مراکش

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 11966.61 11744 11666 11589 11514 11362
پول 9.60 9.68 9.71 9.74 9.77 9.84
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.9 3.1 2.9 3.6 3.7
نرخ بیکاری 9.40 9.5 9.7 8.1 9 9.2
نرخ تورم 0.70 0.6 0.7 0.8 1 1.2
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 2
موازنه تجاری -17826.00 -15986 -15986 -18950 -19700 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.1 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 65.4 66 66 66 66
بودجه دولت -3.70 -3.5 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.9 3.1 2.9 3.6 3.7
تولید ناخالص داخلی 118.50 120 125 125 125 125
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 248366.00 256903 250068 251967 252837 266408
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963.00 321051 319845 319530 320632 332930
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357.40 3400 3430 3430 3430 3430
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7508.80 7471 7533 7533 7603 7603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31812.00 31341 31224 32273 32385 32500
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11916.00 12132 12146 12089 12130 12581
تولید ناخالص داخلی از معادن 3594.00 3907 4125 3646 3659 4052
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20779.00 20799 20642 21080 21153 21569
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30355.00 30015 30672 30795 30901 31126
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9250.00 9457 9221 9384 9417 9807
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6054.00 5774 6301 6142 6163 5988
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 9.40 9.5 9.7 8.1 9 9.2
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.70 0.6 0.7 0.8 1 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.70 121 120 122 122 122
قیمت تولید 108.90 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی 0.60 1.2 1.4 1.6 1.6 1.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.30 111 112 114 114 112
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 2
عرضه پول M2 1043064.00 1024999 1037567 1060000 1060000 1100089
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 2.85 2.85 2.85 2.85
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -17826.00 -15986 -15986 -18950 -19700 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.1 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 65.4 66 66 66 66
بودجه دولت -3.70 -3.5 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
هزینه های دولت 210014.00 214074 213269 213059 213794 221994
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 1.60 3.4 2.9 3.2 3.2 3.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 636065.00 648360 645924 645288 647514 672349


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.