میانمار

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1507.00 1525 1538 1551 1565 1592
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8
نرخ بیکاری 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
نرخ تورم 6.70 6.8 6.6 6.9 7.1 7.6
موازنه تجاری -310.20 -413 -325 -150 -150 -170
حساب جاری -5738.00 -2300 -2300 -2300 -2450 -2450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -3.9 -3.9 -3.9 -5.2 -5.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.64 38.3 38.3 38.3 36 36
بودجه دولت -2.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6 -3.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 6.4 6.4 6.4 6.8 6.8
تولید ناخالص داخلی 69.32 79.4 79.4 79.4 80 80
تولید ناخالص داخلی سرانه 1484.20 1700 1700 1700 1754 1754
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5591.60 6066 6066 6066 6413 6413
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 5100 5100
جمعیت 53.37 54.3 54.3 53.85 54.33 54.33
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 67 67 64 64
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 6.70 6.8 6.6 6.9 7.1 7.6
تورم مواد غذایی 7.78 5.3 5.7 5.9 5.9 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 148.85 149 155 156 156 163
CPI مسکن آب و برق 152.37 155 160 160 160 167
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.28 115 122 117 115 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.65 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره سپرده 8.00 8 8 8 7 7
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -310.20 -413 -325 -150 -150 -170
حساب جاری -5738.00 -2300 -2300 -2300 -2450 -2450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -3.9 -3.9 -3.9 -5.2 -5.2
واردات 1489.40 1597 1555 1510 1510 1620
صادرات 1179.20 1184 1230 1360 1360 1450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 102.10 410 287 274 274 450
ورود توریست 263114.00 276000 276300 299300 299300 299300
ذخایر طلا 7.30 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
تولید نفت خام 11.00 10 10 10 10 10
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.64 38.3 38.3 38.3 36 36
بودجه دولت -2.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6 -3.6
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 6 6 6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 52.40 50.4 50.9 50.8 50.8 50.8


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.