نیجر

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 585.00 600 605 609 614 623
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 5.3 5 5.1 5.4 5.7
نرخ بیکاری 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ تورم -3.60 -3.4 -3 -2.7 3 3.3
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
موازنه تجاری -280440.00 -171428 -171428 -171428 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -17 -20 -20 -20 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 33 32 32 32 32
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40 5.3 5 5.1 5.4 5.7
تولید ناخالص داخلی 9.24 9.5 10.3 10.3 10.3 10.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 398.50 410 425 425 425 425
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 932.00 950 975 975 975 975
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
هزینه زندگی خانواده 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00 99900 99900 99900 99900 100900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700.00 78900 78900 78900 78900 78900
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -3.60 -3.4 -3 -2.7 3 3.3
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 4.50 4.25 4.25 4 4 4
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -280440.00 -171428 -171428 -171428 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -17 -20 -20 -20 -20
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 33 32 32 32 32
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


نیجر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.