نیجریه

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 306.45 308 311 314 316 322
بازار سهام 30046.70 30684 30305 29929 29556 28829
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.59 14.35 14.46 14.57 14.69 14.91
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.77 2 3 4.5 -12.4 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.01 1.8 2.1 2.3 2 2.4
نرخ بیکاری 23.10 28 30 32 34 32.7
نرخ تورم 11.37 11.7 11.9 12 12 11.7
نرخ بهره 13.50 13.5 13 13 13 13
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22.5 22 22 20
موازنه تجاری 450034.62 1015000 910000 950000 700000 700000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 1.5 1.5 1.5 0.9 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 23 23 23 25 25
بودجه دولت -5.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار 28.20 23 24 26 26 26
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.80 -8 -6 -2 3 3.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.77 2 3 4.5 -12.4 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.01 1.8 2.1 2.3 2 2.4
تولید ناخالص داخلی 375.77 500 500 500 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16555183.90 16729733 18271196 19479391 16748393 19946896
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2742192.51 2766872 2770986 2805263 2797036 2872589
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412.41 2550 2550 2550 2690 2690
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338.45 5510 5510 5510 5600 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3597916.08 3823828 5343867 5093287 3669874 5215526
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 671448.37 754591 549943 677667 684877 693931
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1608461.83 1553423 1615833 1725204 1640631 1766609
تولید ناخالص داخلی از معادن 1500081.65 1430836 1714421 1375072 1530083 1408074
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 307550.32 383427 369379 437372 313701 447869
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7196009.75 6388525 6132202 7361518 7339930 7538194
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 288637.00 218299 223741 283717 294410 290527
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64825.41 112812 105608 130666 66122 133802
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 23.10 28 30 32 34 32.7
جمعیت 190.89 198 198 196 201 201
هزینه زندگی خانواده 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00 25500 27500 27500 27500 28500
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 11.37 11.7 11.9 12 12 11.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 283.50 291 300 308 314 344
قیمت مصرف کننده اصلی 263.65 271 277 278 283 299
تورم مواد غذایی 13.70 13.6 12 9.4 9.1 8.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 262.60 273 280 286 292 320
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 13.50 13.5 13 13 13 13
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22.5 22 22 20
ذخایر ارزی 45090.00 46000 43600 43300 44000 48000
نرخ بهره سپرده 9.48 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69
نرخ وام 18.23 16.08 16.08 16.08 16.08 16.08
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 450034.62 1015000 910000 950000 700000 700000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 1.5 1.5 1.5 0.9 0.9
تولید نفت خام 1754.00 1550 1550 1500 1450 1400
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 23 23 23 25 25
بودجه دولت -5.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 842195.49 849775 851039 861566 859039 882244
ارزش بودجه دولت -397.17 -770 -708 -381 -381 -487
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 28.20 23 24 26 26 26
تولید صنعتی 11.50 1 1.5 2 2.8 3.5
شاخص PMI تولید 57.80 57.5 57.6 62 59.6 58
پی ام آی مرکب 52.90 53.5 55.7 56 54 54.5
شاخص PMI خدمات 58.90 59.3 58.6 51.69 59.5 60.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.80 -8 -6 -2 3 3.2
هزینه های مصرف کننده 10134919.77 10226134 10241336 10368023 10337618 10616855
قیمت گازوئیل 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.42


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.