نپال

بازارها آخرین مرجع
پول 111 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2017-12
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
نرخ تورم 4.4 2019-02
نرخ بهره 6.5 2019-03
موازنه تجاری -127338 2018-06
حساب جاری -73574 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2017-12
بودجه دولت -8.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی 24.47 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 728 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2443 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 881798 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 254673 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50878 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52408 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3949 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16560 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112493 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 85785 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 18070 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271870 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2017-12
جمعیت 29.3 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 2019-02
قیمت صادرات 170 2018-07
تورم مواد غذایی 2.5 2019-02
قیمت واردات 116 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -127338 2018-06
حساب جاری -73574 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.2 2018-12
صادرات 7616 2018-06
واردات 134954 2018-06
ذخایر طلا 6.43 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13504 2017-12
رابطه مبادله 147 2018-07
شاخص تروریسم 5.3 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.8 2017-12
بودجه دولت -8.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های دولت 101188 2017-12
مخارج نظامی 360 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 13 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3369 2017-03
آدرس های IP 181620 2017-03
تغییرات موجودی انبار 311052 2017-12
شاخص رقابتی 50.79 2018-12
رتبه رقابتی 109 2018-12
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 110 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 678045 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 85.26 2011-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نپال - شاخص های اقتصادی.