نپال

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 114.36 111 111 112 113 114
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6 6 6.2 6.2 6.2
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
نرخ تورم 6.20 4.5 4.8 5 5.2 5.4
نرخ بهره 6.00 6 5.5 6 6.5 6.5
موازنه تجاری -109030.40 -90700 -90400 -90400 -90400 -91900
حساب جاری -152155.60 -56100 -56500 -56500 -56500 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -9.1 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 28.3 28.3 28.5 28.5 28.5
بودجه دولت -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6 6 6.2 6.2 6.2
تولید ناخالص داخلی 28.81 29 29 33.3 33.3 33.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 812.20 775 775 800 800 800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2724.00 2620 2620 2690 2690 2690
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317265.00 286279 286279 286823 286823 302024
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 950033.00 928534 928534 930297 930297 979603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 267458.00 268171 268171 268680 268680 282920
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 55121.00 53575 53575 53677 53677 56522
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56018.00 55186 55186 55290 55290 58221
تولید ناخالص داخلی از معادن 4261.00 4158 4158 4166 4166 4387
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 16763.00 17438 17438 17471 17471 18397
تولید ناخالص داخلی از خدمات 131079.00 118455 118455 118680 118680 124970
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 90039.00 90332 90332 90503 90503 95300
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 21065.00 19028 19028 19064 19064 20074
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.20 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
جمعیت 29.30 29.8 29.62 29.94 29.94 29.94
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 6.20 4.5 4.8 5 5.2 5.4
تورم مواد غذایی 4.70 2.7 3.2 3.2 3.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127.74 131 131 130 130 140
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 6.00 6 5.5 6 6.5 6.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -109030.40 -90700 -90400 -90400 -90400 -91900
حساب جاری -152155.60 -56100 -56500 -56500 -56500 -57000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.20 -9.1 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3
صادرات 7910.60 8200 8700 8700 8700 9100
واردات 116940.90 98900 99100 99100 99100 101000
ذخایر طلا 6.40 6.44 6.44 6.44 6.44 6.49
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17512.80 11758 11758 11000 11000 11000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 28.3 28.3 28.5 28.5 28.5
بودجه دولت -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
هزینه های دولت 113731.00 106551 106551 106753 106753 112411
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 13 13 13 13 13
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات موجودی انبار 377968.00 450000 450000 510000 510000 510000
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 689298.00 713982 713982 715338 715338 753250
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالکیت مسکن 85.26 82 82 80 80 80


نپال - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.