مراکش

بازارها آخرین مرجع
پول 9.62 2019-04
بازار سهام 11092 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-12
نرخ بیکاری 9.8 2018-12
نرخ تورم 0 2019-02
نرخ بهره 2.25 2019-03
موازنه تجاری -13423 2019-02
حساب جاری -21084 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 109 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 252031 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302226 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30746 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11902 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 35118 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3833 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20405 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29446 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9278 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5665 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.8 2018-12
افراد شاغل 10811 2018-12
افراد بیکار 1168 2018-12
جمعیت 34.9 2017-12
نرخ اشتغال 41.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 26 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-02
قیمت تولید 111 2019-01
تورم مواد غذایی -2 2019-02
اندازه اصل تورم 1.1 2019-02
CPI مسکن آب و برق 117 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-03
عرضه پول M1 839301 2019-02
عرضه پول M2 999715 2019-02
عرضه پول M3 1309425 2019-02
ترازنامه بانک 1347822 2018-11
ذخایر ارزی 229969 2019-02
نرخ بهره سپرده 3.1 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 308523 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -13423 2019-02
حساب جاری -21084 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
صادرات 23258 2019-02
واردات 36681 2019-02
گردش سرمایه -17080 2018-12
ورود توریست 12280000 2018-12
ذخایر طلا 22.1 2019-03
تولید نفت خام 0.16 2018-12
بدهی خارجی 493341 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6425 2017-12
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2017-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
هزینه های دولت 201198 2017-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3420 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.6 2018-12
تغییرات موجودی انبار 44284 2017-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 58.49 2018-12
رتبه رقابتی 75 2018-12
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 60 2018-12
استخراج معدن 2.9 2018-09
تولید فولاد 45 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.8 2018-12
هزینه های مصرف کننده 610693 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.