مراکش

بازارها آخرین مرجع
پول 9.6 2019-10
بازار سهام 11518 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-06
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
نرخ تورم 0.3 2019-09
نرخ بهره 2.25 2019-09
موازنه تجاری -17021 2019-08
حساب جاری -21013 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.2 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.8 2019-09
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 118 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 248366 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7509 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31812 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11916 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34034 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3594 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20779 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30355 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9250 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6054 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
افراد شاغل 11082 2019-06
افراد بیکار 1026 2019-06
جمعیت 35.2 2018-12
نرخ اشتغال 42.1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 22.3 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2019-09
قیمت تولید 110 2019-08
تورم مواد غذایی -1 2019-09
اندازه اصل تورم 1 2019-09
CPI مسکن آب و برق 118 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-09
عرضه پول M1 879790 2019-08
عرضه پول M2 1043542 2019-08
عرضه پول M3 1349309 2019-08
ترازنامه بانک 1408770 2019-07
ذخایر ارزی 235209 2019-08
نرخ بهره سپرده 3.1 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 328869 2019-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -17021 2019-08
حساب جاری -21013 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2018-12
صادرات 19992 2019-08
واردات 37013 2019-08
گردش سرمایه -16046 2019-06
ورود توریست 12280000 2018-12
ذخایر طلا 22.12 2019-09
تولید نفت خام 0.16 2019-06
بدهی خارجی 490594 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3597 2019-03
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.2 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
هزینه های دولت 210014 2018-12
ارزیابی اعتبار 53.75
مخارج نظامی 3465 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2 2019-06
تغییرات موجودی انبار 56051 2018-12
سرعت اینترنت 5168 2017-03
آدرس های IP 3732705 2017-03
شاخص رقابتی 60.01 2019-12
رتبه رقابتی 75 2019-12
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 60 2018-12
استخراج معدن -1.1 2019-06
تولید فولاد 45 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.8 2019-09
هزینه های مصرف کننده 636065 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مراکش - شاخص های اقتصادی.