نپال

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 113.90 115 116 117 117 118
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6 6.2 6.2 6.2 6.2
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 6.20 4.8 5 5.2 5.6 5.4
نرخ بهره 6.00 6 6 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری -103928.80 -90400 -90400 -90400 -90400 -91900
حساب جاری -265365.90 -56500 -56500 -56500 -56500 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 28.3 28.5 28.5 28.5 28.5
بودجه دولت -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6 6.2 6.2 6.2 6.2
تولید ناخالص داخلی 28.81 29 33.3 33.3 33.3 33.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 812.20 775 800 800 800 800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2724.00 2620 2690 2690 2690 2690
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317265.00 286279 286823 336935 336935 302024
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 950033.00 928534 930297 1008935 1008935 979603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 267458.00 268171 268680 284040 284040 282920
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55121.00 53575 53677 58539 58539 56522
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56018.00 55186 55290 59491 59491 58221
تولید ناخالص داخلی از معادن 4261.00 4158 4166 4525 4525 4387
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16763.00 17438 17471 17802 17802 18397
تولید ناخالص داخلی از خدمات 131079.00 118455 118680 139206 139206 124970
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 90039.00 90332 90503 95621 95621 95300
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 21065.00 19028 19064 22371 22371 20074
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
جمعیت 28.09 28.25 28.41 28.41 28.41 28.41
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 6.20 4.8 5 5.2 5.6 5.4
تورم مواد غذایی 7.00 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.56 131 130 130 134 140
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6.5 6.5 6.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -103928.80 -90400 -90400 -90400 -90400 -91900
حساب جاری -265365.90 -56500 -56500 -56500 -56500 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3
صادرات 8598.10 8700 8700 8700 8700 9100
واردات 112526.80 99100 99100 99100 99100 101000
ذخایر طلا 6.43 6.44 6.44 6.44 6.44 6.49
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17512.80 11758 11000 11000 11000 11000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 28.3 28.5 28.5 28.5 28.5
بودجه دولت -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
هزینه های دولت 113731.00 106551 106753 120782 120782 112411
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 13 13 13 13 13
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات موجودی انبار 377968.00 450000 510000 510000 510000 510000
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 689298.00 713982 715338 732034 732034 753250
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالکیت مسکن 85.26 82 80 80 80 80


نپال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.