موزامبیک

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 62.40 61.97 62.52 63.06 63.62 64.75
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.70 1.6 1.4 1.3 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 5.2 3.4 3.4 5.1 6.3
نرخ تورم 3.78 3 2.7 2.4 2.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.65 0.7 0.5 0.3 0.5 0.7
نرخ بهره 14.25 11 9 9 9 10
موازنه تجاری -611.00 -86.04 -247 -1558 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.20 -29 -29 -29 -29 -27
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20 132 132 132 132 120
بودجه دولت -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار 97.90 97.23 97.3 97.23 97.27 97.26
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.70 1.6 1.4 1.3 1.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 5.2 3.4 3.4 5.1 6.3
تولید ناخالص داخلی 12.33 13.4 13.4 13.4 13.4 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 124038.00 126932 137673 126147 130364 138577
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130049.00 133430 132260 132260 136681 145292
تولید ناخالص داخلی سرانه 519.00 535 535 535 535 568
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136.10 1182 1182 1140 1140 1145
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24361.00 29183 36289 24775 25603 27216
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2137.00 1819 1818 2210 2246 2387
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10118.00 11644 11564 10290 10634 11304
تولید ناخالص داخلی از معادن 8329.00 7595 8099 8612 8754 9305
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8953.00 4265 8572 9257 9410 10002
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2966.00 3033 3099 3016 3117 3314
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00 25600 25617 25749 25600 26600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760.00 10900 8461 8459 10900 11500
حداقل دستمزد 4150.00 4650 4650 4650 4650 5050
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.78 3 2.7 2.4 2.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.65 0.7 0.5 0.3 0.5 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.82 126 127 127 128 139
قیمت تولید 236.10 224 227 245 244 255
تغییر قیمت تولید کننده 14.90 4.1 3.8 3.6 3.5 4.2
تورم مواد غذایی 1.10 0.3 0.1 0.3 0.5 1.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.63 129 135 138 138 149
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 14.25 11 9 9 9 10
نرخ بهره سپرده 12.37 9.12 7.12 7.12 7.12 7.12
نرخ وام 20.20 16.95 14.95 14.95 14.95 14.95
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -611.00 -86.04 -247 -1558 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.20 -29 -29 -29 -29 -27
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.20 132 132 132 132 120
بودجه دولت -4.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
هزینه های دولت 116736.00 122806 120705 120705 122690 130419
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 97.90 97.23 97.3 97.23 97.27 97.26
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 343086.00 352006 348918 348918 360583 383300


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.