نیوزیلند

بازارها آخرین مرجع
پول 0.64 2019-08
بازار سهام 10709 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.09 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
نرخ بیکاری 3.9 2019-06
نرخ تورم 1.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-06
نرخ بهره 1 2019-08
موازنه تجاری 365 2019-06
حساب جاری 680 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار -44.3 2019-07
شاخص PMI تولید 48.2 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-03
جواز ساختمان 3070 2019-06
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 205 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62800 2019-03
تولید ناخالص ملی 65340 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15758 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 38001 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36355 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3331 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3930 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6116 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 816 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2744 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 42107 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2979 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1689 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-06
افراد شاغل 2680 2019-06
افراد بیکار 109 2019-06
تغییر اشتغال 0.8 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 70.4 2019-06
هزینه های کار 1192 2019-06
بهره وری 124 2019-03
پست های خالی شغلی 200 2019-06
دستمزد 32.42 2019-06
حداقل دستمزد 17.7 2019-04
دستمزد در تولید 30.68 2019-06
جمعیت 4.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 67.7 2019-06
استخدام تمام وقت 2147 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 537 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 10.3 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1032 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 1032 2019-06
اندازه اصل تورم 1.7 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1195 2019-03
قیمت تولید 1151 2019-06
قیمت صادرات 1173 2019-03
قیمت واردات 829 2019-03
CPI مسکن آب و برق 1060 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1023 2019-06
تورم مواد غذایی 0.9 2019-07
انتظارات تورم 1.86 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 1.55 2019-07
عرضه پول M0 6771 2019-07
عرضه پول M1 73399 2019-06
عرضه پول M3 316000 2019-06
ترازنامه بانک 564752 2019-05
ذخایر ارزی 26928 2019-07
نرخ بهره سپرده 1.1 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 24911 2019-07
وام به بخش خصوصی 115730 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 365 2019-06
حساب جاری 680 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 5014 2019-06
واردات 4648 2019-06
بدهی خارجی 278611 2019-03
رابطه مبادله 1414 2019-03
گردش سرمایه 725 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -512 2019-03
ورود توریست 213500 2019-06
تولید نفت خام 27 2019-04
شاخص قیمت جهانی لبنیات -0.2 2019-08
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 6 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.9 2018-12
بودجه دولت 1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 5534 2018-12
هزینه های دولت 11491 2019-03
درآمدهای دولت 109973 2018-12
هزینه های مالی 104014 2018-12
درخواست پناهندگی 32 2018-10
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 57495 2018-12
مخارج نظامی 2307 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -44.3 2019-07
شاخص PMI تولید 48.2 2019-07
تولید صنعتی 2.2 2019-03
استفاده از ظرفیت 93.7 2019-06
تغییرات موجودی انبار -201 2019-03
ثبت خودرو 6061 2019-06
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
شاخص رقابتی 77.51 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
پی ام آی مرکب 52.1 2019-07
شاخص فساد مالی 87 2018-12
رتبه فساد مالی 2 2018-12
آسانی کسب و کار 1 2018-12
شاخص PMI خدمات 54.7 2019-07
تولید فولاد 58.2 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 2019-03
هزینه های مصرف کننده 39047 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 465368 2019-06
نرخ وام بانکی 9.34 2019-07
هزینه کارت اعتباری 5492 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 164 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 3070 2019-06
شاخص مسکن 0.3 2019-06
میزان ساخت و ساز 15.7 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.