش بودجه دولت 29995.00 -5890 6008 28458 1245 -4490
هزینه های دولت 197790.00 199382 199636 201718 201350 206585
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30 49.7 49.7 49.7 49.7 49.4
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 9.00 9.5 9.1 9 8.2 6.5
شاخص PMI تولید 58.30 54 54 53.2 53.2 52.5
تولید صنعتی 1.20 4.1 3.8 0.34 2.9 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00 0.6 0.4 0.04 0.5 0.4
تولید صنعتی 2.50 4.2 4 2.39 3.6 3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 14.60 14 14 20.59 14 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.80 1.1 -2 0.5 0.5 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.30 2.2 2.4 2.5 1.9 2
هزینه های مصرف کننده 371659.00 370152 374907 378062 378349 388186
پس انداز های شخصی 5.60 7 7.2 7.1 7.3 8.7
قیمت گازوئیل 1.73 1.7 1.66 1.62 1.58 1.58
مخارج خانوار -0.10 -0.7 0.4 0.5 0.5 0.5


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.