نپال

بازارها آخرین مرجع
پول 114 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2018-12
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
نرخ تورم 6.2 2019-06
نرخ بهره 6 2019-07
موازنه تجاری -109030 2018-12
حساب جاری -152156 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -8.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 28.81 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 812 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2724 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 950033 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 267458 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55121 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56018 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4261 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16763 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 131079 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 90039 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 21065 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317265 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
جمعیت 29.3 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.2 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 2019-06
قیمت صادرات 165 2019-03
تورم مواد غذایی 4.7 2019-05
قیمت واردات 116 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 2019-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -109030 2018-12
حساب جاری -152156 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2018-12
صادرات 7911 2018-12
واردات 116941 2018-12
ذخایر طلا 6.4 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17513 2018-12
رابطه مبادله 143 2019-03
شاخص تروریسم 5.3 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -8.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 113731 2018-12
مخارج نظامی 397 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3369 2017-03
آدرس های IP 181620 2017-03
تغییرات موجودی انبار 377968 2018-12
شاخص رقابتی 50.79 2018-12
رتبه رقابتی 109 2018-12
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 110 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 689298 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 85.26 2011-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نپال - شاخص های اقتصادی.