میانمار

بازارها آخرین مرجع
پول 1532 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-12
نرخ بیکاری 1.6 2018-12
نرخ تورم 10.87 2019-07
نرخ بهره 10 2019-09
موازنه تجاری -38.2 2019-02
حساب جاری -3592 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 71.21 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1572 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5922 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.6 2018-12
حداقل دستمزد 4800 2018-12
جمعیت 53.71 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 2015-12
هزینه زندگی خانواده 405700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 193400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10.87 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 158 2019-07
CPI مسکن آب و برق 193 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2019-07
تورم مواد غذایی 10.41 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 2.51 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2019-09
نرخ بهره سپرده 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -38.2 2019-02
حساب جاری -3592 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2018-12
صادرات 1355 2019-02
واردات 1393 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 448 2019-02
ورود توریست 367733 2019-02
ذخایر طلا 7.27 2019-09
شاخص تروریسم 5.92 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.41 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3155 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4358 2017-03
آدرس های IP 4755 2017-03
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 171 2018-12
شاخص PMI تولید 52 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: میانمار - شاخص های اقتصادی.