کالدونیای جدید

بازارها آخرین مرجع
پول 105 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2016-12
نرخ بیکاری 11.6 2017-12
نرخ تورم 1 2019-01
نرخ بهره 0.25 2019-01
موازنه تجاری -10981 2018-09
حساب جاری -78.6 2016-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2016-12
تولید ناخالص داخلی 9.9 2011-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.6 2017-12
افراد شاغل 90430 2017-12
افراد بیکار 2308 2018-06
جمعیت 0.28 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 36 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-01
CPI مسکن آب و برق 115 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-01
تورم مواد غذایی -3.6 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.25 2019-01
عرضه پول M1 355735 2018-06
عرضه پول M2 477409 2018-06
عرضه پول M3 635630 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -10981 2018-09
حساب جاری -78.6 2016-12
صادرات 11560 2018-09
واردات 22541 2018-09
ورود توریست 12172 2018-07
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5316 2017-03
آدرس های IP 58939 2017-03
اطمینان کسب و کار 92.2 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.3 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 60 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کالدونیای جدید - شاخص های اقتصادی.