نیجریه

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 306.30 309 312 315 318 324
بازار سهام 29786.56 30688 30337 29992 29651 28978
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.49 14.36 14.48 14.59 14.7 14.93
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.30 2 3 4.5 -12.4 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 1.8 2.2 2.1 2 2.2
نرخ بیکاری 23.10 28 30 32 34 32.7
نرخ تورم 11.25 11.2 11.9 12 12 11.7
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 13.75
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22.5 22 22 20
موازنه تجاری 789468.78 1015000 910000 950000 700000 700000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 1.5 1.5 1.5 0.9 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 23 23 23 25 25
بودجه دولت -5.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار 28.20 23 24 26 26 26
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.70 -8 -6 -2 3 3.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.30 2 3 4.5 -12.4 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 1.8 2.2 2.1 2 2.2
تولید ناخالص داخلی 375.77 500 500 500 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19041437.59 16729733 18280237 19441308 19422266 19869017
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2494431.00 2516881 2521870 2546814 2544320 2602844
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412.41 2550 2550 2550 2690 2690
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338.45 5510 5510 5510 5600 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4978775.48 3823828 5346511 5083330 5078351 5195163
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 662431.53 754591 550215 676343 675680 691222
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1686416.37 1553423 1616633 1721831 1720145 1759711
تولید ناخالص داخلی از معادن 1344156.80 1430836 1715269 1372384 1371040 1402577
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 427538.21 383427 369562 436517 436089 446120
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6068482.62 6388525 6135236 6195921 6189852 6332231
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 277338.67 218299 223852 283163 282885 289392
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 104510.68 112812 105660 106705 106601 109053
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 23.10 28 30 32 34 32.7
جمعیت 190.89 198 198 196 201 201
هزینه زندگی خانواده 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00 25500 27500 27500 27500 28500
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 11.25 11.2 11.9 12 12 11.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 280.80 289 300 308 312 344
قیمت مصرف کننده اصلی 261.82 271 277 278 283 299
تورم مواد غذایی 13.45 13.6 12 9.4 9.1 8.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 260.80 272 280 286 290 320
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 13.75
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22.5 22 22 20
ذخایر ارزی 42330.00 48000 43600 43300 44000 48000
نرخ بهره سپرده 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69
نرخ وام 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 789468.78 1015000 910000 950000 700000 700000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 1.5 1.5 1.5 0.9 0.9
تولید نفت خام 1685.00 1550 1550 1500 1450 1400
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 23 23 23 25 25
بودجه دولت -5.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 795880.30 803043 804635 812594 811798 830471
ارزش بودجه دولت -397.17 -770 -708 -381 -381 -487
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 28.20 23 24 26 26 26
تولید صنعتی -11.00 1 1.5 2 2.8 3.5
شاخص PMI تولید 57.40 57.2 56.4 62 59.6 58
پی ام آی مرکب 53.60 54.4 55.7 56 54 54.5
شاخص PMI خدمات 58.50 59.3 58.6 51.69 59.5 60.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.70 -8 -6 -2 3 3.2
هزینه های مصرف کننده 11018143.01 11117306 11139343 11249524 11238506 11497014
قیمت گازوئیل 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.