نامیبیا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 1409.63 1302 1281 1260 1239 1199
پول 14.07 14.66 14.86 15.06 15.27 15.69
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.73 -0.9 1 2.1 -0.3 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 0.2 0.4 0.3 0.8 1.9
نرخ تورم 4.50 5.4 5.7 5.6 5.4 5.5
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.5 6.5 6
موازنه تجاری -4725.70 -3700 -4200 -2660 -4950 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2 -2 -2 -1.9 -1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 49 49 49 51 51
بودجه دولت -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.73 -0.9 1 2.1 -0.3 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 0.2 0.4 0.3 0.8 1.9
تولید ناخالص داخلی 13.24 15 15 15 16 16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27280.10 26347 27496 27362 27498 27882
تولید ناخالص ملی 180548.92 173929 174102 181091 181993 184531
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19971.00 23170 23193 20031 20131 20412
تولید ناخالص داخلی سرانه 5854.86 6200 6200 6200 6400 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9541.81 10150 9509 9509 9426 9426
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1030.60 1221 1064 1034 1039 1053
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1201.70 821 992 1205 1211 1228
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2691.20 2755 2763 2699 2713 2751
تولید ناخالص داخلی از معادن 2813.00 2234 2461 2821 2836 2875
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3055.20 2687 3428 3064 3080 3123
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1464.49 1361 1331 1469 1476 1497
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.50 5.4 5.7 5.6 5.4 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.76 139 142 143 144 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.05 133 141 142 139 150
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.5 6.5 6
نرخ بهره سپرده 5.90 5.9 5.4 5.4 5.4 5.4
نرخ وام 10.50 10.5 10 10 10 10
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -4725.70 -3700 -4200 -2660 -4950 -3600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2 -2 -2 -1.9 -1.9
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.10 49 49 49 51 51
بودجه دولت -4.40 -4.1 -4.1 -4.1 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 27927.00 28778 28806 28011 28150 28543
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 87400.00 84013 84097 87662 88099 89328


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.