نیوزیلند

بازارها آخرین مرجع
پول 0.68 2019-02
بازار سهام 9312 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.23 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2018-09
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
نرخ بهره 1.75 2019-01
موازنه تجاری 264 2018-12
حساب جاری -6150 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 2017-12
بودجه دولت 1.5 2017-12
اطمینان کسب و کار -24.1 2018-12
شاخص PMI تولید 53.1 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2018-09
جواز ساختمان 2805 2018-12
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 206 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 61952 2018-09
تولید ناخالص ملی 65165 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15231 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 37853 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36086 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3376 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3699 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6052 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 738 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2654 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 41638 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2856 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1692 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
افراد شاغل 2664 2018-12
افراد بیکار 120 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.9 2018-12
هزینه های کار 1079 2018-12
بهره وری 167 2018-09
پست های خالی شغلی 198 2018-11
آگهی های کار 44342 2018-12
دستمزد 31.7 2018-12
حداقل دستمزد 16.5 2018-04
دستمزد در تولید 30 2018-12
جمعیت 4.84 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 67.8 2018-12
استخدام تمام وقت 2113 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 546 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.1 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1025 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 1025 2018-12
اندازه اصل تورم 1.9 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1190 2018-09
قیمت تولید 1158 2018-12
قیمت صادرات 1210 2018-09
قیمت واردات 838 2018-09
CPI مسکن آب و برق 1047 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1056 2018-12
تورم مواد غذایی 0.8 2019-01
انتظارات تورم 2.02 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 2.1 2019-01
عرضه پول M0 6805 2019-01
عرضه پول M1 71855 2018-12
عرضه پول M3 311406 2018-12
ترازنامه بانک 548919 2018-12
ذخایر ارزی 29534 2019-01
نرخ بهره سپرده 3.2 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 34088 2019-01
وام به بخش خصوصی 113028 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 264 2018-12
حساب جاری -6150 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2017-12
صادرات 5481 2018-12
واردات 5217 2018-12
بدهی خارجی 280086 2018-09
رابطه مبادله 1444 2018-09
گردش سرمایه -320 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 684 2018-09
ورود توریست 529300 2018-12
تولید نفت خام 28 2018-08
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 4 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.2 2017-12
بودجه دولت 1.5 2017-12
ارزش بودجه دولت 4069 2017-12
هزینه های دولت 11294 2018-09
درآمدهای دولت 109973 2018-12
هزینه های مالی 104014 2018-12
درخواست پناهندگی 23 2018-05
ارزیابی اعتبار 89.64
بدهی های دولت 59480 2017-12
مخارج نظامی 2226 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 33 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -24.1 2018-12
شاخص PMI تولید 53.1 2019-01
تولید صنعتی -0.3 2018-09
استفاده از ظرفیت 92.8 2018-12
تغییرات موجودی انبار 142 2018-09
ثبت خودرو 4319 2018-12
سرعت اینترنت 14709 2017-03
آدرس های IP 1778178 2017-03
شاخص رقابتی 77.51 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
پی ام آی مرکب 55.3 2019-01
شاخص فساد مالی 87 2018-12
رتبه فساد مالی 2 2018-12
آسانی کسب و کار 1 2018-12
شاخص PMI خدمات 56.3 2019-01
تولید فولاد 58.01 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2018-09
هزینه های مصرف کننده 38478 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 451870 2018-12
نرخ وام بانکی 9.42 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 92.6 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 164 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 2805 2018-12
شاخص مسکن 2.9 2019-01
میزان ساخت و ساز 6.1 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نیوزیلند - شاخص های اقتصادی.