موزامبیک

بازارها آخرین مرجع
پول 62.4 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2018-09
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 3.78 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.65 2019-01
نرخ بهره 14.25 2019-02
موازنه تجاری -611 2018-09
حساب جاری -630 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 2017-12
بودجه دولت -4.4 2017-12
اطمینان کسب و کار 97.9 2018-11
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 12.33 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 124038 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130049 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 519 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24361 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2137 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10118 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 8329 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8953 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2966 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 29.5 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 7790 2018-12
حداقل دستمزد 4150 2018-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.78 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.65 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2019-01
CPI مسکن آب و برق 123 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2019-01
تورم مواد غذایی 1.1 2019-01
قیمت تولید 236 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 14.9 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14.25 2019-02
عرضه پول M3 428067 2018-12
ذخایر ارزی 2844 2018-12
نرخ بهره سپرده 12.37 2018-08
نرخ وام 20.2 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -611 2018-09
حساب جاری -630 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.2 2017-12
صادرات 3872 2018-09
واردات 4483 2018-09
ذخایر طلا 4.4 2019-03
گردش سرمایه -616 2018-06
شاخص تروریسم 4.58 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.2 2017-12
بودجه دولت -4.4 2017-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 116736 2017-12
مخارج نظامی 88.6 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 97.9 2018-11
تولید صنعتی 7 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.3 2018-09
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
تغییرات موجودی انبار 55713 2017-12
شاخص رقابتی 39.75 2018-12
رتبه رقابتی 133 2018-12
شاخص فساد مالی 23 2018-12
رتبه فساد مالی 158 2018-12
آسانی کسب و کار 135 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.4 2018-10
استخراج معدن -0.2 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 343086 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.5 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.3 2018-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.