نیجریه

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 305.88 306 306 306 306 306
بازار سهام 27117.22 27078 26746 26420 26099 25465
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.32 13.84 13.96 14.07 14.18 14.41
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.77 3 4.5 -12.4 2.4 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.01 2 2.3 1.9 2.1 2.3
نرخ بیکاری 23.10 25.7 26.5 27.3 27.6 30
نرخ تورم 11.08 11.2 11.4 11.2 11 11
نرخ بهره 13.50 13 13 13 13 13
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22 22 22 20
موازنه تجاری 450034.62 910000 950000 700000 460000 700000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 23 23 25 25 25
بودجه دولت -5.10 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار 29.70 26 32 32 36 35
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.20 -6 -2 3 5 3.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.77 3 4.5 -12.4 2.4 5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.01 2 2.3 1.9 2.1 2.3
تولید ناخالص داخلی 397.30 500 500 690 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16555183.90 18671229 19721028 16869732 16902843 20174611
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2742192.51 2797036 2805263 2794294 2799779 2869784
تولید ناخالص داخلی سرانه 2396.30 2450 2450 2590 2590 2590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5315.82 5510 5510 5600 5600 5600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3597916.08 5394106 5093287 3666276 3673472 5210433
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 671448.37 555113 677667 684206 685549 693254
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1608461.83 1631024 1725204 1639023 1642240 1764884
تولید ناخالص داخلی از معادن 1500081.65 1730539 1375072 1528583 1531583 1406699
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 307550.32 372851 437372 313394 314009 447431
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6259209.21 6189852 7361518 7332734 7347126 7530833
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 288637.00 225845 283717 294121 294698 290243
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64825.41 106601 130666 66057 66187 133672
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 23.10 25.7 26.5 27.3 27.6 30
جمعیت 190.89 198 196 201 201 201
هزینه زندگی خانواده 137600.00 139900 139900 139900 139900 139900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57200.00 57600 57600 57600 57600 58700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 25500.00 27500 27500 27500 27500 28500
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 11.08 11.2 11.4 11.2 11 11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 292.60 298 306 312 322 340
قیمت مصرف کننده اصلی 269.95 275 279 285 290 302
تورم مواد غذایی 13.39 13.5 12.4 12 11.7 11.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 268.50 278 285 290 296 316
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 13.50 13 13 13 13 13
نسبت ذخیره نقدی 22.50 22.5 22 22 22 20
ذخایر ارزی 44940.00 43600 43300 45000 46400 47500
نرخ بهره سپرده 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48
نرخ وام 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 450034.62 910000 950000 700000 460000 700000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
تولید نفت خام 1948.00 1550 1500 1450 1450 1400
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.30 23 23 25 25 25
بودجه دولت -5.10 -2.6 -2.6 -2.3 -2.3 -2.3
هزینه های دولت 842195.49 859039 861566 858197 859882 881382
ارزش بودجه دولت -398.22 -708 -381 -381 -130 -487
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 29.70 26 32 32 36 35
تولید صنعتی -10.50 2 -4.8 2.4 3 -3.5
شاخص PMI تولید 57.60 57.6 62 59.6 58.8 58
پی ام آی مرکب 54.60 53.7 54 54.4 54.7 54.5
شاخص PMI خدمات 58.70 58.6 51.69 59.5 60.2 60.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.20 -6 -2 3 5 3.2
هزینه های مصرف کننده 10134919.77 10337618 10368023 10327483 10347753 10606487
قیمت گازوئیل 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42 0.42


نیجریه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.