موزامبیک

بازارها آخرین مرجع
پول 61.35 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 2.42 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 2019-04
نرخ بهره 14.25 2019-05
موازنه تجاری -332 2018-12
حساب جاری -1976 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 95.4 2019-04
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 12.33 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 164312 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130049 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 38007 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2163 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14602 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 10174 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5362 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4229 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 29.5 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7790 2018-12
حداقل دستمزد 4150 2018-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.42 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2019-05
CPI مسکن آب و برق 126 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-05
تورم مواد غذایی 3 2019-04
قیمت تولید 248 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 11.8 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14.25 2019-05
عرضه پول M3 428429 2019-04
ذخایر ارزی 2951 2019-04
نرخ وام 19.5 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -332 2018-12
حساب جاری -1976 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.1 2018-12
صادرات 1339 2018-12
واردات 1670 2018-12
ذخایر طلا 4.4 2019-06
گردش سرمایه -1894 2018-12
شاخص تروریسم 4.58 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 116736 2017-12
مخارج نظامی 129 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 95.4 2019-04
تولید صنعتی 8.5 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.1 2018-12
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
تغییرات موجودی انبار 55713 2017-12
شاخص رقابتی 39.75 2018-12
رتبه رقابتی 133 2018-12
پی ام آی مرکب 52.3 2019-05
شاخص فساد مالی 23 2018-12
رتبه فساد مالی 158 2018-12
آسانی کسب و کار 135 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 2019-02
استخراج معدن 14.5 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 343086 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.9 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.15 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.