مراکش

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 11072.74 10923 10846 10770 10695 10545
پول 9.67 9.74 9.77 9.81 9.84 9.91
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3
نرخ بیکاری 10.00 9.4 10.1 9.7 9.9 9.5
نرخ تورم 0.20 0.3 0.6 0.6 0.9 1.1
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2 2 2
موازنه تجاری -18708.00 -16083 -16010 -15986 -15986 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -4.1 -4.1 -4.1 -3.4 -3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 65 65 65 67 67
بودجه دولت -3.70 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3
تولید ناخالص داخلی 109.14 112 112 112 114 114
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 252030.90 244188 248732 259340 259844 267898
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302226.00 305853 306155 310991 311595 321253
تولید ناخالص داخلی سرانه 3292.40 3344 3344 3344 3361 3361
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7485.01 7471 7533 7533 7603 7603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30746.50 32703 31929 31638 31700 32682
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11902.30 11830 12092 12247 12271 12652
تولید ناخالص داخلی از معادن 3833.10 3655 3754 3944 3952 4074
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20404.60 20589 20426 20996 21037 21689
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29446.00 29243 29510 30300 30359 31300
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9278.00 9036 9339 9547 9566 9862
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5664.60 5120 5448 5829 5840 6021
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 10.00 9.4 10.1 9.7 9.9 9.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.20 0.3 0.6 0.6 0.9 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.20 121 121 121 121 122
قیمت تولید 111.20 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -1.90 2.6 2.56 2.5 2.5 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.30 113 114 111 112 112
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2 2 2
عرضه پول M2 1006665.00 1024999 1037567 1050152 1050152 1100089
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 3.1 2.85 2.85 2.85
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -18708.00 -16083 -16010 -15986 -15986 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -4.1 -4.1 -4.1 -3.4 -3.4
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 65 65 65 67 67
بودجه دولت -3.70 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 201198.00 203612 203814 207033 207435 213865
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 2.70 2.3 2.6 3 3.2 3.4
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 610693.00 618021 618632 628403 629624 649140


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.