نامیبیا

بازارها آخرین مرجع
پول 14.8 2019-06
بازار سهام 1377 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.73 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2018-12
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
نرخ تورم 4.1 2019-05
نرخ بهره 6.75 2019-06
موازنه تجاری -4726 2018-12
حساب جاری -1488 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.73 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 13.24 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27280 2018-12
تولید ناخالص ملی 180549 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19971 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5855 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9542 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1031 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1202 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2691 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2813 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3055 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2258 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1464 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 460 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 33.4 2018-12
جمعیت 2.48 2018-12
افراد شاغل 725742 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.2 2018-12
هزینه زندگی خانواده 8590 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 8360 2018-12
افراد بیکار 364411 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 33300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3240 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 46.1 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.1 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 137 2019-05
تورم مواد غذایی 4.4 2019-05
CPI مسکن آب و برق 134 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134 2019-05
قیمت صادرات 174 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 177 2018-12
قیمت واردات 128 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 2019-06
عرضه پول M1 52192 2019-04
عرضه پول M2 107153 2019-04
ذخایر ارزی 34158 2019-04
نرخ بهره سپرده 5.9 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 33772 2019-03
نرخ وام 10.5 2019-04
عرضه پول M0 8002 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4726 2018-12
حساب جاری -1488 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2018-12
صادرات 15299 2018-12
واردات 20024 2018-12
گردش سرمایه -345 2018-12
بدهی خارجی 32156 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2105 2018-12
رابطه مبادله 136 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2018-12
بودجه دولت -4.4 2018-12
هزینه های دولت 27927 2018-12
بدهی های دولت 86647 2018-12
ارزیابی اعتبار 55
مخارج نظامی 436 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار -1011 2018-12
سرعت اینترنت 2922 2017-03
آدرس های IP 170593 2017-03
شاخص رقابتی 52.67 2018-12
رتبه رقابتی 100 2018-12
شاخص فساد مالی 53 2018-12
رتبه فساد مالی 52 2018-12
آسانی کسب و کار 107 2018-12
استخراج معدن -14.1 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 87400 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 136626 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: نامیبیا - شاخص های اقتصادی.