مراکش

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 11507.74 11484 11407 11330 11255 11104
پول 9.59 9.78 9.81 9.84 9.87 9.94
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.7 3.2 3.4 3.6 3.8
نرخ بیکاری 8.50 9.5 9.7 8.1 9 9.2
نرخ تورم 0.80 0.4 0.7 0.8 1 1.2
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 2
موازنه تجاری -17021.00 -15986 -15986 -18950 -19700 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.1 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 65.4 66 66 66 66
بودجه دولت -3.70 -4 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.7 3.2 3.4 3.6 3.8
تولید ناخالص داخلی 118.50 120 125 125 125 125
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 248366.00 258836 259844 247217 247696 268930
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963.00 310386 311595 325042 325672 322491
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357.40 3400 3430 3430 3430 3430
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7508.80 7471 7533 7533 7603 7603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31812.00 32371 32497 31731 31792 33633
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11916.00 12259 12307 12157 12181 12737
تولید ناخالص داخلی از معادن 3594.00 3806 3821 3970 3978 3955
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20779.00 20708 20789 20288 20327 21516
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30355.00 29918 30035 29828 29886 31085
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9250.00 9468 9505 9110 9128 9837
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6054.00 5523 5545 5186 5196 5739
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 8.50 9.5 9.7 8.1 9 9.2
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.80 0.4 0.7 0.8 1 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120.60 121 121 120 122 122
قیمت تولید 110.10 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -0.20 1.2 1.4 1.6 1.6 1.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.10 111 111 112 114 112
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 2
عرضه پول M2 1043542.00 1024999 1037567 1060000 1060000 1100089
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 3.1 2.85 2.85 3.1
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -17021.00 -15986 -15986 -18950 -19700 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.1 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 65.4 66 66 66 66
بودجه دولت -3.70 -4 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
هزینه های دولت 210014.00 206630 207435 216734 217154 214689
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 2.00 3.4 3.2 2.7 3 3.2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 636065.00 627182 629624 656419 657691 651642


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.