کره شمالی

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 130.00 130 130 130 130 130
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate -3.50 1.2 1 1 1 1.3
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate -3.50 1.2 1 1 1 1.3
GDP Constant Prices 30882.30 31253 31191 31191 31191 31976
GDP From Agriculture 7049.40 7134 7120 7120 7120 7299
GDP From Construction 2494.00 2524 2519 2519 2519 2582
GDP From Manufacturing 6196.60 6271 6259 6259 6259 6416
GDP From Mining 4265.50 4317 4308 4308 4308 4417
GDP From Public Administration 6958.40 7042 7028 7028 7028 7205
GDP From Services 9608.80 9724 9705 9705 9705 9949
GDP From Transport 730.90 740 738 738 738 757
GDP From Utilities 1157.30 1171 1169 1169 1169 1198
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 55.00 19 16 23.4 23.4 10
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -1688.00 -1760 -1797 -1760 -1722 -1627
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15


کره شمالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.