نروژ

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 8.50 8.67 8.72 8.78 8.84 8.96
بازار سهام 1010.73 966 954 942 930 906
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.77 1.59 1.62 1.65 1.68 1.74
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.3 2.1 2.1 2.5 2.9
نرخ بیکاری 3.90 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7
نرخ تورم 2.90 2.6 2.4 2.3 2.1 1.7
نرخ بهره 1.00 1.15 1.15 1.15 1.2 1.55
موازنه تجاری 13869.80 13300 19700 23700 17800 18900
حساب جاری 46795.00 60200 59800 45100 50700 51200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 7.5 7.5 7.5 7 7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 32 32 32 30 30
بودجه دولت 4.40 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1
اطمینان کسب و کار 9.00 9.1 9 8.2 8 6.5
شاخص PMI تولید 56.80 54 53.2 53.2 54 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.70 9 5 8 7 12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -2 -0.6 0.5 0.4 0.6
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.3 2.1 2.1 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 398.83 450 450 450 470 470
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 815202.00 816037 819915 832321 835582 856459
تولید ناخالص ملی 931640.00 888046 876797 951204 954931 978789
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 210357.00 211407 214223 214774 215616 221003
تولید ناخالص داخلی سرانه 91218.62 92200 92200 92200 93000 93000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 64800.06 65800 65800 65800 66300 66300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5524.00 5567 4067 5640 5662 5804
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50479.00 50275 50793 51539 51741 53034
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53045.00 52427 52780 54159 54371 55730
تولید ناخالص داخلی از معادن 1224.00 1226 1196 1250 1255 1286
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49190.00 49129 49349 50223 50420 51679
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5087.00 5053 5111 5194 5214 5344
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.90 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7
افراد بیکار 78316.00 76200 75900 74750 74700 74250
نرخ مشارکت نیروی کار 70.10 70.4 70.6 70.6 70.7 70.9
دستمزد در تولید 103.90 110 105 107 107 111
رشد دستمزد 2.97 3 2.9 3.2 3 3.4
جمعیت 5.30 5.34 5.34 5.34 5.38 5.38
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
دستمزد 45380.00 46937 45472 46832 46741 48424
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.90 2.6 2.4 2.3 2.1 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.40 111 112 112 113 114
قیمت مصرف کننده اصلی 108.00 108 109 110 110 112
اندازه اصل تورم 2.70 1.9 2.1 2.3 2.2 1.9
قیمت تولید 114.40 120 123 119 119 121
تغییر قیمت تولید کننده 5.20 3.2 2.5 2.6 2.3 2
تورم مواد غذایی 2.90 2.3 2.2 2.1 2 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.6 0 0.4 0.2
CPI مسکن آب و برق 115.20 116 117 118 118 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.00 113 112 112 113 114
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.00 1.15 1.15 1.15 1.2 1.55
نرخ بهره بین بانکی 1.45 1.34 1.34 1.34 1.39 1.39
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0.05 0.05
نرخ وام 2.00 2 2 2 2.05 2.05
میزان رشد وام 5.70 5.31 5.22 5.15 5.15 4.97
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 284.60 272 272 272 266 266
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 13869.80 13300 19700 23700 17800 18900
حساب جاری 46795.00 60200 59800 45100 50700 51200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 7.5 7.5 7.5 7 7
واردات 65796.78 62100 61550 58700 64600 66200
صادرات 79666.58 75400 81210 82400 82400 85100
تولید نفت خام 1535.00 1500 1500 1490 1490 1470
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 32 32 32 30 30
بودجه دولت 4.40 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1
هزینه های دولت 197790.00 199636 199643 201944 202735 207800
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30 49.7 49.7 49.7 49.4 49.4
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 22.30 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.10 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.20 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 9.00 9.1 9 8.2 8 6.5
شاخص PMI تولید 56.80 54 53.2 53.2 54 54
تولید صنعتی -5.70 1.9 2.3 2.5 2.2 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 0.4 -0.7 0.5 0.5 0.4
تولید صنعتی 3.10 2.8 2.4 2.5 2.3 2.7
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 12.70 9 5 8 7 12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.30 -2 -0.6 0.5 0.4 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.90 1.7 1.5 1.9 2 2
هزینه های مصرف کننده 371659.00 374907 374174 379464 380950 390468
قیمت گازوئیل 1.76 1.7 1.66 1.62 1.58 1.58
مخارج خانوار 0.10 -1.2 -0.4 0.6 0.5 0.4


نروژ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.