کره شمالی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 130.00 130 130 130 130 130
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50 1 1 1 1 1.3
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 55.00 16 23.4 23.4 12 10
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1688.00 -1797 -1760 -1722 -1685 -1679
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


کره شمالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.