میانمار

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1531.00 1529 1542 1555 1567 1594
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 6.4 6.4 6.4 6.4 6.8
نرخ بیکاری 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
نرخ تورم 6.14 6 5.8 6.3 5.9 4.2
موازنه تجاری -13.36 -510 -413 -325 -150 -170
حساب جاری -5738.00 -2300 -2300 -2300 -2300 -2450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.64 38.3 38.3 38.3 38.3 36
بودجه دولت -4.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 6.4 6.4 6.4 6.4 6.8
تولید ناخالص داخلی 69.32 79.4 79.4 79.4 79.4 80
تولید ناخالص داخلی سرانه 1484.20 1700 1700 1700 1700 1754
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5591.60 6066 6066 6066 6066 6413
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
حداقل دستمزد 4800.00 4800 4800 4800 4800 5100
جمعیت 53.37 54.3 54.3 54.3 53.85 54.33
نرخ مشارکت نیروی کار 64.71 67 67 67 67 64
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 6.14 6 5.8 6.3 5.9 4.2
تورم مواد غذایی 6.79 5.1 5.3 5.7 5.9 5.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 147.89 147 149 155 158 164
CPI مسکن آب و برق 152.41 154 155 160 160 167
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.13 110 115 122 122 127
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.8 0.5 0.3
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 8.00 8 8 8 8 8
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -13.36 -510 -413 -325 -150 -170
حساب جاری -5738.00 -2300 -2300 -2300 -2300 -2450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -5.5
واردات 1628.34 1490 1597 1555 1510 1620
صادرات 1614.98 980 1184 1230 1360 1450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 346.95 382 410 287 274 450
ورود توریست 263114.00 278600 276000 276300 299300 299300
ذخایر طلا 7.30 7.3 7.29 7.29 7.29 7.29
تولید نفت خام 11.00 10 10 10 10 10
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.64 38.3 38.3 38.3 38.3 36
بودجه دولت -4.40 -4.9 -4.9 -4.9 -4.9 -5.2
مخارج نظامی 2604.10 2150 2150 2150 2150 2000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 6 6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 51.90 51.1 50.4 50.9 50.8 50.8


میانمار - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.