کالدونیای جدید

بازارها آخرین مرجع
پول 107 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2017-12
نرخ بیکاری 11.6 2017-12
نرخ تورم 0.9 2019-06
نرخ بهره 0.25 2019-07
موازنه تجاری -14750 2019-01
حساب جاری -61 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2017-12
تولید ناخالص داخلی 9.9 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.6 2017-12
افراد شاغل 93172 2018-09
افراد بیکار 2132 2018-11
جمعیت 0.28 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 36 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-06
CPI مسکن آب و برق 114 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-06
تورم مواد غذایی -2.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.25 2019-07
عرضه پول M1 355735 2018-06
عرضه پول M2 477409 2018-06
عرضه پول M3 635630 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -14750 2019-01
حساب جاری -61 2017-12
صادرات 10432 2019-01
واردات 25183 2019-01
ورود توریست 10300 2018-11
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5316 2017-03
آدرس های IP 58939 2017-03
اطمینان کسب و کار 92.2 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.8 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 60 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کالدونیای جدید - شاخص های اقتصادی.