کالدونیای جدید

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 105.04 104 105 106 106 108
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 105.04 104 105 106 106 108
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 3.2 3.2 1.5 3.2 2.1
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 41000 41000 39209 41000 41500
نرخ بیکاری 11.60 14.5 14.5 14.5 14.5 14
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.19 110 109 110 112 114
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری -10981.00 -8218 -8190 -8193 -8195 -8196
میزان ساخت و ساز 0.30 1.2 0.9 0.8 1 1.3
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 3.2 3.2 1.5 3.2 2.1
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 41000 41000 39209 41000 41500
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 11.60 14.5 14.5 14.5 14.5 14
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.19 110 109 110 112 114
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -10981.00 -8218 -8190 -8193 -8195 -8196
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز 0.30 1.2 0.9 0.8 1 1.3


کالدونیای جدید - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.