هلند

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
بازار سهام 572.72 574 568 561 555 543
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.25 0.04 0.09 0.14 0.2 0.24
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.5 1.6 1.5 1.8 1.6
نرخ بیکاری 3.50 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8
نرخ تورم 2.60 2.5 1.9 2 1.8 1.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 3879.00 5780 4600 3500 3500 5050
حساب جاری 13615.80 24500 24200 21900 20200 22100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.80 9 8.7 8.7 8.7 8.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 49 47 47 47 47
بودجه دولت 1.50 1.2 1 1 1 1
اطمینان کسب و کار 3.30 2.9 3.6 4 3.6 2
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -4 -2 -3 -7 -6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 52 52 51.75 51.75 52
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.5 1.6 1.5 1.8 1.6
تولید ناخالص داخلی 912.87 951 988 988 988 988
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 189297.80 190263 190825 191337 192137 193497
تولید ناخالص ملی 181014.04 192756 193326 180922 180744 196033
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 40294.00 40407 40527 40412 40898 41094
تولید ناخالص داخلی سرانه 55041.10 56200 57500 57500 57500 57500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49803.50 50500 51100 51100 51100 51100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2544.00 3089 3098 3120 2582 3141
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9489.46 8255 8280 9325 9632 8396
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21513.00 21784 21848 21057 21836 22154
تولید ناخالص داخلی از معادن 1809.33 2020 2026 2199 1836 2054
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12286.00 12543 12580 10822 10812 12757
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36125.22 35619 35725 34127 36667 36225
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8303.00 8410 8435 7988 7980 8553
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1121.00 1144 1147 1049 1138 1163
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8
حداقل دستمزد 1635.60 1636 1650 1650 1675 1675
رشد دستمزد 2.58 2.9 2.8 2.6 2.5 2.6
دستمزد در تولید 117.80 118 118 119 120 121
جمعیت 17.12 17.15 17.18 17.18 17.18 17.18
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1597 1599 1604 1601 1639
هزینه زندگی انفرادی 1120.00 1147 1148 1151 1149 1177
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1802 1804 1809 1806 1849
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2920.00 2990 2993 3002 2996 3068
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.60 2.5 1.9 2 1.8 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.70 106 107 107 108 109
قیمت مصرف کننده اصلی 105.72 105 106 107 107 107
اندازه اصل تورم 2.20 2.7 2.2 2 2.3 1.8
قیمت تولید 105.40 105 108 107 108 108
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.1 0.4 -0.2 -0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده -0.66 -1 0.5 1.1 1.5 1.4
CPI مسکن آب و برق 109.96 109 110 110 110 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.88 105 108 108 110 108
تورم مواد غذایی 4.80 3.6 2.5 2 2.1 1.9
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 298.60 287 274 274 274 274
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 3879.00 5780 4600 3500 3500 5050
حساب جاری 13615.80 24500 24200 21900 20200 22100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.80 9 8.7 8.7 8.7 8.7
واردات 35392.00 36120 40100 38900 40100 38750
صادرات 39271.00 41900 44700 42400 43870 43800
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.40 49 47 47 47 47
بودجه دولت 1.50 1.2 1 1 1 1
هزینه های دولت 45100.00 45618 45753 45866 45777 46394
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.20 42.5 42.7 42.7 42.7 42.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.75 52 52 51.75 51.75 52
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 47.45 46.34 46.34 47.45 47.45 46.34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19.80 18.69 18.69 19.8 19.8 18.69
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65 27.65
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 3.30 2.9 3.6 4 3.6 2
تولید صنعتی -0.80 0.7 1.1 1.5 1.2 1.6
شاخص PMI تولید 51.60 51.5 52 52.6 53.2 54
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -4 -2 -3 -7 -6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 1.8 2 2.4 2.3 2.2
هزینه های مصرف کننده 83270.00 83712 83960 83955 84519 85135
نرخ وام بانکی 0.74 0.89 1.14 0.8 0.8 1.14
هزینه های شخصی 1.70 1.6 1.8 2 1.9 2.3
قیمت گازوئیل 1.89 1.78 1.73 1.64 1.59 1.73
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 132.50 136 137 140 142 144


هلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.