نامیبیا

بازارها آخرین مرجع
پول 13.99 2019-02
بازار سهام 1353 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.66 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2018-09
نرخ بیکاری 34 2016-12
نرخ تورم 4.7 2019-01
نرخ بهره 6.75 2019-02
موازنه تجاری -5421 2018-09
حساب جاری -757 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2017-12
بودجه دولت -5.4 2017-12
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.66 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 13.24 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27069 2018-09
تولید ناخالص ملی 173755 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23147 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5855 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9542 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1021 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 917 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2715 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 2564 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3277 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2260 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1552 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 558 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 34 2016-12
جمعیت 2.44 2017-12
هزینه زندگی خانواده 8590 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8360 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 33300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3240 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.7 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2019-01
تورم مواد غذایی 5.7 2019-01
CPI مسکن آب و برق 135 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2019-01
قیمت صادرات 174 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 162 2017-12
قیمت واردات 128 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 2019-02
عرضه پول M1 45684 2018-09
عرضه پول M2 100456 2018-09
ذخایر ارزی 32517 2018-09
نرخ بهره سپرده 5.9 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 32600 2018-09
نرخ وام 10.5 2018-09
عرضه پول M0 8256 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5421 2018-09
حساب جاری -757 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2017-12
صادرات 14945 2018-09
واردات 20366 2018-09
گردش سرمایه -483 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -344 2018-09
رابطه مبادله 136 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.5 2017-12
بودجه دولت -5.4 2017-12
هزینه های دولت 28749 2017-12
بدهی های دولت 78331 2018-06
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 368 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 862 2017-12
سرعت اینترنت 2922 2017-03
آدرس های IP 170593 2017-03
شاخص رقابتی 52.67 2018-12
رتبه رقابتی 100 2018-12
شاخص فساد مالی 53 2018-12
رتبه فساد مالی 52 2018-12
آسانی کسب و کار 107 2018-12
استخراج معدن -8.5 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 83929 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 136626 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.