نیجریه

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 305.80 311 315 318 322 331
بازار سهام 32568.66 30200 29845 29497 29152 28472
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.82 15.29 15.4 15.51 15.62 15.84
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.30 -13.1 2 3 5.8 4.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2 3 3.2 3 3.5
نرخ بیکاری 23.10 17.2 17.3 17.4 17.5 15
نرخ تورم 11.37 11.5 11.2 11.9 12.3 11.2
نرخ بهره 14.00 14 15 16 16 15
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22.5 22.5 22 20
موازنه تجاری 805238.49 787497 787656 787742 -20600 -17600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 1.5 1.5 1.5 1.5 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 23 23 23 23 25
بودجه دولت -5.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.3
اطمینان کسب و کار 25.90 25.46 25.96 25.98 12 15
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.70 4.68 -8 -6 -2 3.23
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.30 -13.1 2 3 5.8 4.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 2 3 3.2 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 375.77 500 500 500 500 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 19041437.59 16267802 16829216 16845796 17077923 17675651
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2494431.00 2519375 2531847 2534342 2569264 2659188
تولید ناخالص داخلی سرانه 2412.41 2550 2550 2550 2550 2690
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5338.45 5510 5510 5510 5510 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4978775.48 3522186 3846566 5372953 5446989 5637634
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 662431.53 663783 770296 561644 560556 580175
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1686416.37 1611519 1562660 1624628 1647015 1704660
تولید ناخالص داخلی از معادن 1344156.80 1578061 1460615 1750898 1747505 1808668
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 427538.21 365666 391407 377238 376507 389685
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6068482.62 6128291 6158629 6164696 6249643 6468380
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 277338.67 243950 219597 224959 228059 236041
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 104510.68 61638 113483 113595 115160 119191
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 23.10 17.2 17.3 17.4 17.5 15
جمعیت 190.89 198 198 198 196 201
هزینه زندگی خانواده 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00 27500 25500 27500 27500 28500
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 11.37 11.5 11.2 11.9 12.3 11.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 276.60 281 292 302 306 340
قیمت مصرف کننده اصلی 258.75 263 271 277 277 297
تورم مواد غذایی 13.51 13.5 12.5 12 9.4 8.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 257.30 265 274 281 285 317
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 14.00 14 15 16 16 15
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22.5 22.5 22 20
ذخایر ارزی 43165.00 43000 40510 40176 56000 57000
نرخ بهره سپرده 9.41 9.47 9.22 8.97 8.47 8.47
نرخ وام 16.17 16.53 16.28 16.03 15.53 15.53
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 805238.49 787497 787656 787742 -20600 -17600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 1.5 1.5 1.5 1.5 0.9
رابطه مبادله 109.20 98.74 98.74 98.74 102 107
تولید نفت خام 1797.00 1650 1550 1550 1500 1400
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 23 23 23 23 25
بودجه دولت -5.10 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.3
هزینه های دولت 795880.30 811798 819757 821348 819757 848448
ارزش بودجه دولت -397.17 -457 -770 -708 -381 -487
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 25.90 25.46 25.96 25.98 12 15
تولید صنعتی -11.00 -6.58 1 1.5 2 3.5
شاخص PMI تولید 58.50 57.47 57.45 57.37 54 51.3
پی ام آی مرکب 54.00 54.98 54.96 54.95 54 53
شاخص PMI خدمات 60.10 57.8 57.87 57.89 51.69 52.75
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.70 4.68 -8 -6 -2 3.23
هزینه های مصرف کننده 11018143.01 11128324 11183415 11194433 11348687 11745891
قیمت گازوئیل 0.47 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.