کالدونیای جدید

بازارها آخرین مرجع
پول 107 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 11.9 2018-12
نرخ تورم -0.5 2019-10
نرخ بهره 0.25 2019-10
موازنه تجاری -29320 2019-10
حساب جاری -61 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 9.9 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.9 2018-12
افراد شاغل 93172 2018-09
افراد بیکار 2340 2019-07
جمعیت 0.28 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 40 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.5 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-10
CPI مسکن آب و برق 114 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-10
تورم مواد غذایی -1.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.25 2019-10
عرضه پول M1 357664 2019-06
عرضه پول M2 476931 2019-06
عرضه پول M3 621882 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -29320 2019-10
حساب جاری -61 2017-12
صادرات 12137 2019-10
واردات 41457 2019-10
ورود توریست 12399 2019-07
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5316 2017-03
آدرس های IP 58939 2017-03
اطمینان کسب و کار 85.2 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.3 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 60 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کالدونیای جدید - شاخص های اقتصادی.