نیجریه

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 305.95 306 306 306 306 306
بازار سهام 26536.21 26702 26405 26114 25822 25251
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.42 12.67 12.79 12.91 13.04 13.29
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.23 3.7 -13.8 2.4 7 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.28 2.5 2.3 1.8 2.4 2.6
نرخ بیکاری 23.10 26 27.8 28.2 31.4 30
نرخ تورم 11.61 11.67 11.1 10 10 9
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 13 13 13
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22 22 22 22 22
موازنه تجاری 1079173.44 950000 700000 440000 385000 700000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 23 25 25 25 25
بودجه دولت -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
اطمینان کسب و کار 27.30 30 28 27 27 28
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.80 -2 3 5 2.7 3.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.23 3.7 -13.8 2.4 7 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.28 2.5 2.3 1.8 2.4 2.6
تولید ناخالص داخلی 397.30 500 690 690 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18697323.82 19599000 16760287 17200845 18921692 20108574
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2798505.79 2846363 2830689 2823692 2832088 2920368
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396.30 2450 2590 2590 2590 2590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5315.82 5510 5600 5600 5600 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5408978.92 5061772 3639292 3892425 5473887 5193378
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 557147.53 673474 679170 759609 563833 690985
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1616584.66 1714529 1626959 1551360 1635984 1759107
تولید ناخالص داخلی از معادن 1806746.96 1366564 1532060 1504549 1828428 1402095
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 367755.38 434665 311087 370416 372168 445967
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6517283.97 7315967 6331190 6575940 6595491 7506182
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 261809.92 281962 291956 235809 264952 289293
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 117091.44 129858 65571 118145 118497 133234
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 23.10 26 27.8 28.2 31.4 30
جمعیت 195.87 197 199 199 199 199
هزینه زندگی خانواده 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00 27500 27500 27500 27500 28500
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 11.61 11.67 11.1 10 10 9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 301.80 307 312 319 328 334
قیمت مصرف کننده اصلی 276.19 278 283 285 290 299
تورم مواد غذایی 14.09 15.1 13.4 12.7 12.5 12.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 274.70 285 290 293 300 311
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 13 13 13
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22 22 22 22 22
ذخایر ارزی 39830.00 42400 45000 46400 44000 47500
نرخ بهره سپرده 9.48 9.48 9.48 8.98 8.98 8.98
نرخ وام 15.07 15.07 15.07 14.57 14.57 14.57
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 1079173.44 950000 700000 440000 385000 700000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 1.5 0.9 0.9 0.9 0.9
تولید نفت خام 1780.00 1650 1600 1700 1700 1800
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.50 23 25 25 25 25
بودجه دولت -2.80 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
هزینه های دولت 929917.32 1044477 940611 938287 941076 1071633
ارزش بودجه دولت -379.69 -381 -381 -381 -130 -487
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 7.2 7.2 7.2 7.2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 27.30 30 28 27 27 28
تولید صنعتی -2.90 -4.8 -2.1 2.5 -3 -3.5
شاخص PMI تولید 59.30 57.8 58.6 58.8 61 58.9
پی ام آی مرکب 57.70 57.4 55.8 54.7 55 55
شاخص PMI خدمات 60.10 58.8 58.6 58.7 58.4 60
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.80 -2 3 5 2.7 3.2
هزینه های مصرف کننده 10042167.83 12263308 10157653 10132547 10162674 12582154
قیمت گازوئیل 0.47 0.43 0.42 0.41 0.39 0.37


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.