نیکاراگوئه

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 32.73 32.79 32.95 33.1 33.26 33.57
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.80 1.2 1.6 2 2.2 2.4
نرخ بیکاری 3.30 3.9 3.7 3.7 3.8 3.6
نرخ تورم 3.30 4.8 5.1 5.3 5.4 5.3
موازنه تجاری -127.00 -195 -195 -195 -190 -180
حساب جاری 191.70 65 20 240 -280 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.00 -8 -8 -8 -8 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 55 55 55 55 56
بودجه دولت -1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.30 3.9 3.7 3.7 3.8 3.6
دستمزد 10.88 12 11.18 11.31 13 13.6
جمعیت 6.39 6.52 6.52 6.52 6.45 6.51
هزینه زندگی خانواده 7510.00 7900 7900 7900 7900 7750
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 13600.00 13082 13227 13082 13082 13092
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5400.00 5700 5700 5700 5700 5620
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.30 4.8 5.1 5.3 5.4 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 218.60 222 226 227 230 242
قیمت تولید 251.80 265 266 260 258 269
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 5.7 5.4 4.7 4 4.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5
تورم مواد غذایی 1.30 2.5 3 3.6 4.5 3.9
CPI مسکن آب و برق 207.50 207 210 217 220 231
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 182.70 188 195 202 200 211
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 1.25 2 2 2 2 2.25
ذخایر ارزی 2147.00 2300 2350 2450 2400 2550
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -127.00 -195 -195 -195 -190 -180
حساب جاری 191.70 65 20 240 -280 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.00 -8 -8 -8 -8 -7
صادرات 380.90 465 475 470 475 500
واردات 507.90 660 670 665 665 680
حواله 121.70 145 155 123 150 160
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 55 55 55 55 56
بودجه دولت -1.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
ارزش بودجه دولت -2945.64 7.59 146 219 199 193
هزینه های دولت 17602.10 17813 17884 17954 17989 18421
بدهی های دولت 221086.70 250000 265000 275000 260000 265000
مخارج نظامی 84.40 90 90 90 90 88
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص اقتصادی مقدم -4.30 -4.3 -3.6 -3.2 -2 2.4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 156802.20 157743 158057 158370 160252 164098
قیمت گازوئیل 0.87 0.86 0.84 0.82 0.79 0.8


نیکاراگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.