نامیبیا

بازارها آخرین مرجع
پول 14.44 2019-12
بازار سهام 1335 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-09
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
نرخ تورم 2.5 2019-11
نرخ بهره 6.5 2019-12
موازنه تجاری -6178 2019-06
حساب جاری -3099 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-09
تولید ناخالص داخلی 14.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 35986 2019-09
تولید ناخالص ملی 180549 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19971 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6073 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9898 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 909 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 914 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4542 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2377 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5226 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2258 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1348 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 638 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
جمعیت 2.48 2018-12
افراد شاغل 725742 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2018-12
هزینه زندگی خانواده 8590 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8360 2018-12
افراد بیکار 364411 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 33300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3240 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 46.1 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2019-11
تورم مواد غذایی 2.9 2019-11
CPI مسکن آب و برق 135 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137 2019-11
قیمت صادرات 174 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 177 2018-12
قیمت واردات 128 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-12
عرضه پول M1 55768 2019-10
عرضه پول M2 114393 2019-10
ذخایر ارزی 32470 2019-10
نرخ بهره سپرده 5.9 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 34110 2019-08
نرخ وام 10.25 2019-10
عرضه پول M0 7043 2019-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6178 2019-06
حساب جاری -3099 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
صادرات 13777 2019-06
واردات 19954 2019-06
گردش سرمایه -611 2019-06
بدهی خارجی 32156 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -679 2019-06
رابطه مبادله 136 2017-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 1530246 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
هزینه های دولت 27927 2018-12
بدهی های دولت 86647 2018-12
ارزیابی اعتبار 47 2019-12
مخارج نظامی 436 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -1011 2018-12
سرعت اینترنت 2922 2017-03
آدرس های IP 170593 2017-03
شاخص رقابتی 54.46 2019-12
رتبه رقابتی 94 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2018-12
رتبه فساد مالی 52 2018-12
آسانی کسب و کار 104 2019-12
استخراج معدن 2.5 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 87400 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 142724 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.