مراکش

بازارها آخرین مرجع
پول 9.53 2019-02
بازار سهام 11385 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
نرخ بیکاری 9.8 2018-12
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ بهره 2.25 2018-12
موازنه تجاری -17273 2018-12
حساب جاری -11082 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12
بودجه دولت -3.6 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 109 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245540 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302226 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31520 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11936 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 3706 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20164 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29132 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9219 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5378 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.8 2018-12
افراد شاغل 10811 2018-12
افراد بیکار 1168 2018-12
جمعیت 34.9 2017-12
نرخ اشتغال 41.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 27.5 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2018-12
قیمت تولید 112 2018-12
تورم مواد غذایی -2.8 2018-12
CPI مسکن آب و برق 117 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2018-12
عرضه پول M1 858633 2018-12
عرضه پول M2 1017824 2018-12
عرضه پول M3 1319703 2018-12
ترازنامه بانک 1347822 2018-11
ذخایر ارزی 234026 2018-12
نرخ بهره سپرده 3.1 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 308523 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -17273 2018-12
حساب جاری -11082 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4 2017-12
صادرات 24767 2018-12
واردات 42040 2018-12
گردش سرمایه -5823 2018-09
ورود توریست 12280000 2018-12
ذخایر طلا 22.1 2019-03
تولید نفت خام 0.16 2018-08
بدهی خارجی 483438 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6425 2017-12
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12
بودجه دولت -3.6 2017-12
هزینه های دولت 201198 2017-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3420 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3 2018-09
تغییرات موجودی انبار 44284 2017-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 58.49 2018-12
رتبه رقابتی 75 2018-12
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 60 2018-12
استخراج معدن 2.9 2018-09
تولید فولاد 45 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.8 2018-12
هزینه های مصرف کننده 610693 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.