موزامبیک

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 64.00 63.74 64.19 64.64 65.09 66
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.4 3.4 3.8 3.6 4.1
نرخ تورم 3.41 4 4.7 3.4 3.2 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7
نرخ بهره 14.25 14.25 14.75 14.75 14.75 14.5
موازنه تجاری -611.00 -247 -1558 -244 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.20 -29 -29 -29 -27 -27
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20 132 132 132 120 120
بودجه دولت -4.40 -5.5 -5.5 -5.5 -6 -6
اطمینان کسب و کار 98.50 97.3 97.2 97.27 98 97.6
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 3.4 3.4 3.8 3.6 4.1
تولید ناخالص داخلی 12.33 13.4 13.4 13.4 14 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 118534.00 137673 126147 123038 122801 128083
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130049.00 132260 132260 134991 134731 140525
تولید ناخالص داخلی سرانه 519.00 535 535 535 568 568
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136.10 1182 1140 1140 1145 1145
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16751.00 36289 24773 17388 17354 18100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2537.00 1788 2172 2633 2628 2741
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10589.00 11564 10394 10991 10970 11442
تولید ناخالص داخلی از معادن 7166.00 7963 8458 7438 7424 7743
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8282.00 8431 9105 8597 8580 8949
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3052.00 3186 3073 3208 3220 3410
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00 25617 25749 25600 25600 26600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760.00 8461 8459 10900 10900 11500
حداقل دستمزد 4150.00 4650 4650 4650 5050 5050
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.41 4 4.7 3.4 3.2 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.00 125 126 125 126 129
قیمت تولید 248.50 227 245 244 244 255
تغییر قیمت تولید کننده 11.80 3.8 3.6 3.5 3.5 4.2
تورم مواد غذایی 1.00 0.1 0.3 0.5 1 1.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.67 133 136 134 134 138
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 14.25 14.25 14.75 14.75 14.75 14.5
نرخ بهره سپرده 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37
نرخ وام 19.50 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -611.00 -247 -1558 -244 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.20 -29 -29 -29 -27 -27
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20 132 132 132 120 120
بودجه دولت -4.40 -5.5 -5.5 -5.5 -6 -6
هزینه های دولت 116736.00 118721 118721 121172 120938 126140
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 98.50 97.3 97.2 97.27 98 97.6
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 343086.00 348918 348918 356123 355437 370724


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.