مراکش

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 11130.20 10838 10764 10691 10619 10474
پول 9.66 9.7 9.73 9.77 9.8 9.87
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3
نرخ بیکاری 9.80 9.4 10.1 9.6 9.6 9
نرخ تورم -0.10 0.7 0.6 0.6 0.9 1.1
نرخ بهره 2.25 2 2 2 2 1.75
موازنه تجاری -13423.00 -16083 -16010 -15986 -15986 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -4.1 -4.1 -4.1 -3.4 -3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 65 65 65 67 67
بودجه دولت -3.70 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3
تولید ناخالص داخلی 109.14 112 112 112 114 114
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 252030.90 244067 248732 258836 259844 268930
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302226.00 305702 306155 310386 311595 322491
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292.40 3344 3344 3344 3361 3361
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485.01 7471 7533 7533 7603 7603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30746.50 32687 31929 32371 32497 33633
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11902.30 11824 12092 12259 12307 12737
تولید ناخالص داخلی از معادن 3833.10 3653 3754 3806 3821 3955
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20404.60 20579 20426 20708 20789 21516
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29446.00 29229 29510 29918 30035 31085
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9278.00 9032 9339 9468 9505 9837
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5664.60 5117 5448 5523 5545 5739
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 9.80 9.4 10.1 9.6 9.6 9
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -0.10 0.7 0.6 0.6 0.9 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.50 122 121 121 121 122
قیمت تولید 110.80 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -2.70 2.6 2.56 2.5 2.5 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.50 113 114 111 112 112
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.25 2 2 2 2 1.75
عرضه پول M2 999715.00 1024999 1037567 1050152 1050152 1100089
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -13423.00 -16083 -16010 -15986 -15986 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -4.1 -4.1 -4.1 -3.4 -3.4
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 65 65 65 67 67
بودجه دولت -3.70 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 201198.00 203512 203814 206630 207435 214689
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 3.60 2.3 2.6 3 3.2 3.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 610693.00 617716 618632 627182 629624 651642


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.