کره شمالی

بازارها آخرین مرجع
پول 130 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 30882 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7049 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2494 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6197 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4266 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6958 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9609 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 731 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1157 2017-12
کار آخرین مرجع
افراد شاغل 14103 2017-12
نرخ اشتغال 74.2 2015-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.5 2017-12
جمعیت 25.49 2017-12
نرخ بیکاری 4.2 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 55 2013-07
نرخ تورم (ماهانه) 80 2011-01
تجارت آخرین مرجع
صادرات 1844 2017-12
واردات 3533 2017-12
موازنه تجاری -1688 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
فروش اسلحه 1 2014-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -6.9 2017-12
سرعت اینترنت 3451 2014-03
آدرس های IP 130 2014-03
تولید خودرو 0.3 2017-12
تولید سیمان 6838 2017-12
شاخص فساد مالی 14 2018-12
رتبه فساد مالی 176 2018-12
تولید صنعتی -3.1 2015-12
تولید فولاد 1090 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12


North-korea - اطلاعات - شاخص های اقتصادی