نیکاراگوئه

بازارها آخرین مرجع
پول 32.7 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2018-09
نرخ تورم 5.08 2019-03
موازنه تجاری -152 2018-11
حساب جاری -4 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2018-12
بودجه دولت -1.9 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 13.81 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46319 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2016 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5321 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4305 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 929 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7044 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 625 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2686 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3747 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10668 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2018-09
دستمزد 10.88 2018-10
جمعیت 6.39 2017-12
هزینه زندگی خانواده 7510 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4680 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.08 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 223 2019-03
قیمت تولید 252 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 3 2018-11
قیمت مصرف کننده اصلی 213 2019-03
اندازه اصل تورم 5.3 2019-03
CPI مسکن آب و برق 210 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 190 2019-03
تورم مواد غذایی 3.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2019-03
پول آخرین مرجع
عرضه پول M1 53126 2018-12
عرضه پول M2 130629 2018-12
عرضه پول M3 131944 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.25 2017-12
ذخایر ارزی 2147 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -152 2018-11
حساب جاری -4 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
صادرات 425 2018-11
واردات 577 2018-11
حواله 150 2018-12
گردش سرمایه -6.5 2018-09
بدهی خارجی 11728 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19.6 2018-09
شاخص تروریسم 0.75 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.5 2018-12
بودجه دولت -1.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -303 2018-12
هزینه های دولت 15390 2018-12
درآمدهای دولت 6003 2018-12
هزینه های مالی 4631 2018-12
ارزیابی اعتبار 32.5
بدهی های دولت 221087 2018-11
مخارج نظامی 84.4 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص اقتصادی مقدم -5.1 2018-11
سرعت اینترنت 3118 2017-03
آدرس های IP 100378 2017-03
شاخص رقابتی 51.5 2018-12
رتبه رقابتی 104 2018-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 132 2018-12
تولید الکتریسیته 401 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 154414 2018-12
قیمت گازوئیل 0.99 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیکاراگوئه - شاخص های اقتصادی.