هلند

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 552.28 533 527 522 516 505
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.07 0 0 0 0.01 0.01
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 1.7 1.5 1.8 1.7
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.3 3.4 3.5 3.8
نرخ تورم 2.40 2.6 2.3 2.1 1.9 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 4154.00 4100 4100 5780 4600 5050
حساب جاری 27505.30 19500 21500 24500 24200 22100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.80 9 9 9 8.7 8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 49 49 49 47 47
بودجه دولت 1.50 1.2 1.2 1.2 1 1
اطمینان کسب و کار 4.70 6.5 6.2 4 3.6 2
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -4 -8 -4 -2 -6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00 52 52 52 52 52
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 1.7 1.5 1.8 1.7
تولید ناخالص داخلی 826.20 875 875 875 888 888
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 188293.60 187085 187491 190263 190825 193497
تولید ناخالص ملی 189907.30 182072 178395 192756 193326 196033
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40779.00 39539 38596 40407 40527 41094
تولید ناخالص داخلی سرانه 53597.83 54200 54200 54200 54700 54700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48472.54 49500 49500 49500 50100 50100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3123.00 2463 3238 3089 3098 3141
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8920.72 8840 7418 8255 8280 8396
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20172.00 21049 19839 21784 21848 22154
تولید ناخالص داخلی از معادن 2207.64 2149 1978 2020 2026 2054
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12358.00 12136 10676 12543 12580 12757
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33712.93 35716 34677 35619 35725 36225
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8286.00 8190 8153 8410 8435 8553
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 993.00 1082 1042 1144 1147 1163
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.30 3.4 3.3 3.4 3.5 3.8
حداقل دستمزد 1635.60 1616 1625 1625 1650 1675
دستمزد در تولید 116.30 116 117 118 118 121
جمعیت 17.12 17.16 17.16 17.16 17.2 17.2
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1524 1524 1597 1599 1639
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1729 1729 1802 1804 1849
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920.00 3008 3008 2990 2993 3068
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.40 2.6 2.3 2.1 1.9 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.94 106 106 106 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.66 105 105 105 106 107
قیمت تولید 107.40 108 108 105 108 108
تغییر قیمت تولید کننده 3.17 1.7 1.6 1.8 2 2.1
CPI مسکن آب و برق 108.25 107 109 109 110 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.69 108 108 105 108 108
تورم مواد غذایی 3.50 2.7 2.4 2 2.1 1.9
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 308.20 287 287 287 274 274
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 4154.00 4100 4100 5780 4600 5050
حساب جاری 27505.30 19500 21500 24500 24200 22100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.80 9 9 9 8.7 8.7
واردات 38586.00 37400 38700 36120 40100 38750
صادرات 42740.00 41500 42800 41900 44700 43800
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 49 49 49 47 47
بودجه دولت 1.50 1.2 1.2 1.2 1 1
هزینه های دولت 45186.00 44981 44985 45618 45753 46394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 42.5 42.5 42.5 42.7 42.7
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.00 52 52 52 52 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 47.45 46.34 46.34 46.34 46.34 46.34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.80 18.69 18.69 18.69 18.69 18.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 4.70 6.5 6.2 4 3.6 2
تولید صنعتی -1.20 1.1 0.9 1.5 2 2
شاخص PMI تولید 52.20 51.1 50.9 51.5 52 54
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.00 -4 -8 -4 -2 -6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 1.6 1.5 1.8 2 2.2
هزینه های مصرف کننده 82459.00 82393 82496 83712 83960 85135
نرخ وام بانکی 0.84 0.89 0.89 0.89 1.14 1.14
هزینه های شخصی 1.10 1.9 1.7 1.6 1.8 1.5
قیمت گازوئیل 2.02 1.87 1.82 1.78 1.73 1.73
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 129.80 129 130 132 132 136


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.