نیوزیلند

بازارها آخرین مرجع
پول 0.67 2019-04
بازار سهام 9960 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
نرخ تورم 1.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
نرخ بهره 1.75 2019-03
موازنه تجاری 11.7 2019-02
حساب جاری -3260 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 2017-12
بودجه دولت 1.5 2017-12
اطمینان کسب و کار -38 2019-03
شاخص PMI تولید 51.9 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2018-12
جواز ساختمان 3307 2019-02
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 206 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 62259 2018-12
تولید ناخالص ملی 65236 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15414 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 37853 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36086 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3360 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3777 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6017 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 728 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2723 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 41994 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2947 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1681 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
افراد شاغل 2664 2018-12
افراد بیکار 120 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.9 2018-12
هزینه های کار 1079 2018-12
بهره وری 123 2018-12
پست های خالی شغلی 198 2018-11
آگهی های کار 44342 2018-12
دستمزد 31.7 2018-12
حداقل دستمزد 17.7 2019-04
دستمزد در تولید 30 2018-12
جمعیت 4.84 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 67.8 2018-12
استخدام تمام وقت 2113 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 546 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.1 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1026 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 1026 2019-03
اندازه اصل تورم 1.4 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1189 2018-12
قیمت تولید 1158 2018-12
قیمت صادرات 1204 2018-12
قیمت واردات 858 2018-12
CPI مسکن آب و برق 1053 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1017 2019-03
تورم مواد غذایی 1.2 2019-03
انتظارات تورم 2.02 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 1.9 2019-03
عرضه پول M0 6701 2019-03
عرضه پول M1 69243 2019-02
عرضه پول M3 309109 2019-02
ترازنامه بانک 548919 2018-12
ذخایر ارزی 27716 2019-03
نرخ بهره سپرده 3.2 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 26176 2019-03
وام به بخش خصوصی 113028 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 11.7 2019-02
حساب جاری -3260 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2017-12
صادرات 4816 2019-02
واردات 4804 2019-02
بدهی خارجی 278355 2018-12
رابطه مبادله 1403 2018-12
گردش سرمایه 1382 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2246 2018-12
ورود توریست 417934 2019-02
تولید نفت خام 23 2018-12
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 4 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 2017-12
بودجه دولت 1.5 2017-12
ارزش بودجه دولت 4069 2017-12
هزینه های دولت 11428 2018-12
درآمدهای دولت 109973 2018-12
هزینه های مالی 104014 2018-12
درخواست پناهندگی 32 2018-10
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 59480 2017-12
مخارج نظامی 2226 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -38 2019-03
شاخص PMI تولید 51.9 2019-03
تولید صنعتی 0.3 2018-12
استفاده از ظرفیت 92.8 2019-03
تغییرات موجودی انبار 105 2018-12
ثبت خودرو 5119 2019-02
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
شاخص رقابتی 77.51 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
پی ام آی مرکب 51.9 2019-03
شاخص فساد مالی 87 2018-12
رتبه فساد مالی 2 2018-12
آسانی کسب و کار 1 2018-12
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-03
تولید فولاد 53.48 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.5 2018-12
هزینه های مصرف کننده 38997 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 455923 2019-02
نرخ وام بانکی 9.46 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 93.3 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 164 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 3307 2019-02
شاخص مسکن 0.8 2019-02
میزان ساخت و ساز 6.1 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.