مراکش

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 11552.33 11467 11386 11307 11228 11071
پول 9.62 9.67 9.71 9.74 9.77 9.83
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3 2.8 3.1 2.8 3.2
نرخ بیکاری 8.50 9.7 9.5 9.8 8.1 9.3
نرخ تورم 0.20 0.6 0.6 0.9 1 1.2
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 2
موازنه تجاری -18314.00 -16010 -15986 -15986 -17250 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -4.5 -4.5 -3.1 -3.1 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 65.4 65.4 66 66 66
بودجه دولت -3.70 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3 2.8 3.1 2.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 118.50 120 120 125 125 125
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 239551.00 252906 259088 259844 259088 267379
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 314963.00 311293 310688 311595 310688 320630
تولید ناخالص داخلی سرانه 3357.40 3400 3400 3430 3430 3430
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7508.80 7471 7533 7533 7603 7603
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 30747.00 32465 31607 31700 31607 32619
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11780.00 12295 12236 12271 12236 12627
تولید ناخالص داخلی از معادن 3847.00 3817 3940 3952 3940 4067
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 19659.00 20769 20976 21037 20976 21647
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28903.00 30006 30270 30359 30270 31239
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8828.00 9495 9538 9566 9538 9843
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5025.00 5540 5823 5840 5823 6010
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 8.50 9.7 9.5 9.8 8.1 9.3
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.20 0.6 0.6 0.9 1 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.20 121 121 121 121 122
قیمت تولید 111.20 107 107 107 107 107
تورم مواد غذایی -0.70 2.56 2.5 2.5 2.5 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.90 114 111 111 112 112
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 2
عرضه پول M2 1030885.00 1024999 1037567 1050152 1060000 1100089
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 2.85 2.85 2.85 2.85
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -18314.00 -16010 -15986 -15986 -17250 -15977
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -4.5 -4.5 -3.1 -3.1 -3.1
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 65.4 65.4 66 66 66
بودجه دولت -3.70 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 210014.00 207234 206832 207435 206832 213450
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 2.70 2.8 3.4 3.2 2.7 3.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 636065.00 629014 627792 629624 627792 647882


مراکش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.