هلند

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 547.91 538 533 527 521 510
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.53 0.03 0.07 0.11 0.15 0.18
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4
نرخ بیکاری 3.40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
نرخ تورم 2.50 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 5158.00 4100 5780 4600 3500 5050
حساب جاری 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 49 49 47 47 47
بودجه دولت 1.50 1.2 1.2 1 1 1
اطمینان کسب و کار 3.90 1.1 2.9 3.6 4 2
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.00 -8 -4 -2 -3 -6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 52 52 52 51.75 52
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4
تولید ناخالص داخلی 912.87 951 951 988 988 988
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189297.80 189603 190263 191306 191118 192927
تولید ناخالص ملی 178073.28 180405 192756 180922 180744 195454
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40294.00 39069 40553 41431 41391 41121
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041.10 56200 56200 57500 57500 57500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49803.50 50500 50500 51100 51100 51100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2544.00 3275 3089 3173 3170 3132
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9489.46 7502 8255 9063 9055 8371
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21513.00 20062 21784 20495 20475 22089
تولید ناخالص داخلی از معادن 1809.33 2000 2020 2243 2241 2048
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10652.00 10796 12543 10822 10812 12719
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36125.22 35068 35619 34252 34219 36118
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7862.00 8245 8410 7988 7980 8528
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1121.00 1054 1144 1009 1008 1160
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8
حداقل دستمزد 1635.60 1636 1636 1650 1650 1675
رشد دستمزد 2.59 2.3 2.4 2.5 2.7 2.6
دستمزد در تولید 117.20 117 118 118 119 121
جمعیت 17.12 17.16 17.16 17.2 17.2 17.2
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1524 1597 1599 1599 1639
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1729 1802 1804 1804 1849
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920.00 3008 2990 2993 2993 3068
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.50 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.93 106 106 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.96 105 105 106 106 107
اندازه اصل تورم 1.90 1.8 1.7 1.9 2 1.8
قیمت تولید 106.40 108 105 108 108 108
تغییر قیمت تولید کننده 0.57 2.5 1.8 2 1.9 2.1
CPI مسکن آب و برق 110.17 109 109 110 110 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.83 108 105 108 108 108
تورم مواد غذایی 4.90 2.4 2 2.1 2 1.9
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 308.20 287 287 274 274 274
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 5158.00 4100 5780 4600 3500 5050
حساب جاری 18079.00 21500 24500 24200 21900 22100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.80 9 9 8.7 8.7 8.7
واردات 36705.00 38700 36120 40100 38900 38750
صادرات 41863.00 42800 41900 44700 42400 43800
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 49 49 47 47 47
بودجه دولت 1.50 1.2 1.2 1 1 1
هزینه های دولت 45100.00 45491 45618 45909 45864 46257
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 42.5 42.5 42.7 42.7 42.7
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 52 52 52 51.75 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 47.45 46.34 46.34 46.34 47.45 46.34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.80 18.69 18.69 18.69 19.8 18.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 3.90 1.1 2.9 3.6 4 2
تولید صنعتی -2.20 0.9 0.7 1.1 1.5 1.6
شاخص PMI تولید 50.70 50.9 51.5 52 52.6 54
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.00 -8 -4 -2 -3 -6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 1.5 1.8 2 2 2.2
هزینه های مصرف کننده 83270.00 83404 83633 83778 83696 84804
نرخ وام بانکی 0.85 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
هزینه های شخصی 2.40 1.7 1.6 1.8 2 2.3
قیمت گازوئیل 1.94 1.89 1.84 1.79 1.75 1.75
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 130.90 133 136 137 140 144


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.