نپال

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 114.14 114 115 116 116 117
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6
نرخ تورم 4.60 6.5 6.3 5.7 5.6 6.3
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6
موازنه تجاری -127338.30 -89900 -90750 -90700 -90400 -91900
حساب جاری -73574.00 -53300 -55400 -56100 -56500 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 28.3 28.3 28.3 28.3 28.5
بودجه دولت -6.40 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5
تولید ناخالص داخلی 24.47 26 26 26 26 27.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 728.40 775 775 775 775 800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2442.80 2620 2620 2620 2620 2690
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 271870.00 286279 286279 286279 286279 302024
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 881798.30 928534 928534 928534 928534 979603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 254673.10 268171 268171 268171 268171 282920
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 50878.40 53575 53575 53575 53575 56522
تولید ناخالص داخلی از ساخت 52408.00 55186 55186 55186 55186 58221
تولید ناخالص داخلی از معادن 3949.00 4158 4158 4158 4158 4387
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16560.00 17438 17438 17438 17438 18397
تولید ناخالص داخلی از خدمات 112493.00 118455 118455 118455 118455 124970
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 85785.00 90332 90332 90332 90332 95300
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 18070.00 19028 19028 19028 19028 20074
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6
جمعیت 29.30 29.8 29.8 29.8 29.62 29.94
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.60 6.5 6.3 5.7 5.6 6.3
قیمت واردات 115.60 112 112 112 112 113
تورم مواد غذایی 2.60 2.6 2.2 2.7 3.2 3.4
قیمت صادرات 170.20 164 164 164 164 164
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.90 127 128 131 132 140
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -127338.30 -89900 -90750 -90700 -90400 -91900
حساب جاری -73574.00 -53300 -55400 -56100 -56500 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.40 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5
صادرات 7616.20 8100 7850 8200 8700 9100
واردات 134954.50 98000 98600 98900 99100 101000
ذخایر طلا 6.43 6.44 6.44 6.44 6.44 6.49
رابطه مبادله 147.30 147 147 146 146 145
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13503.90 11758 11758 11758 11758 11000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.80 28.3 28.3 28.3 28.3 28.5
بودجه دولت -6.40 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
مخارج نظامی 359.50 358 358 358 358 393
هزینه های دولت 101188.00 106551 106551 106551 106551 112411
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات موجودی انبار 311052.00 450000 450000 450000 450000 510000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 678045.11 713982 713982 713982 713982 753250
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالکیت مسکن 85.26 82 82 82 82 80


نپال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.