مراکش

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 9.53 9.56 9.6 9.63 9.67 9.74
بازار سهام 11382.81 11276 11201 11127 11054 10909
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.5 3.3 3.2 2.9 5.5
نرخ بیکاری 9.80 10.4 9.4 10.1 9.6 9
نرخ تورم 1.90 0.7 0.6 0.9 1 1.6
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 1.75
موازنه تجاری -17273.00 -15857 -16083 -16010 -15986 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 69 69 69 69 70
بودجه دولت -3.60 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.5 3.3 3.2 2.9 5.5
تولید ناخالص داخلی 109.14 112 112 112 112 114
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245539.80 241463 245274 249468 253152 267075
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302226.00 306004 307213 307062 311595 328733
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292.40 3344 3344 3344 3344 3361
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485.01 7471 7471 7533 7533 7603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31519.70 31734 32849 32024 32497 34284
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11936.50 11945 12075 12318 12307 12983
تولید ناخالص داخلی از معادن 3706.20 3918 3731 3825 3821 4031
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20163.70 20446 21017 20809 20789 21932
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29131.60 28997 29373 29598 30035 31687
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9218.80 8896 9076 9366 9505 10027
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5378.20 5139 5143 5464 5545 5850
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.80 10.4 9.4 10.1 9.6 9
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.90 0.7 0.6 0.9 1 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.80 122 123 122 122 125
قیمت تولید 112.20 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -2.80 2.5 2.6 2.56 2.5 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.50 113 115 115 114 117
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 1.75
عرضه پول M2 1017824.00 1012695 1024999 1037567 1050152 1100089
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -17273.00 -15857 -16083 -16010 -15986 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.00 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.2
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 69 69 69 69 70
بودجه دولت -3.60 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.3
هزینه های دولت 201198.00 206228 207838 207636 207435 218844
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 3.00 2.39 2.45 2.5 1.63 1.87
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 610693.00 618327 620769 620464 629624 664254


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.