موزامبیک

بازارها آخرین مرجع
پول 61.76 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 2.01 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
نرخ بهره 12.75 2019-09
موازنه تجاری -586 2019-06
حساب جاری -1066 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 97 2019-08
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 14.46 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177825 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 539 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1180 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 43885 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2509 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13304 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 11493 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13809 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4307 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 29.5 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 7790 2018-12
حداقل دستمزد 4390 2019-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.01 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2019-09
CPI مسکن آب و برق 125 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-09
تورم مواد غذایی 3.3 2019-09
قیمت تولید 248 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 11.8 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12.75 2019-09
عرضه پول M3 445119 2019-08
ذخایر ارزی 2968 2019-08
نرخ وام 20.3 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -586 2019-06
حساب جاری -1066 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.5 2018-12
صادرات 1111 2019-06
واردات 1697 2019-06
ذخایر طلا 4.37 2019-09
گردش سرمایه -981 2019-06
شاخص تروریسم 4.58 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
هزینه های دولت 186191 2018-12
مخارج نظامی 129 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 97 2019-08
تولید صنعتی 8.5 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.1 2018-12
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
تغییرات موجودی انبار 137898 2018-12
شاخص رقابتی 38.08 2019-12
رتبه رقابتی 137 2019-12
پی ام آی مرکب 51.1 2019-09
شاخص فساد مالی 23 2018-12
رتبه فساد مالی 158 2018-12
آسانی کسب و کار 135 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 17.7 2019-06
استخراج معدن 14.5 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 437950 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.1 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 15.7 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.