کالدونیای جدید

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 104.93 103 104 105 105 108
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 104.93 103 104 105 105 108
GDP Annual Growth Rate 0.60 2 3.2 3.2 1.5 2.1
GDP 9.90 10 10 10 10 10
GDP per capita 38896.00 40500 41000 41000 39209 41500
Unemployment Rate 11.60 15 14.5 14.5 14.5 14
Consumer Price Index Cpi 109.81 110 110 109 110 115
Interest Rate 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
Balance of Trade -10981.00 -8349 -8218 -8190 -8193 -8196
Construction Output 0.30 1.2 1.2 0.9 0.8 1.3
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 0.60 2 3.2 3.2 1.5 2.1
GDP 9.90 10 10 10 10 10
GDP per capita 38896.00 40500 41000 41000 39209 41500
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 11.60 15 14.5 14.5 14.5 14
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Price Index Cpi 109.81 110 110 109 110 115
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -10981.00 -8349 -8218 -8190 -8193 -8196
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Construction Output 0.30 1.2 1.2 0.9 0.8 1.3


کالدونیای جدید - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.