نیجر

بازارها آخرین مرجع
پول 580 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2018-09
نرخ بیکاری 0.4 2017-12
نرخ تورم -0.7 2019-02
نرخ بهره 4.5 2019-03
موازنه تجاری -250156 2018-09
حساب جاری -665 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
بودجه دولت -5.7 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 8.12 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 396 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 926 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.4 2017-12
جمعیت 21.6 2017-12
هزینه زندگی خانواده 267400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 83400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 2019-02
تورم مواد غذایی -3.6 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-02
قیمت صادرات 62.5 2018-03
قیمت واردات 90.9 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-03
عرضه پول M0 516 2018-09
نرخ بهره سپرده 6.49 2017-12
عرضه پول M2 1076 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -250156 2018-09
حساب جاری -665 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.4 2017-12
صادرات 117573 2018-09
واردات 367729 2018-09
گردش سرمایه -182 2017-12
تولید نفت خام 9 2018-12
رابطه مبادله 68.8 2018-03
شاخص تروریسم 6 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.7 2017-12
بودجه دولت -5.7 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 198 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 19 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -5.6 2018-06
سرعت اینترنت 831 2017-03
آدرس های IP 4785 2017-03
استفاده از ظرفیت 52.9 2018-09
شاخص فساد مالی 34 2018-12
رتبه فساد مالی 114 2018-12
آسانی کسب و کار 143 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیجر - شاخص های اقتصادی.