نامیبیا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 14.00 13.43 13.61 13.79 13.98 14.36
بازار سهام 1353.23 1334 1310 1287 1265 1221
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.66 1.6 0.9 0.3 2.1 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 0.8 1 1.2 1.5 3.3
نرخ تورم 4.70 4.5 5.4 5.7 5.6 5.5
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6 6 5.75
موازنه تجاری -5420.80 -3351 -2420 -2915 -3205 -2807
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -9 -9 -9 -9 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 50 50 50 50 53
بودجه دولت -5.40 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.66 1.6 0.9 0.3 2.1 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 0.8 1 1.2 1.5 3.3
تولید ناخالص داخلی 13.24 15 15 15 15 16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27069.00 27753 25978 27231 27475 28382
تولید ناخالص ملی 173754.81 175145 174624 174797 176361 182181
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23147.00 23332 23263 23286 23494 24270
تولید ناخالص داخلی سرانه 5854.86 6200 6200 6200 6200 6400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9541.81 10150 10150 9509 9509 9426
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1020.90 1006 1211 1027 1036 1070
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 917.00 1303 989 928 931 961
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2714.70 2678 2412 2731 2755 2846
تولید ناخالص داخلی از معادن 2564.00 2771 2700 2595 2602 2688
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3276.60 3236 2612 3316 3326 3435
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1552.00 1648 1590 1561 1575 1627
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.70 4.5 5.4 5.7 5.6 5.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.62 138 139 141 144 153
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.30 130 134 141 146 155
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.75 6.5 6.5 6 6 5.75
نرخ بهره سپرده 5.90 5.65 5.15 5.15 5.15 5.15
نرخ وام 10.50 10.25 9.75 9.75 9.75 9.75
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -5420.80 -3351 -2420 -2915 -3205 -2807
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -9 -9 -9 -9 -6
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.50 50 50 50 50 53
بودجه دولت -5.40 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
هزینه های دولت 28749.00 28979 29036 29094 29180 30143
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 37
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 83929.00 84600 84349 84433 85188 87999


نامیبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.