موزامبیک

بازارها آخرین مرجع
پول 64.08 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 3.41 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 2019-03
نرخ بهره 14.25 2019-04
موازنه تجاری -332 2018-12
حساب جاری -1976 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 2017-12
بودجه دولت -4.4 2017-12
اطمینان کسب و کار 98.5 2019-02
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 12.33 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 118534 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130049 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16751 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2537 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10589 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 7166 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8282 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3052 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 29.5 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7790 2018-12
حداقل دستمزد 4150 2018-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.41 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2019-03
CPI مسکن آب و برق 126 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2019-03
تورم مواد غذایی 1 2019-02
قیمت تولید 248 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 11.8 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14.25 2019-04
عرضه پول M3 423971 2019-02
ذخایر ارزی 2750 2019-02
نرخ بهره سپرده 12.37 2018-08
نرخ وام 19.5 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -332 2018-12
حساب جاری -1976 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.2 2017-12
صادرات 1339 2018-12
واردات 1670 2018-12
ذخایر طلا 4.4 2019-03
گردش سرمایه -1894 2018-12
شاخص تروریسم 4.58 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 2017-12
بودجه دولت -4.4 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 116736 2017-12
مخارج نظامی 88.6 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 98.5 2019-02
تولید صنعتی 8.5 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.1 2018-12
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
تغییرات موجودی انبار 55713 2017-12
شاخص رقابتی 39.75 2018-12
رتبه رقابتی 133 2018-12
پی ام آی مرکب 50.4 2019-03
شاخص فساد مالی 23 2018-12
رتبه فساد مالی 158 2018-12
آسانی کسب و کار 135 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم -12.8 2019-01
استخراج معدن 14.5 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 343086 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -17.7 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.6 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.