نیجر

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 580.05 589 594 598 603 612
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4.8 5.2 5.3 5 5.7
نرخ بیکاری 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ تورم -2.80 0.8 1.4 1.7 2 2
موازنه تجاری -250156.00 -183428 -171161 -171428 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -17 -17 -17 -20 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 33 33 33 32 32
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4.8 5.2 5.3 5 5.7
تولید ناخالص داخلی 8.12 9 9 9 9.5 9.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 395.94 410 410 410 425 425
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 926.00 933 942 942 949 949
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
هزینه زندگی خانواده 267400.00 267400 267400 267400 267400 267400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 98900.00 98900 98900 99900 99900 100900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 79700.00 79700 79700 78900 78900 78900
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -2.80 0.8 1.4 1.7 2 2
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -250156.00 -183428 -171161 -171428 -171428 -191428
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.40 -17 -17 -17 -20 -20
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 33 33 33 32 32
بودجه دولت -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19


نیجر - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.